Woorden en definities

Deze woorden en definities zijn te beschouwen als een persoonlijk statement.

Woorden A - E

A.
Aandacht is de geest die gericht is op een object. Er is sprake van 2 soorten aandacht; spontane- en gecontroleerde aandacht.
Adept - iemand die de stijl, de ideeën van anderen navolgt of een bepaald niveau van kennis en vaardigheden heeft bereikt. (Mystiek, Esoterie)

Afscheidingstheologie- 'Wij hier, God daar.'
Akasha-kronieken- een transpersoonlijk bewustzijn. Ook wel Verenigd Veld genoemd. Het is de geheime kracht van het Universum.
Alchemie- was in haar meest zuivere vorm een stelsel van heilige, spirituele symbolen die betrekking hadden op de transformatie van de menselijke ziel. Zo werden de stappen die bij spirituele transformatie noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld vergeleken  met het omzetten van lood in goud: het lagere wordt gebruikt om te worden omgezet in iets hogers.
Anam Cara- keltisch voor zielsverwant, nevenziel of de verbinding van zielen.

Androgyn- betekent tweeslachtig mens en is letterlijk een samentrekking  van de Griekse woorden voor man en vrouw.
Angst- is een gebrek aan vertrouwen in jezelf.
Angst- 
maakt deel uit van het innerlijk schild dat je bij je innerlijke zelf weghoudt

Angst is de allermoeilijkste emotie om bij gewaar te blijven.
Archetypen- universele psychische energieën

Archetypen zijn b.v het Weeskind, de Moeder, de Held, de Krijger of ' Donkere Nacht' die staat voor een zielstransformatie.

A- theïstische mens; de mens die absoluut geen weet van God heeft
Autonomie- een autonoom mens is iemand die zichzelf tot wet is, die zichzelf de wet stelt, als een soeverein vorst over zichzelf, en draagt daar dus ook - onontkoombaar- zelf de verantwoordelijkheid voor.


B.
BDE-  een Bijna Dood Ervaring(of Nabij-de-Dood ervaring) is een inzichtervaring. Op dat moment krijgen mensen  een ruimer bewustzijn dan ze ooit hebben gehad.
Bestemming- betekent 'doel van het bestaan'.
Bewuste reflectie- is een over-denking achteraf.
Bewustzijn- is de energie die uiteindelijk innerlijke ervaring en uiterlijke manifestaties in iemands leven voortbrengt.
Bewustzijn- je moet je bewust worden voor je het bewustzijn kunt veranderen.
Bewustzijn- 
de functie van bewustzijn is te kiezen uit de vele mogelijkheden die er zijn. Het bewustzijn maakt keuzes door aandacht te geven. We wegen verschillende opties tegen elkaar af en kiezen daaruit.

Bewustzijn is te onderscheiden in negatief bewustzijn, overvloedigheidsbewustzijn en behoeftigheidbewustzijn.
Bewustzijnscultuur- de op genezing gerichte beweging van menselijk bewustwording door middel van spirituele oefeningen.
Bijgeloof- veel overtuigingen die je hebt zou je bijgeloof kunnen noemen. Ze doen zich voor in de vorm van bezweringen 'Als God het wil', 'afkloppen' en 'God verhoede het'.

(Bij)geloof- het is het bijgeloof(fundamentalisme) dat ons dood wil. Het wil ons niet verbinden maar afscheiden door overtuigingen. 
Biologische Theologie- samengaan van de symbolische betekenissen van ziekten en de zeven christelijke sacramenten, de oosterse chakra's en de mystieke joodse Levensboom.
Biografie van onze ziel- onze levensgeschiedenis wordt onze biologie en is tegelijkertijd ook de biografie van onze ziel,  maar niet in de religieuze betekenis.

Bioziel- een uniek samenspel van actieve wijsheid tussen onze biologie en onze spirituele zintuigen.
Blauwdruk- de betekenispatronen die in onze geest zijn onstaan.
Boeddha-natuur- fundamentele menselijkheid

 

C.
Chaos- is altijd een boodschapper.
Charisma van de mystiek- een bron van sociale veranderingen; het is revolutionair en vernieuwend. Het stelt zich op tegen de struktuur die eraan vooraf gaat, of dat nu een struktuur van de traditie of van de wet is.
Charisma-  een soort genade die uniek is voor ieder mens en die haar of zijn spirituele essentie belichaamt.
Co-creatoren- wij zijn medescheppers dat betekent dat je verantwoordelijkheid draagt en iets kunt uitrichten. Het bekrachtigt je in je mogelijkheden.
Coïncidentie- betekent dat een aantal voorvallen die zich normaal gesproken niet gelijktijdig voordoen, ineens samenvalt(naar elkaar toevalt). Een samenzwering van onwaarschijnlijke gebeurtenissen. 
Communie- één-zijn- met God is een weldaad voor je zenuwen. Het is van wezenlijk belang voor je welzijn in het algemeen: fysiek, emotioneel en mentaal.
Compassie-  of mededogen is een relatie tussen gelijken.
Compassie- het vermogen om je te verplaatsen in de ander en je voorbij het eigenbelang naar de ander toe te keren, is in ieder mens aanwezig.
Contemplatie- is de vereniging van onze geest en wil met God in een daad van pure liefde, die bij ons het donkere contact teweegbrengt met Hem zoals Hij echt is. De weg van contemplatie bestaat uit de ontwikkeling en vervolmaking van onze geest en wil en onze hele ziel. De ons ingegoten contemplatie begint waar God, door zijn directe tussenkomst, het hele ontwikkelingsproces boven het niveau van onze menselijke natuur tilt.
Contemplatieve mystiek- is wetenschappelijk- in de zin van experimenteel, empirisch en bewijs leverend met betrekking tot de essentiële punten van mystiek.
Creatief leven- is een levensbeschouwing: uitgaan van de menselijke scheppingskracht in plaats van schikken in het lot. Creatief leven is stelselmatig het pad van nieuwsgierigheid verkiezen boven het pad van angst. Laat ik me leiden door nieuwsgierigheid of angst.
Creativiteit- kan voor een korte, magische tijd(flow) al onze aandacht opslokken en ons tijdelijk verlossen van de last van onszelf.
Crisis-  prioriteit geven aan wat betekenis voor ons heeft( wat werkte er niet in je leven).

