Mystiek

Jij ligt met mij

verstrengeld in mijn hoofd.

Jij hebt me zalig van mijzelf beroofd.

en o

uit deze zoetheid

nooit meer op te staan

maar loom en langzaam

dood te gaan

in jou.

- Wim Jansen

Definities

Mystiek is overal voorhanden waar een menselijk wezen de scheiding tussen aards en bovenaards, tussen tijdelijk en eeuwig als overwonnen beschouwt en, schoon nog in het aarrdse en tijdelijke verkerend, nochtans zichzelf ervaart als reeds tot het bovenaardse en eeuwige te zijn ingegaan.

- Albert Schweitzer

Een mysticus is hij die de eeuwige dingen beleeft en ondergaat temidden van dit tijdelijke bestaan.

- C.B.Zuijderhoudt

Mystiek is de bijzondere vereniging van God met de mens.

- Titus Brandsma

Mystieke theologie

Mystiek is verbonden met geheimen. Het woord duidt een kwaliteit aan die buiten de normale kennis en ervaring valt. Het is een inwijding in de mysteriën; de bovennatuurlijke handelingen en toestanden, die onze menselijke bemoeiingen en krachten niet kunnen bewerkstelligen.

De mystieke theologie geeft ons kennis over de toestand van de mens zelf, het is geen situatie van buiten ons staande verschijnselen. Deze kennis gaat over de existentiële eenheid van God en mens, de liefde van God voor mensen, de genade, openbaringen, communicatie tussen God en mens, over ons leven met alle  mogelijkheden, ervaringen en belevingen. Mystieke theologie geeft een reflectie op deze verschijnselen.

Het gaat kortom over onze levensweg. Het leven is een lange ketting van ervaringen en handelingen die we moeten (be)leven. En dat we laten zien dat we sterker zijn en overleven.

We mogen alles doorleven aan gevoelens en verlangens om onze ware aard en onze bestemming(doel) te bereiken. Wijzelf hebben de verantwoordelijkheid voor wat we doen; maar we zijn niet willoos overgeleverd aan krachten buiten onszelf.

Vaak dwalen we af, zijn we ons niet bewust van onze mogelijkheden en leven ons leven als een vanzelfsprekendheid en vallen we in slaap. Dan is het tijd voor 'vernieuwing' we mogen ons 'herinneren', wie wij zijn.

Wakker worden we dankzij een crisis, een religieuze ervaring, als gevolg van een spirituele zoektocht, een engel-ervaring of een aha-erlebnis. En zo komen we weer op ons eigen pad en kunnen we een nieuwe 'identiteit' ontwikkelen.

Grensoverschrijding

Een Mystieke  ervaring is een ongeoorloofde grensoverschrijding.
Ze overschrijdt de grens tussen schepper en schepsel, tussen tijd en eeuwigheid,
tussen ik en jij, tussen God en de ziel.
De diepste tendens van de mystiek is zelfverwerkelijking!

Mystiek is een discipline

'Mystiek is een logische route naar wat niet logisch is- namelijk de aard van God.'

In de mystiek is een humanistisch en democratisch element aanwezig: mystici gaan ervan uit dat alle mensen in principe mystieke vermogens hebben en onderling verbonden zijn, en dat mystiek geen zaak van vrees of onderworpenheid is, maar van liefde, vertrouwen, wederkerigheid tussen de mens en het Absolute.

Mystiek is  wetenschappelijk . De mystieke teksten zijn empirisch bewijsmateriaal door de teksten van van mystici naast elkaar te leggen en te vergelijken.

Mystieke wetten behoren tot geen enkele religie . Ze zijn universeel en overstijgen elke religieuze traditie.  Het zijn kosmische principes die de evolutie van de ziel bepalen. Het zijn waarheden die persoonljk ervaren moeten worden via mystieke openbaring. Deze kosmische waarheid neemt de controle over je lagere zintuigen over. Deze waarheid heelt en maakt je 'vrij'. Vergeving is een mystieke kracht. De waarheid is transformerend en zorgt altijd voor verandering. Je leven blijft niet hetzelfde. De waarheid heeft de macht de ziel te helen en te zuiveren. Dit vereist veerkracht en wilskracht .

