Roeping

'Plots kwam je binnen
in het huis van mijn hart
en deed de deur op slot'.

- Rumi

Roepingen zijn vaak tijdelijk en hebben een duidelijk doel.
Ze kenmerken zich door dienstbaarheid aan anderen.
Roepingen zijn ook te 'herroepen'.
Je kunt een nieuwe roeping krijgen of zelf zoeken.

Openbaringen

Het is een verwarrende toestand waarin mystici zichzelf geplaatst zien. Zeer weinigen vroegen om deze macht om andere mensen te beïnvloeden. God rukte ze uit hun veilige en comfortabele dagelijkse leven en leidde ze ergens heen. De stem die ze in hun hoofd hoorden was niet hun eigen stem, maar hij was goddelijk geïnspireerd.
Het ervaren van het goddelijke heeft iets extatisch, iets wat werd ervaren door mystieke dichters in elke cultuur, die op zoek waren naar het goddelijke. Maar de inspiratie die ze kregen bestaat uit een mix van opwinding en kwelling.

'God' is een lege term, tenzij die wordt ingevuld door de openbaringen van de mystici. Zij zijn er om de zaden van spiritualiteit te planten als directe ervaring, in plaats van iets ongrijpbaars van hoop en geloof.

Toch zou niemand kunnen zeggen dat God in één vaste vorm werd geopenbaard en één vaste boodschap overbracht- integendeel. Openbaringen kunnen tegelijk goddelijk zijn en elkaar tegenspreken. De tegenspraak in 'heilige boodschappen' ontstond door onze eigen beperkingen. Laten we ervan uitgaan dat God oneindig is. Ons brein is niet toegerust om het oneindige waar te nemen. We nemen waar wat we bereid zijn te zien en te kennen.

Oneindigheid openbaart zichzelf in stukjes en beetjes, op maat gemaakt voor elke samenleving, tijd en denkwijze. Wij noemen vluchtige indrukken van een hogere werkelijkheid God. Een vluchtige indruk vervult ons met verwondering, maar we zien het geheel daardoor niet.

 

Mystici

Alle mystici, middeleeuwse en hedendaagse, oosterse en westerse, christelijke en joodse, hindoeïstische en boeddhistische, waren vertrouwd met de konsekwenties van blootstelling aan mystieke waarheden. Die zijn, symbolisch gesproken, verblindend. Ze kunnen je overrompelen, 'je van je paard werpen en je drie dagen blind maken', zoals ze dat deden bij Saulus op de weg naar Damascus. 

Ze veroorzaken kortsluiting in je tot je je positie bepaalt.

'Je slaapt, word wakker'

Saulus, een vrome Jood, een rabbijn, een Schriftgeleerde, kenner van de Wet, gezaghebbend, was op weg naar Damascus, om tegenstanders van zijn geloof ,te bedreigen met de dood. Toen hij op het heetst van de dag over de met stenen bezaaide weg liep, werd hij plotseling door een fel licht verblind en door een onzichtbare kracht van zijn paard geworpen.

Een stem fluisterde hem toe 'Saulus! 'Saulus!' Ik ben degene die jij vervolgt.
Waarom vervolg jij me?

Toen hij overeind kwam zag hij niets meer. Blind werd hij door reisgenoten naar het huis van onbekenden gebracht. Waar hij drie dagen verbleef, opgesloten in een kamer, alleen, zonder eten of drinken. Hij was bang. Hij was niet bang voor een gevaar van buitenaf, maar voor iets wat in zijn gemoed bleef woelen, als een dier. Klaar om hem te verslinden.

Na drie dagen hoorde hij de kamerdeur opengaan en iemand dichterbij komen, die lange tijd zwijgend naast hem bleef staan. Hij hoorde zijn hart bonzen, zijn bloed suizen.
Ten slotte sprak de man. Hij zei: 'Paulus, broeder, ik ben gezonden door de Heer'. Hij wil dat je hart wakker wordt.