D.

Dankbaarheid-  is niet slechts een emotie, het is een beslissing. Het definieert en verklaart je ervaring van het hier en nu.
De- identificeren- dit is mogelijk met een beknellende identiteit.
Deja-vu- je herinnert je een gevoel en je wilt dat gevoel opnieuw. Het is een ervaring die je wilt herhalen. Dat is het gevoel van je Zelf waarvan je altijd al hebt geweten dat jij het bent. Het is wie je bent en hoe je bent wanneer je op je aller-, allerbest bent en daar wil je meer van.
Direct-weten- of helder -weten. Het plots weet hebben van kennis over feiten, gebeurtenissen of personen- vaak gerelateerd aan toekomstige feiten. Waardoor het aanleunt tegen toekomst voorspellen.
D.I.Y- do it yourself
Drie-eenheid- liefde, harmonie en schoonheid, het doel van alle leven.
Dromen- je onderbewuste stuurt je aanwijzingen over je bewuste leven. Dromen zijn bijna helemaal visueel en brengen alleen via beelden  betekenis over.
Dwalen- bestaat uit een hardnekkige angst voor een gebrek aan betekenis in jezelf.

E.

Eenheid- betekent twee verschillende dingen worden één.
Eenheidservaring- is een tijdelijke toestand
Eenheidservaringen- ervaring van intense verbondenheid (mens of natuur)
Eeneiig- God en onze ziel zijn één.
Ego- de wereld winnen en je ziel verliezen.

Ego- de onjuiste gedachte over mezelf waarvan ik bevrijd moet worden

Ego- het psychische mechanisme dat er constant op gericht is zichzelf en de ander gerust te stellen.
Egospiritualiteit-  je verwachtingen van God zijn eindeloos, een weerspiegeling van de verwachtingen die we op elkaar projecteren.
Eigenlijk-  betekent 'het meest eigene van mij' (meestal gebruikt als stopwoordje).
Emotie- is de sponsor van onze ervaringen/gebeurtenissen.
Empathie- is een respectvol begrijpen en aanvaarden van wat er in de ander leeft.
Empowerment- hoop komt voort uit een gevoel van empowerment, dat voorkomt uit een waargenomen relatie met een kracht of een aanwezigheid. 'De hemel helpt geen mensen die niet tot daden overgaan'.

Engelen- zijn wezens van licht. Ze hebben geen lichaam, maar kunnen zich in welke vorm ze maar willen aan ons laten zien. Ze zijn gemaakt van energie, ze kunnen alles zijn.

Engelen- zijn manifestaties van boven die hier beneden op aarde verschijnen, een plek waar ze naar hun aard niet thuis horen, maar waaraan ze af en toe een bezoek brengen, omdat sommige in nood verkerende mensen daar baat bij kunnen hebben.

Engel- betekenis: 'boodschapper'; een bovennatuurlijk, verstandelijk wezen, dat wordt teruggevonden in verscheidene religies. 

Engelen- zijn onze 'onzichtbare' begeleiders op ons levenspad.

Erfzonde
- de oorspronkelijke open verbinding naar God is verloren gegaan.

Ervaring is het voelen van het worden van het zijn.
Esoterie is de leer van het innerlijk weten.
Evolutie- is niet echt een groeiproces. Het is een proces van herinneren. Evolutie kost geen tijd, het kost wil(skracht).

Evolutie is de gestage overgang van worden naar zijn.

Woorden F - J

F.
Falen- bestaat niet. Falen is slechts het leven dat ons een andere kant opduwt.
Feel-good-spiritualiteit- neigt ertoe om alles en iedereen met rust te laten behalve de eigen psyche. Je kunt je afvragen in wiens voordeel dat is. Heeft spiritualiteit niet ook de taak om alert te zijn op wat er in de samenleving en de cultuur gebeurt ? Spiritualiteit, ook de seculiere, is er niet voor om het bedrijfsleven te helpen maar om een tegenmacht te vormen, om de vraag naar menswaardigheid te blijven stellen.

Flow- een religieuze ervaring;  het heilige snijpunt van diepe vreugde en gedisciplineerde concentratie.
Fundamentalisme- is de bijna-dood van een groot verhaal,' stenen'( eindeloze herhaling) in plaats van beweging(voortgang) in je leven.

Fundamentalisme- het geloof in onveranderlijke beelden, leidt altijd tot strijd, bv tegen vermeende afvalligen, of tegen zgn ketters die men meent op de brandstapel te moeten zetten. Fundamentalisme bestaat altijd uit geloof in gedachten. Want beelden worden bedacht. De beelden zijn dus bedenksels.

G.
Gedachte- is energie en het is de taak van je geest om deze energie in beweging te brengen.
Geestelijke vrijheid-  is verbonden met liefde.
Geestesgesteldheden- alle geestesgesteldheden reproduceren zichzelf.
Geloof- is compleet vertrouwen in iemand of iets.
Geluk- is de functie van je bewustzijn als het wakker is. 
Geluk- is een geestesgesteldheid en net als alle geestesgesteldheden reproduceert het zichzelf in fysieke vorm.