Doe je de waarheid geweld aan? Onderzoek dan hoe en waarom?
- welke excuses voer je aan!
- wil je niet dat een ander zich ongemakkelijk gaat voelen!
- waar hou je aan vast waarvan je weet dat het niet waar is!
- onderzoek persoonlijke overtuigingen; over jezelf, over het leven, over God!
- vervang illusies door een kosmische waarheid ' met God is alles mogelijk.'

Gevolgen van de mystieke ervaring

Iedere mysticus heeft een 'grondervaring' met als gevolg dat er een nieuw inzicht en ordening in zijn leven komt. Je gaat niet alleen, je wordt gedragen. Geroepen ben je, bij je naam! Wat ga je doen: dat waar ik helemaal echt in ben. Je laat je niet meer van de wijs brengen. Je volgt de weg van het hart. De weg koos jou.  Blijf alert op de tekenen die je begeleiden. Er volgt een omvormingsproces, de reis naar binnen; stap voor stap. Hij onderwijst mij. Het initiatief komt van de andere kant. Je ontvangt kracht om door te geven. Genade!

Inzichten als gevolg van een mystieke ervaring:

- Vrijheid van angst en alles wat dringt en dwingt (Psalm 119 vs 134)
- Godsbeleving zonder religie
- Onvoorwaardelijke Liefde
- Zuivere zelfkennis
- Vernieuwing van je leven
- Bevrijding van alle godsbeelden
- Er is een onnoembare tegenwoordigheid in jouw persoonlijke leven
- Overgave en vertrouwen: 'Uw wil geschiede'
- Bevrijding van (alle) oordelen
- Gekend; ogen die mij zien
- Nieuwe ogen, oren, stem en hart

In een mystieke ervaring is de hele werkelijkheid in één ogenblik opnieuw geordend. Dit geeft je een diep gevoel van optimisme en hoop die boven de beperkingen van het gewone denken uitstijgen. Het overkomt je spontaan en herkend door de ziel.


 

Het mystieke level van bewustzijn

Mystieke wetten beheersen je ziel; ontwikkel het vermogen om bewust uit hun kracht te putten. Dit resulteert in een leven dat door liefde, en niet door angst wordt beheerst. Dat wat je bent in het leven weerspiegelt dit. Je leert deze wetten niet kennen voor maar één doel(genezer) maar om een hoger bewustzijnsniveau te bereiken; je wezenlijke relatie met macht en dan vooral de macht om te kiezen. Je hebt dan niet langer een crisis nodig om verandering te willen.

Mystieke waarheid

Mystieke wetten behoren tot geen enkele religie. Ze zijn universeel en overstijgen elke religieuze traditie. Het zijn kosmische principes die de evolutie van de ziel bepalen. Het zijn waarheden die persoonlijk ervaren moeten worden via een mystieke openbaring. Een kosmische waarheid neemt de controle over je lagere zintuigen over. De waarheid kan je vrij maken ofwel waarheid heeft een mystieke kracht, denk aan vergeving.

De waarheid is transformerend en zorgt altijd voor verandering. Je leven blijft niet hetzelfde. De waarheid heeft de macht je ziel te helen en te zuiveren. Dit vereist veerkracht.

Goddelijk licht heeft geen religie en dat is de kosmische waarheid. Doe de waarheid geen geweld aan met excuses, onderzoek je persoonlijke overtuigingen, over jezelf, over het leven en over God.
Vervang illusies door een kosmische waarheid 'met God is alles mogelijk.'

Licht

'God heeft Zijn licht over alle zielen uitgestrooid.
Gelukkig zij die hun mantel openen om het te ontvangen.

Die gelukkigen zien niets anders dan God.
Zonder de mantel van liefde lopen we ons deel mis

- Rumi

Mystiek gezond denken

Een mysticus zonder klooster zijn betekent dat je bewust besluit ermee op te houden je door angst te laten motiveren- angst dat je niet genoeg hebt, dat je meer moet hebben om aan je basisbehoeften te voldoen. En je vervangt die angst door geloof en compassie. In feite wordt je een krachtig instrument van Gods genade. Doordrenkt van een kracht die groter is dan die van jezelf- een goddelijke intentie, steun of inzicht dat spiritueel verjongend is- is genade energie die je met een helder gewaarzijn kan vullen dat verschilt van alledaags bewustzijn. Genade motiveert je geest en verlicht je pad van binnenuit.

