Mystieke betekenissen

Wie het mystieke teken kent,
wordt een verkondiger van het goede nieuws.
Talrijk zijn de mystieke betekenissen.
Waar is de vriend die tot die geheimen is doorgedrongen?

Elk haarpuntje op mijn hoofd
is op duizend manieren met jou in de weer.
Wat heb je aan iemand
die enkel kritiek heeft en niets bijdraagt?

De nacht is donker, maar voor ons ligt die gezegende vallei.
Waar is het vuur van de Sinaï,
waar de belofte van het weerzien?

- Hafez  Ghazal 27

 

Het mystieke teken

Mensen van het hart.
Het mystieke teken is dat God zich kenbaar maakt in de schepping door de verschijnselen. Als je hart geheel op God gericht is en opgaat aan de gedachte aan God, wordt alles wat je met je zintuigen kunt waarnemen een teken van God.

De kennis van de weg naar God en de plaats waar hij verblijft, die kent alleen de bezitter van het hart, of je zou kunnen zeggen zijn hart zelf. Als de ruimte van het hart wordt overheerst door negatieve overtuigingen, gaat het dood, terwijl het hart als zijn ruimte zich vult met spirituele en menselijke eigenschappen levend wordt.

Iemand die leeft vanuit het hart zoekt naar datgene wat ons terugbrengt naar God.

Godsbegrip

Hoe zie ik God?
Wat betekent Hij voor mij?
Wie is God voor jou?

Nadenken over God brengt ons al snel bij een reflectie op godsbeelden. Godsbeelden zijn manieren waarop mensen een beeld proberen te vormen van God. Reflecteren betekent dat we nadenken over het effect van godsbeelden en de wijze waarop we die communiceren. Je visie op mensen maar ook je godsbeeld heeft effect op wie je bent, wat je doet met jezelf en anderen.
Voorbeelden:
'God straft met bliksemkracht'
'Mijn God laat me nadenken'
'Mijn God kijkt niet op me neer'

Godsbeelden zijn gebaseerd op een straf- en beloningssysteem, vanuit een persoonlijke kijk vasthouden aan een verzonnen God. Beloning, straf en lijden zijn de drie populairste gezichten van God.

God- een adembenemend karakter

We kunnen Hem leren kennen uit Zijn oneindige, onzichtbare en ongeëvenaarde eigenschappen:

Schepper, Liefde, Almachtig, Heilig jaloers, Eeuwige(tijdloos), De subtielste, de Fijnzinnigste, Vernieuwer van ons leven, Verzorgend, Beschermend, Trouwe, Bron, Redder, Vertrouwen, Groot, Sterk, Ontzagwekkend, Hoogverheven, Voorzienend, Rots, Degene die mij hoort, Helper, Verlosser, Vergeeft, Vuur, Ik ben, Vredeskoning, Bevrijder, Herder, Genezer, Machtig, Gerechtigheid, Lamp, Schuilplaats, Troost, Wijs, Genade, De Eerste en de Laatste, Heer, Sterk, Reddende Engel, Dichtbij, Soeverein, Krachtig, Vader, Moeder, Goed, Burcht, Glorieus, Allerhoogste, Wreker, Medelijdend, Indrukwekkend, Hij heft mijn hoofd op, Maakt verborgen dingen bekend, Logos, Vriend, Schild, Veilig enzovoort, enzovoort.

God- een liefdesgeschiedenis

'Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij'  - Hooglied 6:3

' Love comes with a knife, not some shy question, and not with fears for its reputation'  Rumi

'Liefde is jagen op het hele'  - Plato

Liefde is echte substantia Latijn voor 'dat wat eronder staat', de werkelijke grondslag van alle dingen in de wereld. Liefde is de substantie waaruit deze wereld is opgebouwd, de enige onveranderlijke bron van alles wat wij zien, denken, voelen en zijn. Er is niets waartegen liefde niet bestand is, want er is niets dat meer elementair is dan liefde. Liefde is een oerenergie die alles bezielt en verenigt, die de kern van het leven is. De ziel zal geen genoegen nemen met iets wat op liefde lijkt!