Geloof- is Godsvereniging met de ziel. Geloof betekent je intuïtieve gewaar-zijn van Gods aanwezigheid in je hart vergroten.
Geloof- welk geloof je ook beoefent het essentiële doel van de religie is je te helpen, je eigen hoogste potentieel te vervullen als kind van God.

Geloof- het geloof bestaat erin te geloven wat je niet gelooft, en niet te geloven wat je wel gelooft.
Geloofs(identiteit) crisis- ontstaat wanneer je je geloof aan je denken overdraagt om het te besturen.
Gevoelens- zijn de taal van de ziel. Gebruik deze om met het universum te communiceren over wat je wenst te ervaren. Voorbeeld: stel je iets voor  en hoe je je dan zou voelen.
Een gedachte/visualisatie/gevoel is de krachtigste combi die er bestaat.
Genade- is een eigenschap van God. Genade is het teken van Zijn aanwezigheid.
Genade- is het woord dat we geven aan de macht van God die we in ons leven herkennen.

Genezing- is het uitbannen van symptomen.
Gewaarzijn- de zelfkennende essentie van de geest( bewustzijn van je bewustzijn)
Geweten- is een waarnemingsorgaan voor evenwicht in een systeem, dat ons helpt om te bepalen of wij wel of niet in harmonie zijn met ons referentiesysteem. Het waarschuwt ons als wat wij  van plan zijn te doen, de consequentie heeft dat wij uitgesloten zullen worden van het systeem; het zorgt ervoor dat wij bij het systeem blijven horen.
Gezondheid- is de heelheid van lichaam, hart en psyche, een volledige harmonie van het hele wezen.
Gezondheid- betekent een gecompliceerde vooruitgang naar een situatie van persoonlijke empowerment waarin men van een toestand van kwetsbaarheid naar een toestand van onoverwinnelijkheid moet gaan, van slachtoffer naar overwinnaar, van zwijgende omstander naar agressieve verdediger van persoonlijke grenzen.
Gnosis- het rechtstreeks kennen van God.
Gnostiek- een vroege stroming binnen het Christendom.
God-  Groter dan je Oude Denken
Godheid- al datgene wat tot het 'goddelijke' behoort
Godsbeelden- manieren waarop mensen een beeld proberen te vormen van God.

Grenservaring- het oude leven leek mij niet meer terug te willen terwijl het nieuwe leven niet direct in zicht is.
Grenzen- zijn opgebouwd uit bevroren gewaarzijn.

H.
Healing- is de aanpak van de oorzaken van de onbalans die tot ziekte leidt.
Heelheid- is volledig ontwaakt zijn

Heelheid-  is een geestestoestand die boven conflicten staat, niet is aangetast door het kwaad en immuun is voor angst(psychische vrijheid). Gelijk aan heiligheid.
Heer- betekenis Eigenaar

Heilige- wil de overwinning op het ego behalen.
Heilige Geest-  de immanente aanwezigheid van God als een voelbare, voedende en activerende kracht.


Heiligheid- licht zijn of in het licht zijn, zelf niets meer zijn, zodat het licht geboren kan worden, zelf niets meer zijn, zodat het geconcentreerd en verspreid kan worden.

Heilig ogenblik- Gods oproep aan jou te herkennen en erkennen wat hij jou gegeven heeft;
- geloof in gelijkheid
- de boodschap van de heilige relatie
Hel- is waar niemand iets met wie dan ook gemeen heeft.
Hel- is een afschuwelijk geval van op een vergissing berustende identiteit.
Heling- bestaat niet uit het oplossen van mysteries, maar te leren om erin te leven.
Hemel- is een bewustzijnstoestand, de ontdekking en het besef van het innerlijke zelf, de opperste identiteit.
Her-inneren -  wat je ziel je te binnen wil brengen (vaak selectief gebruikt)
Hoger Zelf- de verbinding van ons 'spiritueel-lichaam' met ons spiritueel bewustzijn. Ons Hoger Zelf verblijft op een niveau van de werkelijkheid 'voorbij tijd en ruimte, op het niveau van de wereld van de spirit.

Holarchie van bewustzijn- een verbondenheid om onze gedachten, gevoelens en daden te sturen.
Hoop- is een positieve geesteshouding die is gericht op een bepaald doel dat als wenselijk wordt beschouwd.
Hoop- is geen emotie maar een cognitief proces, oftewel een manier van denken.

I.
Identiteit- is het ene zijn, en niet het andere.
Individuatie- het levenslange project dat je meer wordt zoals de bedoeling was. Zoals de goden het bedoelden, niet je ouders of de clan of het ego, dat zich gemakkelijk laat intimideren of zich opblaast.
Ingeving- komt in de vorm van woorden die een geluidloze stem je geest ingeeft.
Innerlijke beelden- een ervaring van innerlijk zien, een daad van genade die je wordt gegeven.
Innerlijke verandering- iets 'buiten ons' omdenken, of het nu gaat om situaties of mensen, gaat per definitie over een innerlijke verandering. Door je oprecht in een ander te verplaatsen, de ander echt proberen te begrijpen, verander je niet zozeer de ander maar vooral jezelf.
Innerlijk zien- is een manier van gewaarworden van het grotere doel van het leven en van de goddelijke mechanismen die achter de schermen werkzaam zijn. Het kosmische ontwerp bevat een hele cast van onzichtbare goddelijke personages: engelen, heiligen, Boeddha, Jezus, Maria en onze dierbare overledenen.
Integratie- is de ziel van sterk weer opstaan. We moeten heel zijn om vanuit ons volle mens-zijn te kunnen leven.
Intentie- is de moed van je ziel;
Intuïtie- is geen goddelijke kracht. Het is een praktische vaardigheid die je kunt ontwikkelen (ego geen ziel).
Intuïtie- is weten zonder redeneren, waarnemen met de geest, een innerlijk weten dat toegang geeft tot een diepe bron van kennis. Het is een brug tussen dagelijks bewustzijn en onderbewustzijn.
Intuïtie- is een op de onderbuik gericht gevoel van zelfbescherming.
Inzicht- is niet altijd diep of blijvend. Inzicht is een werktuig niet een toestand.