Runners

We verlangen naar leiding, maar zijn bang voor Gods antwoorden. Mohammed rende een grot in om zich te verbergen voor de engel die Allah zond om hem aan te werven in dienst van het goddelijke. Jona weigerde dienst, rende de andere kant op. Hij kwam terecht in een grote vis, na drie dagen gaf hij zich over. Ook Jezus moest zijn angst over zijn roeping onder ogen zien.

De waarheid verandert je leven, punt uit- of die waarheid nu een openbaring is over persoonlijke eerlijkheid en integriteit of een goddelijke openbaring die je plek in het universum reorganiseert. Dit is de reden waarom de meeste mensen weglopen voor de waarheid in plaats van ernaartoe te gaan.

Als je eenmaal geroepen bent, heb je geen andere keuze dan te volgen. Misschien is de keuze al voor je gemaakt en kun je je alleen maar overgeven aan deze goddelijke aanmaning, ook al is dat het laatste waar je bewust voor zou kiezen. De roeping maakt je bewust van wat erachter ligt. Mystici weten dat hun instructies meekomen met de taken die God voor hen heeft bepaald. Hedendaagse mystici zoeken een nieuw soort relatie met God - die van partnerschap in het ontdekken van hun doel. 'Om welke reden werd ik geboren? Wat is het grotere doel en de grotere betekenis van mijn leven? Hoe ben ik voorbestemd dienstbaar te zijn?

Met deze drie vragen roep je tot God, nodig je God in je leven uit om je op een bepaald niveau te veranderen - om het doel van je ziel te ontsluiten. Je geeft aan jezelf en het goddelijke toe: 'Ik ben er nu aan toe met u te werken en geleid te worden om mijn ziel en mijn bestemming te kennen.'

'Ziel in je ziel'

Datgene waaraan je je overgeeft- degene aan wie je je overgeeft zal je een weg doen gaan die je zelf niet wilde. Je leven zal radicaal anders worden. De schellen vallen van je ogen. Je ziet weer, maar het heeft niets meer gemeen met je vroegere kijk op het leven.

'Iets anders dan jezelf te worden.'
Wat van ons wordt gevraagd, is juist wat we het minst graag geven. Het is altijd een moeilijke stap om niet langer te zijn wie je bent en iets anders te worden. Maar dat is juist de Weg.Je bent jezelf niet meer, je bent eindelijk jezelf. Geef wat in je zit!

Opdracht en zielkameraden

Mystici weten dat hun  'instructies' meekomen met de taken die God voor hen heeft bepaald. Een vaker voorkomende ervaring is dat het lezen van 'heilige' literatuur en het volgen van een omvormingsproces je het gevoel kunnen geven dat je onthecht bent van je vertrouwde wereld. Je zult daarom ook met ten minste één persoon contact moeten maken om je ervaring van God te delen. Het is een grote troost om door anderen te worden begrepen die in de persoonlijke ervaringen die we met hen delen, vertrouwen en geloven, vooral die waar geen getuigen voor zijn. Iemand met wie je het mysterie van je leven met God kan delen.
 

Voorbeelden van zielkameraden : 

- De Soefimysticus Rumi kreeg hulp van Shams Tabrizi
- Teresa van Avila van Johannes van het Kruis
- Saulus van Ananias.
- Helen Schucman (Een Cursus in Wonderen) van William Thetford.
- Etty Hillesum en Julius Spier

 Opdrachten en vragen:

Franciscus van Asisi: ' 'Herbouw mijn kerk'
Augustinus:    'Neem en lees''
Teresa van Avila:  ' Wie ben je?'
Caroline Myss:    'Dochter, volg mij!'   Schrijfster van o.a ' De Burcht' en boeken over Mystiek en gezondheid.
Helen Schucman & William Thetford: ' This is a Course in miracles. Please take notes'.
Zij schreven gedurende 7 jaar op wat een stem hun dicteerde. Als antwoord op hun vraag: 'Er moet een betere manier zijn'.
Neale Donald Walsch: ' Jullie hebben het allemaal verkeerd begrepen'.
Hij schreef een tiental boeken over zijn gesprekken met God.