De relatie van de mens met God is er één van  zielsverwantschap.  In de ideale liefde, de onvoorwaardelijke liefde is er sprake van een deelnemen aan de vruchtbare liefde en scheppende trouw van Jahwe.
De 'Runner & Chaser'- dynamiek is inherent aan deze zielsverwantschap maar kent ook psychologische aspecten. Dat komt voornamelijk omdat de behoefte aan hechte relaties diep verankerd zit in het menselijk DNA(genen). We hebben (dus) allemaal een basisbehoefte aan hechte banden en toch verschillen we in de manier waarop we daar uiting aan geven.

Onze hechtingsstijl bepaalt hoe we omgaan met intimiteit in de liefde. De voorwaarden van je ouderlijke liefde neem je mee in je eigen liefderelaties. Maar ook probeer je je voor te stellen hoe Gods liefde is op basis van wat je aan liefde in de wereld ziet. Beoordeling, straf en beloning op basis van Zijn waardering voor jouw daden is een simplistisch godsbeeld.

Schep een compleet nieuwe werkelijkheid rond de onvoorwaardelijk liefde van God voor ons. 'Leer mij kennen zoals ik werkelijk ben'. Door je eigen onterechte gedachten over liefde los te laten. Dit brengt 'verlossing'.

Communicatie en connectie

God leren we kennen door de manier waarop Hij communiceert en  contact zoekt met ons:

- de Heilige Teksten van alle religies: de Bijbel, de Koran, de Gita, de Tao, Een Cursus in Wonderen.

- de nalatenschap van de Mystici: Teresa van Avila, Johannes van het Kruis, Juliana van Norwich, Hildegard van Bingen, Meester Eckhart, Franciscus van Assisi, Clara van Assisi. 

- Jezus: Hij heeft ons van onze 'zaligheid' bewust gemaakt; al het goede , dat is ook van mij.
Het kindschap Gods openbaarde zich niet slechts in één enkele mens, doet dat voortdurend en in ieder die de weg tot God tot het einde gaat. 
Dit directe kindschap van God moeten wij in onze levenshouding tot uitdrukking brengen, wij moeten ons uitstrekken naar een grootser leven dat in ons aanwezig is en naar zijn wezen goddelijk is.

- Getalsmystiek: alles is naar maat en getal en gewicht geordend.
Getallen zijn kosmische energieën. Als getallen vaak terugkomen in je leven dan hebben ze een betekenis. Als je iets hebt geleerd, ga je andere getallen zien. Bepaalde dingen veranderen door te vertrouwen op de boodschappen die de engelen ons geven d.m.v getallen.

- Ervaringen: de pijn van diepe doorleefde ervaringen van een 'tekort' of 'gebrek' aan liefde in het verleden teneinde te beseffen dat de liefde nu groter is dan ooit tevoren.

- Goddelijke connectie: de ontmoeting en hereniging met een 'tweelingziel' is een bewustwordingsproces van zielsliefde. Wat gebeurt er in jou en de ander wanneer je jouw essentiële andere hebt ontmoet. Jullie spiegelen elkaar in deze connectie en maken het onzichtbare zichtbaar in elkaar.
Deze 'goddelijke connectie' gaat samen met een zuiveringsproces van de lagen van angst en weerstand. Het brengt hemel en aarde dichter bij elkaar.
Ook een aantal Mystici kenden het fenomeen Tweelingziel: Teresa van Avila en Juan de la Cruz, Clara en Francis van Assisi, Rumi en Shams evenals een aantal personen die in de Bijbel voorkomen; Jacob en Rachel (na Leah kwam zijn grote Liefde), Jezus en Maria van Magdala.

- Nabij-de-dood of Bijna Dood ervaringen: mensen die een dergelijke ervaring mee mochten maken spreken over een schitterende beleving van het leven dat on wacht na de dood. Hun levensangst is verdwenen.

- Gebed en contemplatie: In het gebed spreken we tot God in de verwachting te worden ge- of verhoord; in de meditatie/contemplatie luisteren we naar wat God ons te zeggen heeft. Hier is sprake van wederkerigheid.

Phi- de handtekening van God

'Een handtekening is de allerpersoonlijkste expressie van het allerpersoonlijkste gevoel'.