 

J.

Ja zeggen- is een sprong in het diepe, is bereid zijn je te laten leiden.
Jihad-  de enige legitieme 'oorlog', zegt de Koran, is de oorlog tussen de krachten van goed en kwaad in ons innerlijk. We moeten ons inspannen om onze negativiteit te overwinnen.

Woorden K - P

K.
Karma- iedereen weet dat we oogsten wat we hebben gezaaid. Karma brengt het bewust maken van keuzen met zich mee.

Kerk- (moskee, synagoge, tempel)- een mogelijkheid om in contact te treden met het mystieke en om je te leren dit zelf toe te passen in je leven.
Keuze- we kunnen beslissen of het leven ons overkomt of door ons gebeurt. De leiding over ons leven nemen.
Keuze- is geen beperking, het is de ultieme vrijheid 
Koekoeksintentie- de parasitaire intentie van anderen.
Koninkrijk- de levensdimensie waarin Gods wil aan het licht komt.
Koninkrijk Gods- is een staat van bewustzijn, waar andere krachten werkzaam zijn dan die van onszelf
Kosmisch bewustzijn: ons gewaarzijn heeft een plaats in de tijdruimte én is tegelijkertijd niet-plaatsgebonden(transcendent)
Kosmos- betekent samengebonden ordening.
Kracht- ervaren we door zelfrespect en het aangeven van onze eigen grenzen.
Kracht- het vermogen om te scheppen, dingen te bereiken, effectief te handelen

Krankzinnigheid-  steeds hetzelfde doen en een ander resultaat verwachten.
Kritiek- om kritiek te vermijden, moet je niets zeggen, niets doen en niets zijn.
Kwaad- is de disharmonie van die zaken die op zichzelf goed zijn. Kwaad is dus een verkeerde relatie(God, jezelf en anderen) of een verkeerde gerichtheid.
Kwantumfysica-  niets wat geobserveerd is, is niet door de waarnemer beïnvloed.
Kwantummystiek - 
het samengaan van wetenschap en spiritualiteit


L.
Leven- het leven is een proces dat het leven informeert over het leven door middel van het proces van het leven zelf. Kortom; het leven is wat je denkt dat het is.
Levenscrisis- machteloos zijn in een situatie die volkomen onrechtvaardig is.
Lezen- het griekse woord voor lezen betekent 'opnieuw kennen'. De mystieke teksten lezen betekent dat je jezelf, dat ondergespitte wezen, opnieuw leert kennen. De mystieke traditie bevrijdt dus ook de eigen vergeten ervaring.
Liefde- is de inwoning van God in de mens
Liegen- is een verbroken verbinding met de werkelijkheid.
Lijden- is een negatief, gefrustreerd gevoel. Lijden wordt veroorzaakt door verlangen, verlies van beloning of het krijgen van straf. Lijden kan essentieel, existentieel, positief verzadigd of negatief verzadigd zijn.
Loslaten- leert je op jezelf te vertrouwen in plaats van op de omstandigheden.

M.
Macht- is het vermogen verandering te bewerkstelligen. 

Magisch denken- de vaste overtuiging van de betrokkene dat hij met zijn geest de realiteit kan beheersen dit in tegenstelling tot voorgevoelens.
Magnetisme- is een gevoelskracht (liefde)
Mandala- beeldt een eenheid uit die overeenkomt met de microkosmische aard van de ziel.
Meditatie- is een tweevoudige discipline die een tweevoudige functie heeft. Allereerst moet meditatie je voldoende controle over je geest, je geheugen en je wil verschaffen en je in staat stellen om jezelf in de greep te krijgen en je terug te trekken uit uiterlijke zaken en uit de bedrijvigheid, activiteiten, gedachten en zorgen van het tijdelijk bestaan. Ten tweede- het eigenlijke doel van meditatie- leert ze je bewust te worden van Gods aanwezigheid.
Mens- een identificatie die we delen met elkaar.
Menswording- Jezus hielp mensen zichzelf te herinneren.
Mens-zijn- betekent met meer mensen zijn. Sociaal zijn.
Moed- 
is de ervaring om zowel bang als niet bang te zijn.
Mystagogie- inwijding in de dynamiek van ons eigen leven, ze introduceert ons in het geheim van God en van de mens.
Het mysterieuze element: in de genezing zijn 'de interne onbekende factoren' zoals vergeving of woede. Alleen de patiënt kan antwoord geven op de vraag hoeveel tijd hij nodig heeft om iemand te vergeven.
Mystici- mensen die zijn geroepen het goddelijke door zijn mysteriën te kennen.

Mystiek- een diepere ervaring van de werkelijkheid.
Mystieke genezing - de wijze waarop genezing harmonieert met zowel mystieke als fysische wetten.
Mystieke Theologie- Liefde ondergedompeld in een grondeloos vertrouwen.
Mystieke waarhei-: verandering is constant.
Mythen-  dienen ertoe waarheden over te dragen die te mysterieus zijn voor de gewone taal.