 

 

 

Archetype van de mysticus

Een spiritueel ontwaken ontstaat soms door een ervaring van verlies of door een tragedie. In het algemeen conformeert het bewustzijn zich aan een zogenoemde 'mystieke blauwdruk'.
De ervaring van verlies of scheiding waarin je eigenlijk sterft aan een oud leven en wordt herboren in een nieuw leven. Dit is archetypisch voor de mysticus.

Anderen ontwaken tot een talent of een gave of worden 'geroepen' tot een project waar ze zich mee moeten bezighouden- een project dat logisch of financieel gesproken misschien niet zinnig is, maar dat ze toch op zich moeten nemen.

De ervaringen die zich ontvouwen na een bewustwording kunnen net zo verschillend zijn als de mensen die worden geroepen. Je leert te vertrouwen op een soort mystiek gezond denken, dat in wezen een combinatie is van geduld, moed en geloof in de onmatige spirituele leiding die je krijgt bij het volgen van goddelijke instructies.

 

Made in heaven; de zielsverwant

'Eén wezen, één ziel'-  de zielsverwant, ook wel tweelingziel genoemd, is een bijzonder fenomeen. Sommigen van ons ontmoeten een heel speciaal persoon. In een bijzondere ontmoeting die je overkomt, die je treft met een 'inslag'. De herkenning vindt plaats op zielsniveau en dat is best heftig. Een indrukwekkende gebeurtenis. Soms als tweelingzielen elkaar in de ogen kijken kunnen ze de intensiteit van de diepte van het gevoel niet aan.
Je vergeet het nooit.

Confronterend
Je herkent in de ander veel stukken van jezelf, het komt over of je bijéén hoort, alsof je twee delen van één geheel bent. Het is de meest confronterende ontmoeting ooit in je leven.
Je leven kan totaal overhoop gegooid worden.

Liefde
De liefde is voor eeuwig en stijgt boven alle andere vormen van liefde uit. Tweelingzielen hebben niet de behoefte elkaar te willen veranderen. Zij leren omgaan met het feit dat je een ander niet kunt veranderen. Het is een vorm van onvoorwaardelijke liefde. De persoonlijkheid kan zich ontwikkelen in veiligheid van aanvaarding door de ander. De tweelingziel verschijnt niet als respons op emotionele behoeftigheid, maar om de diepste behoefte van de ziel te vervullen.

Gemeenschappelijke doelen.
Deze zielsrelaties hebben een gelijkwaardig niveau van zelfontwikkeling bereikt. Ze moeten emotioneel/geestelijk elk voldoende op eigen benen kunnen staan.
Tweelingzielen zijn complementair- de één heeft de eigenschappen die de ander juist mist. Ze hebben alleen de berg beklommen, kennen de eenzaamheid. Het is de bedoeling dat beide energieën zich gaan bundelen.

 Algemeen doel:
Het representeren van de onvoorwaardelijk liefde van God.
'Zo boven, zo beneden'.

Overeenkomsten mystieke ervaringen

Mystici zijn geroepen om een onzichtbare macht in de wereld te vertegenwoordigen.
Overeenkomsten:
- Er is sprake van 'onmiddellijkheid', van 'direct-weten'
- Overgave aan de goddelijke leiding
- Een omvormingsproces dat bestaat uit 'verfijnde zelfkennis', vertrouwen en een stevig zelfgevoel.
- Het is een 'wake-up call' , je slaapt niet langer maar bent wakker.
- Er is  innerlijke en uiterlijke harmonie
- Inzicht en wijsheid
- Je voert een (innerlijke) dialoog met God
- Je ontvangt aanwijzingen om een opdracht te volbrengen.
- Je ervaart Liefde.
- Deze Liefde moet in een handeling worden omgezet, en die handeling is dienstbaarheid.

-

 

Drie geschenken

Drie geschenken begeleiden je op je weg om je roeping uit te voeren:

1. Onverschrokkenheid
2. Geduld
3. Onderscheidingsvermogen