Een heilige geometrie.
Universele wetmatigheden d.w.z de samenhang tussen concepten en begrippen zoals energie, informatie, tijd, ruimte, liefde en bewustzijn vormen de mystieke wetten van de schepping en onze afstemming daarop. Zo zorgt het getal Phi- het getal 1,6180-  ervoor dat een gebeurtenis zich herhaalt in ons leven. Het is een tijdcode voor positieve ervaringen zoals liefde en succes maar ook voor pijnlijke levenslessen. Het is niet de gebeurtenis die zich herhaalt, maar na een bepaalde periode zijn de omstandigheden weer hetzelfde als op het moment dat je destijds de belangrijke levensles had.

Er is geen creatievere, ingenieuzere en vergevingsgezindere kracht te vinden dan de hogere macht die ons lessen aanbiedt. Het is veel vernuftiger en liefdevoller dan wij kunnen overzien. Op aarde hebben we alle mogelijke soorten ervaringen en gevoelens. We zijn allemaal dader, slachtoffer, held, medeplichtige en bangerik geweest- alleen al in dit leven.

We gaan de hele cirkel rond tot we alles hebben ervaren, vanuit elk denkbaar perspectief, zodat we daarvan kunnen leren en onszelf ontwikkelen. Je leert door te luisteren naar het innerlijke stemmetje of het buikgevoel dat je precies vertelt of je toe moet happen of beleefd moet weigeren. Weten wat je past en ernaar handelen- dat is de les. Of, als je hardleers genoeg bent, de toets die het universum nog een keertje aanbiedt, en nog eens, om te testen of je de leerstof echt beheerst.

Interventies

 'Een poging om het onverklaarbare te benoemen'.

Het is een simpele wetenschap dat onzichtbare krachten altijd aan het werk zijn in je leven, dat ze je begeleiden en inspireren. Er zijn verschillende interventies van het goddelijke in ons leven te herkennen; visioenen, gebedsverhoring- en genezing, ingevingen, leiding ervaren en inspiratie.
Laat ik beginnen met visioenen: het lukt mensen nooit met wilskracht om een visioen te krijgen. Je moet rustig afwachten en toelaten dat er iets gebeurt.
Ze bevatten vaak:
- antwoorden op vragen die je stelde,
- aanmoedigingen  en bemoedigingen; ga zo door!
- doorgeven van de afronding of voltooiing van periodes van 'transformatie' of 'omvorming'
- ze zijn persoonlijk,  in  uitvoering en overdracht,
- er is sprake van iemand die jou kent,
- dit contact geeft groot vertrouwen,
- de' bijzonderheid' blijft je bij(draagt je).

 

 

De goddelijke verhouding 2

'De zintuigen genieten van dingen die op de juiste wijze zijn geproportioneerd.'

- Thomas van Aquino

In de goddelijke verhouding, ook wel de gulden snede genoemd, worden de verhoudingen beschreven die moeten worden gebruikt om schoonheid te verkrijgen, als weerspiegeling van meetkunde.
Een van de wonderen van de gulden snede is haar onuitputtelijke vermogen om vormen met bijzondere eigenschappen voort te brengen. Rechthoeken, spiralen en sterren zijn allemaal nauw verbonden met de gulden snede. Ze komen voor in gebouwen, creditcards en vijfpuntige sterren.

Maar het meest verbazingwekkende is het verband tussen de gulden snede en abstracte ideeën, zoals schoonheid, harmonie en perfectie, die de mensheid altijd zo sterk bezig hebben gehouden.

Als een object qua vorm als mooi wordt beschouwd, moet er sprake zijn van dezelfde relatie tussen enerzijds het kleinere deel en anderzijds het grotere deel en het geheel.

Natuurverschijnselen
Wat hebben ogenschijnlijk niet aan elkaar verwante natuurverschijnselen zoals de rangschikking van de zaadjes in een bleomhoofd van een zonnebloem, de elegante spiraal van een slakkenhuis en de vorm van de Melkweg met elkaar gemeen?

De ontwikkeling van een groot aantal levende organismen verloopt volgens richtlijnen op basis van de gulden snede en ze  vertonen eigenschappen die ze aan de gulden snede verbinden (fractals).