N.
Narcisme- religieus narcisme is streng oordelen over anderen. Psychisch narcisme- afdwingen van de werkelijkheid, louter voor jezelf.
Natuurwet- verlangt dat je lichaam, ziel en geest verenigd zijn en met gedachten, woorden en daden op één lijn liggen.
Nederigheid- wil zeggen: zichzelf niet
vergelijken. Ik ben niet beter en niet slechter, niet groter en niet kleiner- dan iets of iemand anders.
Nederigheid-  is genade, een kracht van de ziel, maar dat moet je geloven en voelen.
nederigheid brengt evenwicht en is een krachtig schild voor de ziel.
Nieuwe aarde-  een andere bewustzijnswerkelijkheid
Non-dualiteit- vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Alle interne en externe conflicten ontstaan door scheidingen. Als de scheidingen wegvallen is er heelheid zonder problemen.
Numineuze-ervaring - een bovennatuurlijke, goddelijke ervaring. Ze zijn ter plekke zingevend aan het bestaan. Het is de uitwerking van een onzichtbare aanwezigheid die een bijzondere verandering in het bewustzijn veroorzaakt. Een dynamische werking die niet door een willekeurige daad wordt veroorzaakt.

O.
Omvorming- een tegenbeweging maken tegenover onze oude patronen.
Omweg- via een omweg gaan is niet hetzelfde als de verkeerde weg nemen.

Onthechten- niet vasthouden aan dingen of gedachten.
Onthechting- is de kracht van de ziel om vrij te zijn van aardse illusies.
Ontkennen- is nalaten te begrijpen.

Ontkenning- ondermijnt onze vrijheid
Ontwaken- wanneer we van een toestand van onwetendheid overgaan naar een toestand van verlichting.
Oordeel- crisis waar een mens doorheen gaat wanneer deze tot inzicht komt
Oordelen- is het voortdurend evalueren van dingen als goed en slecht. Als je voortdurend aan het evalueren bent, aan het classificeren, etiketteren en analyseren, veroorzaak je veel onrust in je innerlijke dialoog.
Openbaring- is een instinctief begrijpen van iets wat je allang wist.
Openbaring: de ontdekking van de waarheid dat we veilig kunnen liefhebben.

Opstanding - is een ander woord voor  erandering, - waarvan we het positieve vaak pas na verloop van tijd kunnen zien. Op korte termijn lijkt het vaak net op de dood.
Overgave- betekent in essentie onszelf uit de weg gaan, niet in de zin van een nederlaag, maar overgave in de zin van het loslaten van de controle van ons ego, waardoor we plaatsmaken voor ons Hoger Zelf.
Overspel- is een vorm van oppervlakkig leven b.v letterlijk lezen is vaak oppervlakkig lezen. Je bent niet alleen maar aards maar ten diepste een geestelijk mens.
Overtuiging- een overtuiging is een conclusie, een korte samenvatting van een ervaring.

 

P.
Paradijs- het paradijs is een geestestoestand, vrij van spijt over het verleden en angst voor de toekomst.
Paradox-  is de taal waardoor God met ons communiceert.
Paradoxen- zijn schijnbare tegenstellingen.
Patronen- we blijven er tegenaan lopen.
Polariteit- of het scheiden van een kracht in gelijke maar tegengestelde helften is een fundamenteel kenmerk van alle natuurfenomenen, van het kristal en de magneet tot de mens zelf.
Projectie-  is een afweermechanisme tegen negatieve emoties. Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders.  Deze gevoelens die wij niet erkennen noemen wij onze schaduw. Je verlegt een innerlijk conflict en daarmee ook de oorzaak.
Psychiatrie- is een onvolmaakte geneeswijze omdat zijzelf gewond is. De realiteit ervan mist een kern van magie: de toestand van volkomen inzicht.

Psychisch- is bewustzijn van levenssituaties die spelen in ons leven.
Psychisch narcisme- we manipuleren de kosmos en proberen alles te krijgen door de juiste alchemistische formule te vinden. Via eenvoudige zeven- stappen- methoden of het aannemen van een positieve houding enz. In onze cultuur is dat een obsessie geworden.
Psych-K- is een proces waarbij het onderbewuste van de persoon zichzelf opnieuw aanvaardt in zijn ware kracht.
Psychosomatiek- synchroniciteit tussen ziel(psyche) en lichaam.

Woorden Q - U

Q.
Queeste- staat voor de zoektocht in het leven. We moeten alles in twijfel trekken: dogma's, ideologieën, autoriteiten. Alleen door in twijfel te trekken wat mensen zomaar aannemen, wat mensen als de waarheid beschouwen, kunnen we de hypnose van de maatschappelijke conditionering doorbreken.

R.
Realiteitsbeginsel- is de erkenning dat wij niet de schepper van de wereld zijn. Ons ego houdt bij een bepaalde grens halt; wat er zich aan de andere kant van die grens bevindt kunnen we niet beïnvloeden.
Regeneratie- geestelijke wedergeboorte
Reïncarnatie- de dood van het ego, de dood van alle overtuigingen die je afscheiden van anderen.

Relaties- jezelf zijn in samen zijn
Religie- wil de verbinding met de geestelijke wereld tot stand brengen en levend houden.

Religie- de ware religie is zelfverwerkelijking
Religie- is een praktische discipline die ons leert nieuwe vermogens te ontdekken van onze geest en van ons hart.
Religie- wil ons doen 'geloven' dat er een God bestaat, een geloof dat vaak inhoudt dat het niet mogelijk is om God te kennen, direct of indirect, of zelfs om hem te benaderen. Het geloof van elke religie kan een bedreiging zijn voordat van anderen, zeker wanneer ze Gods naam inroepen om hun vormen en daden te ondersteunen.