Een spiritueel ontwaken conformeert zich in het algemeen aan een zogenoemde mystieke blauwdruk. Sommigen vinden hun pad doordat alles hen wordt ontnomen, door de dood van een dierbare, of door een andere tragedie.

Een ervaring van verlies of scheiding waarin je sterft aan een oud leven en wordt herboren in een nieuw leven is archetypisch voor de mysticus. Je ontwaakt tot een talent of een gave, of geroepen tot een project - een project dat logisch of financieel gesproken misschien niet zinnig is, maar dat je toch op je moet nemen. De ervaringen die zich ontvouwen na een bewustwording kunnen net zo verschillend zijn als de mensen die worden geroepen.

Misschien heb je het gevoel alsof je op goed geluk vliegt en iedere dag neemt zoals hij komt. Je leert te vertrouwen op een soort mystiek gezond denken, dat in wezen een combinatie is van geduld, moed en geloof in de onmatige spirituele leiding die je krijgt bij het volgen van goddelijke instructies. Ook leer je te vertrouwen op de kracht van het gebed.

De spirituele raad die je krijgt is geen alledaagse informatie. Gooi het niet op straat!
Ook ongeduld wat betreft de ervaringen en de leiding die je krijgt is geen goede raadgever. Idem dito met snelle antwoorden en duidelijke verklaringen. Zo werkt het niet.

Houd de genade binnen in jezelf.
Laat die diep in je ziel, in je celweefsel, je gedachten, je herinneringen en je angsten doordringen.

Houd je ervaring met het goddelijke onder controle zodat die je niet ontsnapt, maar je eerder opnieuw vormt. Wees stil. Deze kwaliteit van stilte veroorlooft je je bezig te houden met onderscheid. Zij staat toe dat je aan je centrum vasthoudt te midden van de chaos in je leven

De vijf mystieke wetten

Wet 1: Er is alleen Nu
Kern: Wees volledig aanwezig in het moment.
Focus: Weet waar je bent. Dit kan alleen de ziel.
Laat gehechtheid los, aan schuld, aan fouten, aan 'dit verdien ik wel of niet', aan kwalijk nemen en  dat is niet eerlijk!
Laat gewoon los en ga door met leven. De macht van je verleden is niet je primaire identiteit.

Wet 2: De noodzaak van vergeving.
Het vermogen of onvermogen om te vergeven beïnvloedt de afloop van ziektes, keuzes en relaties. Vergeving is een krachtmeting tussen jou en de krachten die je eigen bestemming bepalen.

Wet 3: Alles is illusie
Hoe kun je weten waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren.

Wet 4: De mystieke waarheden
a. Verandering is blijvend.
b. Vertrouw op de goddelijke paradox, ironie en synchroniciteit*.

De paradox is één van de talen van het goddelijke. De goddelijke paradox is bewust en persoonlijk. Het laat zien hoe verandering zich in ons leven voordoet, hoe het eruitziet en wat het beoogt in ons te stimuleren.
Jij bent altijd het object van verandering, niet de situatie.
Het ego valt op zo'n moment terug op wat het al gedaan heeft.
Verandering doet je vooruitgaan en niet terug naar het verleden.

Wet 5: Behoud je spirituele afstemming
Minimaliseer je het 'sacrale' dan is het mogelijk terug te keren naar de veiligheid van je intellect. Maar alle keuzes hebben gevolgen. Als je jezelf alleen als een fysiek lichaam met een energiesysteem ziet kan dat tot gevolg hebben dat je je op het rationele denken richt voor hulp bij een crisis(burnout).
Dat is niet logisch, maar inherent aan angst. Crises maken ons bang en we neigen er dan toe om ons terug te trekken in de meest vertrouwde vormen van macht en gemak die we kennen.

Vanuit een mystieke bewustwording is een crisis een 'katalysator' voor de loslating van houdingen en overtuigingen die je persoon in de toekomst niet langer dienen. Laat je oude patronen los dan lost ook de wereld op die ze bij alkaar hielden. Je zult wel einden vinden waar een nieuw begin moet worden gemaakt in je relaties, werk en gezondheid. Verandering is cruciaal!