 

Schoonheid

'Gij hebt ons gemaakt naar u toe en rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in u.'
- Augustinus  Belijdenissen

Over de schoonheid van het menselijk lichaam schrijft hij: De overeenstemming van alle delen is zo harmonieus en toont zo'n schone symmetrie, dat men niet weet wat bij het scheppen van dat lichaam zwaarder heeft gewogen, de nuttigheid of de schoonheid. Zeker is wel dat wij er niets vanwege het nut in geschapen zien dat ook niet bijdraagt tot de schoonheid. Dit zou ons nog duidelijker worden, als wij de getalsverhoudingen kenden waarin dat alles onderling is vervlochten en op elkaar afgestemd.

Hier wordt duidelijk dat schoonheid voor Augustinus nauw samenhangt met harmonie. Wanneer alles de plaats krijgt die God het geschapene heeft toebedacht en alles in de juiste verhouding tot elkaar komt te leven, dan is er sprake van een overweldigende schoonheid.

Schoonheid is dus vooral relatie en verhouding. Wanneer iemand in de juiste relatie leeft met de anderen en de verhoudingen ten opzichte van elkaar goed zijn en wanneer alles wat in de mens zelf is op de juiste wijze geordend is, dan is deze mens schoon.

Immers, uit de chaos schiep God scheidend en onderscheidend de orde. De zonde heeft de hernieuwde dreiging van ontbinding en chaos tot gevolg en de dood doet alles wat in relatie met elkaar leefde, uiteenvallen. Toch heeft de zonde de oorspronkelijke schoonheid van de schepping niet volledig bedorven. Nog steeds licht de schoonheid op.

Terugkeer naar God herstelt dan ook zeker de schoonheid van de mens. Ook dit is een proces van ordenen. Geen enkele kracht hoeft eerst uit het leven verwijderd te worden, zo dit al mogelijk zou zijn; ook woede, jaloersheid of begeerte niet. Maar alle moeten worden geordend op datgene waar ze van nature door God op zijn aangelegd. De vrede tussen lichaam en de ziel is het geordende leven.

Tijdloosheid

Tijdloosheid is de snelheid van God.
Wij zijn degenen die niet kunnen omgaan met die snelheid in onze door tijd geordende wereld. Tijdloosheid is mystieke tijd.

Een plotselinge genezing bijvoorbeeld noemen we een wonder, omdat deze plaatsvindt buiten de snelheid van onze wereld van de vijf zintuigen.
God ervaar je buiten ruimte en tijd - met de snelheid van het licht.

Hoe meer jij en je ziel in overeenstemming komen, hoe meer je je opent om God in de mystieke sfeer te ervaren. Je herkent meer van Gods aanwezigheid en vind hem in zijn zichtbare en onzichtbare manifestaties.

 

Kosmologie- een kosmische tijdschakelaar

Wij hebben een wisselwerking met het universum. Er is sprake van patronen in onze biologie, dagelijkse bioritmen en herhalende cycli, een getijde-beweging zo je wilt. Maken we er gebruik van om  het leven op aarde, onszelf en anderen te begrijpen?

Zonnecycli: de magnetische velden van de zon zijn van invloed op ons mensen. De zon is de metronoom die de ritmen van elk levend organisme bepaalt.

De aarde: is een immense magneet met invloed op onze vlucht- en vechtreacties. Wij voelen of er een geomagnetische storm op komst is. Wij zijn afhankelijk van de invloedssfeer die zich uitstrekt tot de uiteinden van de kosmos.

Maan: de maan vertoont vier schijngestalten doordat gewoonlijk slechts een gedeelte van het vanaf de aarde zichtbare maanoppervlak door de zon wordt verlicht. Deze cyclus van de maan is sinds mensenheugenis gebruikt als middel om de tijdmeting aan te relateren. Maar ook eb-en vloed zijn aan de maangestalten onderhevig. Maanbewuste mensen herkennen de wisselende manen op zielsniveau , als gevoelsstromingen en emotionele periodes in hun leven. Ga eens letten op wat de stand van de maan is. Je kunt jezelf en ook de ander daardoor beter gaan begrijpen.