Religieus narcisme- de onmiddellijke vervulling van iemands wensen op religieus niveau d.m.v gevoelens die hem een bevrediging schenken die de werkelijkheid als zodanig hem niet geeft
Rituelen- er zijn rituelen die de mensen verbinden tegenover overtuigingen die hen scheiden. We verlangen dat ze ons een kader verschaft waarin ieders vrijheid zich kan ontplooien.
Roem- is een plaats in het hoofd van anderen.
Roeping
- een verlangen om een bepaalde behoefte of probleem op deze wereld aan te pakken. Bij een roeping gaat het om het leveren van een bijdrage om de wereld te verbeteren.

S.
Schaduw- het deel van onze psyche dat we onacceptabel vinden, en waarover we onszelf opzettelijk, maar toch min of meer onbewust, onwetend houden.
Scheppen- is aandacht besteden aan onze ervaringen en de puntjes verbinden, zodat we meer over de wereld om ons heen kunnen leren.
Scheppen- is een betere editie van jezelf maken.
Schuldgevoel- is het verlies van onschuld.
The Secret(New-Age)- negeert de rol van God in het proces van persoonlijke creatie.
Sociaal-bijgelovig credo- dit zijn overtuigingen over wat we 'verdienen' in het leven. Het suggereert dat alleen slechte mensen slechte dingen zouden moeten overkomen. De meeste mensen geloven dat als ze goed zijn, God hen zal belonen met bescherming tegen onverdiend lijden. Dit is menselijke logica, geen goddelijke logica. Het goddelijke vraagt je te leren door je levenservaringen.
Spijt- is één van de krachtigste, emotionele herinneringen waaruit blijkt dat groei en verandering noodzakelijk zijn. We hebben spijt van de momenten waarop we niet moedig zijn geweest.

Spiritualiteit- moedigt ons aan afscheid te nemen van al onze beperkte denkbeelden en zowel nederig te zijn als open te staan voor de mogelijkheid dat God aanwezig is in je leven.
De nadruk ligt op persoonlijke ervaringen i.p.v op een aangeleerd of overgeërfd geloof.

Spiritualiteit- ziet de volmaakte geest en wil die realiseren.
(Psychologie ziet de zieke geest en wil die genezen)

Spiritueel meesterschap- vereist zeggenschap over het zelf
Spiritueel narcisme- is het verschijnsel dat je meent door je spirituele wijsheid een bijzonder persoon te zijn, beter dan anderen. Je bent immers bezig op het spirituele pad met 'goede' zaken zoals anderen helpen.

Spirituele communicatie- voorbeelden zijn channeling, automatisch schrijven, gidsen, engelen, ingevingen, stemmen, visioenen.
Spirituele Intelligentie is een vorm van spiritueel leren waarbij het gaat om zingeving, intuïtie en onderscheidingsvermogen. Spirituele intelligentie houdt dus nadrukkelijk denken, voelen én handelen in. Het is een hoger besef, waardoor je oog krijgt voor het grotere geheel, verbanden gaat zien en Gods leidende  hand in je leven erkent.
Spirituele pad- is de training die realisatie brengt van je volmaakte natuurlijke staat van zijn.
Spirituele relatie- is een relatie met mensen die op dezelfde manier voelen als jij. Het is een relatie tussen gelijken met spirituele groei als doel.
Symboliek- een beeldtaal, een taal waarmee zoveel meer wordt bedoeld dan woorden ooit kunnen uitdrukken.
Synchroniciteit- vind plaats als er een verband bestaat tussen mezelf en iemand anders dat zo duidelijk geen toeval is, zo verbazingwekkend doorzichtig en zo onwaarschijnlijk, dat het idee van een eenvoudig toeval te vergezocht is om ook maar te overwegeen.
Syncretisme- vereniging van godsdienstige stromingen en het je eigen maken van dat wat je nodig denkt te hebben om het leven aan te kunnen. Een beetje mindfulness, een huisaltaar, yoga, een lezing bijwonen, enzovoort
Synesthesie- een simultane zintuiglijke waarneming van verleden-heden-toekomst.

 

T.
Taal- is een sociale activiteit, alle taal vereist een ik en een jij, die tezamen een wij vormen.
Taal- is creatie, het juiste woord of de juiste zin creëren de hoogste realiteit.
Theologaal-
kennis van de drie theologale deugden; drie grondvormen van menselijk gedrag(deugden) waarin en waardoor iets wordt uitgezegd(-logaal) van en over God(theo-); gedrag , met andere woorden, dat zowel in de mens als in datgene waarmee hij omgaat iets laat doorschijnen van God.

Theologie-  een systematisering van de kennis omtrent God - die tegelijk een weg aangeeft hoe tot Hemte komen.
Theovitalisme- een leer van leven in God
Tijd- is de beweging van gedachten.
Tijdloosheid- is mystieke tijd.Tijdloosheid is de snelheid van God.
Toeval- 
 is de vorm waarin het lot zich uit.
Zinvol toeval bestaan uit symbolen dit  zijn persoonsgebonden boodschappen. Een geheimtaal, net zo voelbaar als de liefde.

Transformatie is inherent aan een spirituele ontwikkeling. Wanneer je je letterlijk en figuurlijk ontwikkelt, komt je ware kern, je Ware Zelf, meer aan de oppervlakte en dat heeft ook met veranderen te maken, je transformeert; je neemt je zelf een andere vorm aan: je eigen spirituele gedaanteverwisseling.