Welke invloeden zijn aan deze schijngestalten toe te schrijven:

Volle maan: vlak voor volle maan slaat de liefde toe. Er heerst een speelse lichte sfeer.
Ook worden er meer kinderen geboren.
Nieuwe maan: men is geprikkeld, depressief. Er is agressie in het verkeer.
Wassende maan: staat voor vernieuwing, groei en nieuwe impulsen. Alles gaat makkelijker.
Afnemende maan: een rustperiode. Alles neemt af. Tijd van grote schoonmaak. Opruimen van kwesties.

 

 

 

Geomagnetische activiteit

Buitenzintuiglijke waarneming en andere paranormale vermogens lijken toe te nemen gedurende bepaalde vormen van geomagnetische activiteit. Als de aarde 'rustig' is en het in de geomagnetische stroom als het ware 'eb' is, neemt het vermogen tot telepathische gedachte-overdracht en buitenzintuiglijke waarneming in het algemeen toe.

Zelfs kleine veranderingen in de omgeving- van kleine variaties in het weer tot lichte veranderingen in het zonnevlekkenpatroon- lijken grote invloed te hebben op het vermogen tot buitenzintuiglijke waarneming, ofwel zien-op-afstand.

Het omgekeerde doet zich voor met psychokinese, pogingen om met geestkracht fysieke materie te veranderen respectievelijk te verplaatsen. De kracht van intentie neemt echter toe als de aarde onrustig is.

De geomagnetische activiteit heeft ook invloed op voorspellende dromen- het soort dromen dat aanstaande gebeurtenissen aankondigt. De meeste kans op het optreden van spontane episoden vn telepathie of helderziendheid doet zich voor op dagen van geomagnetische rust. Ook het vermogen tot zien-op-afstand lijkt op zulke dagen sterker te worden.

Doe er je voordeel mee.

Theodicee

Er zijn dingen waarop geen antwoord bestaat, dat hoort erbij.
Zijn wij mensen hier beneden helemaal op onszelf aangewezen? Nee!
En wat zou dat voor een wereld en een leven zijn waarin alle gebeden verhoord werden ?
Een ding weten we zeker weten dat het na de dood verder gaat.

Waarvoor hebben we het leven dan nog nodig?
Ken je het gezegde 'geef iemand een vis en hij heeft een dag te eten,
leer hem vissen en hij heeft zijn hele leven te eten?
Zo werkt het ook hier.

God wil dat we voor onszelf leren te zorgen.
Daarvoor hebben we  krachten en machten gekregen.
Hij geeft ons geen vis en verhoort niet al onze gebeden, maar Hij luistert wel en kijkt hoe we ons hier beneden zelf leren redden met ziekte, onrecht, dood en leed. Het leven dient om te leren vissen.

Numerologie

Het idee dat nummers beschikken over heilige krachten werd niet alleen gedeeld door oude culturen en Griekse filosofen, maar ook door geleerden uit de Renaissance en vele wiskundigen. Numerologie is zo oud als astrologie en is ontstaan in de tijd van de Mesopotamische, Joodse  en oude Griekse beschavingen.

Iedere cultuur ontwikkelde zijn eigen systeem om nummers te interpreteren om zo betekenis te geven aan het universum en de aard van de mens. Denk aan de Pythagorische, de  I Tjing, de Maya theorieën en de Kabbala.

Pythagoras, een Griekse filosoof,  was gefascineerd door het mysterische van nummers. Hij beweerde dat nummers heilig waren en dat alles bestond uit nummers. Hij was een religieus leider, een mystiek persoon, een wiskundige. In tegenstelling tot de huidige wiskundigen verbond hij godgeleerdheid met rationeel denken.

Zijn volgers, Pythagoreeërs, waren de eersten die geloofden dat de principes in de wiskunde de basis waren voor al het levende bestaan. En aangezien nummers van nature oerbeelden zijn moeten ze wel orde scheppen in het bestaan van het universum.

Numerologie is net als astrologie een symbolisch systeem en één van de vele middelen die we kunnen gebruiken om onszelf en ons levensdoel beter te begrijpen. Nummers beschikken over een tweeledig karakter en kunnen staan voor een positieve of een negatieve kracht.

Het leren begrijpen van de betekenis van nummers helpt de ontwikkeling van ons persoonlijk potentieel en stuurt ons tijdens onze weg door het leven.