Transformeren betekent dat je lichamelijk, geestelijk en emotioneel veranderingen ondergaat, wat zich vertaalt naar symptomen die wij ervaren tijdens een transformatieproces. Je kunt je leven veranderen.

Transparantie- open en eerlijk over levenservaringen.
Transreligieus-  religieuze flexibiliteit, nieuwsgierig en open naar andere religies, op zoek naar een diepere laag in de verschillende religies, beleefd als een verrijking.
Transreligieus perspectief- een zoektocht  naar kosmische, verenigende waarheden.
Trauma- heeft zijn oorsprong in controleverlies.
Trauma- van alles wat trauma ons afneemt is het ergste onze bereidheid, of zelfs ons vermogen, om ons kwetsbaar op te stellen. Dat moeten we weer zien terug te winnen.
Tweelingzielen(geesten of Verenigde zielen)- dit is levensveranderend fenomeen; een combinatie van ultieme liefde en ultieme confrontatie, die beiden ervaren. De diepe liefde voelt als 'thuiskomen' en als 'het mooiste wat mensen mee kunnen maken'. Het is de diepste liefde die op aarde mogelijk is.
De ontmoeting is veelal een levensveranderende ervaring, die de personen meer in verbinding met zichzelf brengt, waardoor ze weer dichter bij hun oorspronkelijke levenspad komen. Het doel is om weer te leren kiezen voor jezelf en diezelfde diepe liefde weer in jezelf te ervaren. Zonder uitzondering spreken mensen die deze liefde ervaren , van 'onvoorwaardelijke liefde' die er meestal 'ineens'(inslag) is. 
Tweelingzielvereniging- weerspiegelt in het klein de uiteindelijke vereniging van alle zielen met de Bron. 'zo boven, zo beneden'.

Twijfel- is het uiterlijke en zichtbare teken van een innerlijke strijd. We zijn de konsekwenties van een onvermogen om te kiezen. Twijfel is verlamming, is vastzitten.
Typologisch- is een wijze van schriftlezen; men leest (-logisch) hetgeen verhaald wordt als een beeld(typo-) van wat nu concreet gebeurt. Zo is  Abraham beeld van de pelgrimage die de gelovige op aarde moet afleggen, op weg naar het beloofde land. Zo moet ieder die wil ingaan op Gods stem zijn uittocht zoeken als het joodse volk dat de woestijn moest ingaan.

U.

Uniek/uniciteit- je bent uniek in je aard of karakter d.w.z eigenschappen die andere mensen niet in precies diezelfde samenstelling hebben.

Woorden U - Z

V.
Vals zelf- een van buitenaf opgelegd patroon.

Valse zelven - een container begrip voor alle afgescheiden zelven, die je buiten de Eenheid laten vallen,  zaken die niet geintegreerd zijn in je leven;  je schaduw, geest en lichaam, dood en leven, superioriteit, status en andere zaken die afwijzing en uitsluiting van medemensen veroorzaakt.

Verbondenheid- is de energie die overspringt tussen mensen wanneer ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.
Verdriet- is een emotioneel bewijs van je grote menselijkheid. Als je geen liefde zou voelen, als het je niets zou schelen, als je geen diep gevoel van mededogen zou hebben, zou je om weinig dingen echt verdrietig zijn.

Verdwalen- is een geestestoestand.
Vergeven - is een daad van loslaten.
Vergeving- is een geschenk aan jezelf.
Vergeving- is de grote bevrijding uit de tijd.
Verlangen- elk verlangen vraagt om een verbeelding, het is iets waar we naar uitzien. Wat willen we eigenlijk als we verlangen?
Verleiding- een wens een zelf te zijn dat jij niet bent. Een zinloze wens om van jezelf iets te maken wat jij niet bent.
Verlichting: onverstoorbaarheid(definitie)
Verlichting- staat voor volledige menswording!

Verlichting-  is het domein van innerlijke vrijheid; niet verstrikt raken in innerlijke verlangens. Dat veroorzaakt lijden. Verlichting is 'wakker' worden. Je ziet je eigen lijden onder ogen en laat het los, dat geeft vrijheid. Je gaat over je eigen ziel heersen.

Verlichting- of realisatie van de werkelijkheid
Verlossing- het onder ogen durven zien van de pijnlijke werkelijkheid van je verleden.

Verlossing- is de wedergeboorte van het idee dat niemand kan verliezen, wil iemand winnen.
Verlossing(gnostiek)- bevrijding van een zelfbeeld dat niet samenvalt met je ware zelf en dat je je mens-zijn ontneemt.
Vertrouwen- is een sterk geloof in iets of iemand.

Vertrouwen- is gebaseerd op openheid tegenover een gewaardeerde persoon of een transcendente aanwezigheid.
Vervulling- de enige werkelijke vervulling komt uit jezelf.

Verzoenen- betekent ongedaan maken.
Visioenen-  de zichtbare werkelijkheid die doorlaatbaar begint te worden.

Vitalisme- alle systemen in het universum 'zijn bewust', 'zelfonthullend', zelfontwikkelend, zelfonderhoudend en zelfhelend.
Vrede- is een keuze van ons bewustzijn om alle stoorzenders van het onderbewustzijn te transformeren om zo in staat te zijn onze hoogste doelen(hoger bewustzijn) te realiseren.
Vrije wil-
 We hebben een vrije wil gekregen. Elke handeling is een daad van zelfdefinitie en elke keuze is een uiting van de vrije wil.
Vrijheid- is grenzen overschrijden. Dus alles wat beperkt, opsluit, tegenhoudt identificeren en je ervan losmaken.

W.
Waarheid- is alles wat het leven dient en bevordert.
Waarheid-  dé waarheid bestaat niet. De waarheid is altijd de waarheid van één persoon of van een groep.
Waarheid- brengt altijd geestelijke gezondheid met zich mee.
Waarnemer- die zich niet identificeert met wat er gebeurt, maar alleen toekijkt, of er zich nu tragedie of komedie afspeelt.
(Diepere) waarheid- niets dat ooit gebeurt, is 'slecht' voor je, want anders zou het niet gebeuren.
Wanhoop- is je niet bewust zijn van je geest.
Wanhoop- is een spirituele toestand. Het is de overtuiging dat morgen net zo zal zijn als vandaag.
Wedergeboorte- geestelijke bewustwording en  ontwaken in deze zelfde incarnatie
Wedergeboorte van de geest- heeft te maken met het kennen en liefhebben van God.
Wedergeboorte van de ziel- heeft te maken met het kennen van onszelf.
Wederkomst- terugkeer van het gezonde verstand.
Werkelijk-  is 'dat, wat werkt'. Dat, wat werkt is de geest door in zichzelf met de geestelijke vermogens: het waarnemen, denken, voelen en willen, werkzaam te zijn.
Wet- een wet is het proces waarbij het onzichtbare zichtbaar wordt, waarbij de waarnemer het waargenomene wordt, waarbij de toeschouwer de omgeving wordt, waardoor de dromer de droom kenbaar maakt.
Wijsheid- is waarheid die door ervaring wordt verkregen.
Woestijnvaders/moeders- monniken die zich terugtrokken in de woestijn.  Zij verzamelden de wijsheid en ervaring die asceten uit allerlei religies en filosofische kringen . Zij werden de psychologen van hun tijd. In hun eenzaamheid waren ze zich terdege bewust van hun gedachten en gevoelens. Het accent lag op geestelijke en psychologische begeleiding en niet op het vergeven van zonde.

Wonder- een gunst van God waarover geen vragen worden gesteld.
Wonderen- 
zijn stadia op de weg naar geestelijke groei.

 

X.

 

Y.

 

Z.
Zelf- een verhouding die zich tot zichzelf verhoudt.
Zelfbeeld- het denkbeeld van henzelf
Zelfbeschikking- ons waargenomen vermogen om elke dag opnieuw ons leven te vormen als een 'auteur' van ons eigen handelen. We kunnen dingen laten gebeuren of ervoor zorgen dat ze niet gebeuren en nemen verantwoordelijkheid voor het nastreven van onze doelen. We ontwikkelen ons vermogen om onszelf te motiveren en inspanningen voor de lange termijn te leveren.

Zelfeffectiviteit- het vertrouwen van mensen in hun eigen capaciteit.
Zelfreflectie- is de wezenlijke gewoonte van het evalueren van je keuzen tegen een norm van absoluut innerlijk weten die gepaard gaat met gevoelens en gewaarwordingen. Je weet wanneer je dat gevoel in de steek hebt gelaten.
Zelfrespect- je behoort jezelf toe.
Zelfverlossing-  is dit mogelijk??? Er is altijd een hogere kracht nodig die het proces voltrekt. Richt je tot deze hogere kracht.

Zelfverwerkelijking- is de ware religie
Ziekte-  is een gelokaliseerde vorm van onbehagen. Daaronder liggen fundamentele gevoelens van schuld en schaamte, de persoonlijke component.
Ziekte-identiteit-( hypochondrie
)- vereenzelviging met een ziekte(beeld).

Ziel- de ziel is een uitstraling van de geest; onze ziel is mannelijk en vrouwelijk tegelijk.
Ziel- betekent woonplaats, uitstraling, aura, de plaats waar de geest  in ons woont.
Ziel- geheugeninhoud

Zielenkracht- is een onwankelbare kracht

Zielkennis- inspiratie putten uit je ziel.
Zielscontact- de herkenning van het zielseigene in de ander.
Zielsliefde- het verschil tussen gewone 'liefde' en zielsliefde is een opwaartse energie, harmonieus, goddelijk blijvend en zonder voorwaarden.
Zijn- impliceert een subtiel gevoel uniek te zijn en uit dat gevoel komt een besef van eenheid met de wereld voort, een gevoel te worden ondergedompeld in liefde en schoonheid. Ook dat is realiteit, maar van een hogere orde.
Zijnservaring van liefde-  een werkelijkheidservaring van de diepste grond van het bestaan

Zijnskennis- is de aandacht die geheel en al gericht is op de ervaring of het object, die voor een ogenblik het Zijn in zijn geheel is geworden. Dit impliceert dat er met liefhebbende zorg naar wordt gekeken, met aanhoudende aandacht en herhaalde beschouwing die zo noodzakelijk zijn voor de perceptie van het object v.b moeder haar kind, minnaar zijn geliefde.
Zintuig- een kanaal voor het eigenlijke werk van de geest: het selecteren, interpreteren en tenslotte creëren van de realiteit.

Zoeken- is geen vaststaande activiteit met een enkel doel; het is door de eeuwen heen veranderd.

Zondaar- doelmisser

Zonde- is niet tot je bestemming komen.

Zonde- is ongeloof; is het geloof dat jouw waarneming onveranderlijk is. Zonde gaat gepaard met arrogantie en doet de werkelijkheid geweld aan. 

Zonde- is het ontbreken van liefde.
Zondeval- een val in de schemerwereld van het alledaagse bewustzijn

Zondigen- betekent de wet( van Liefde overtreden, zich buiten de orde plaatsen, van het rechte pad afwijken,het doel missen.
Zuivering- je schaduw zichtbaar maken.
Zwaarmoedigheid- je plek in het leven niet kunnen en willen innemen.