Kijk zelf en overtuig je!

Ieder van ons kan veranderen.
Ieder van ons kan ten goede veranderen, op elk moment.
Daar geloof ik in, maar het is ook een feit dat we van onszelf vervreemd kunnen raken, zomaar opeens, door ziekte, ongeluk, rampspoed of hormonale grillen.

Ik geloof dat mensen daadwerkelijk kunnen veranderen, je bereikt er weinig mee als je van het tegenovergestelde uitgaat. Anders ken je God niet!

Leven is een innerlijk gevoel waarvan je je maar al te goed bewust bent.
Wat is gevoel?
Een ervaringsobject.
Je ervaart een soort 'energie' die verbonden is met verandering of beweging.
Onze bewustzijnsmogelijkheden bestaan uit 2 soorten ervaringen:
1. een ervaring van de stoffelijke wereld; die nemen we met de zintuigen waar.
2. een ervaring in de wereld van de 'potentie- velden'; deze ervaring voelen we van binnen.

Deze twee werelden werken niet rechtstreeks op elkaar in, dus doen er zich geen dualistische problemen voor. In plaats daarvan treedt er tussen beide werelden parallellisme op.
Wij  beschikken over vier persoonlijkheidkenmerken: gewaarwording, gevoel, denkvermogen en intuïtie. In de regel wordt de persoonlijkheid van een individu gedomineerd door een van deze vier ervaringen. Wanneer we ons van iets 'gewaar' worden, behoort dat iets altijd tot het stoffelijk domein van bewustzijn. De ervaring van alles wat we voelen is te danken aan onstoffelijke entiteiten: de immateriële velden van het vitaallichaam van bewustzijn. Dit bevat de blauwdrukken van de levensfuncties met hun organiserend principe.

Elk van deze ervaringsmodi- gewaarworden, voelen, denken en intuîtief weten- is afkomstig uit een daarmee overeenstemmende wereld van mogelijkheden: fysiek, vitaal, mentaal en supramentaal. Deze mogelijkheden vervallen tot actuele, feitelijke gebeurtenissen in de bewuste ervaring, via bewuste keuze.

We ervaren de stoffelijke wereld als uiterlijk; de andere drie werelden - vitaal, mentaal en supramentaal- ervaren we als innerlijk. Bovendien noemen we ze 'subtiel' omdat we ze meestal als eenling ervaren.

Hoe kijk je!

'Hoe je kijkt, bepaalt wat je ziet.'

Word je bewust van de wereld waarin je leeft. Verander de kijk op het leven.
We kunnen ons wereldbeeld wijzigen met behulp van de nieuwe wetenschappen*, culturen* en de universele inzichten van de mystiek die het universum als een ondeelbaar geheel zien.

Met als gevolg een heel andere kijk op de wereld en een radicaal andere wisselwerking met die wereld. Waar het individu niet essentieel is maar de verbondenheid tussen individuen. Wij leven volgens een achterhaald stelsel van gedragsregels waarin de drang tot wedijveren een te grote rol speelt in ons zelfbeeld en de onderstroom van ons leven vormt. Er is een kloof zichtbaar aan het worden tussen ons huidige zelfbeeld en onze ware essentie. We hoeven elkaar niet naar het leven te staan om zelf te overleven. We kunnen streven naar heelheid en elkaar niet beconcurreren.

Dit eist een nieuw soort verantwoordelijkheid. 
We geven het leven als een strijd om te eten of gegeten te worden op.
Macht, status en roem zijn een hype geworden.
Het is niet nodig.
Er is genoeg voor ons allemaal.

*Cultuur: voornaamste kenmerk is de aard van het zelfbeeld van mensen t.o.v andere leden van hun samenleving. Ligt de focus daarbij op het collectief of het individu. In het Westen is dit individualistisch, in het Oosten is er sprake van groepscohesie; d.w.z de mate van geaccepteerd zijn binnen een groep.

*Kwantumveldtheorie: de onverbrekelijke verbondenheid van alles met alles. Alle deeltjes wisselen informatie uit. Iedere factor in ons leven draagt bij aan het creëren van de fysieke persoon die we worden.

Mystiek is geen geloofssysteem

Mystiek is geen geloofssysteem; het is een transformatieve methode op basis van het beginsel: 'kijk zelf en overtuig je!'
Meditatie en contemplatie stellen ons in staat onze conditionering en ons geloofssysteem te doorzien. Bovendien helpen ze ons om ze te overstijgen en op basis van rechtstreekse persoonljke ervaring tot nieuwe creatieve conclusies te komen.

Bewustzijn is het spel van creativiteit.
Mystici zeggen; bewustzijn gaat vooraf aan alles en het is ongeconditioneerd.
Ons gedrag kiest vaak de weg van de minste weerstand en volgt de geconditioneerde gewoonte als we even niet opletten. Ook als er duidelijk diverse mogelijkheden zijn om uit te kiezen.

Het ego beschikt over een vrije wil om nee te zeggen tegen conditioneringen, of - meer algemeen gesteld- de vrijheid heeft om tussen geconditioneerde alternatieven te kiezen en zo de deur te openen naar een creatief karakter- verandering- een proces dat innerlijke creativiteit heet.

Hebben we dit eenmaal begrepen dan stelt dit ons in staat de sprong over onze onwetendheid te maken en onze ware natuur te ontdekken. Om onze plek in het leven met vreugde in te nemen.

Wie de liefde niet heeft...

Hoe kunnen wij onze plek in het leven met vreugde innemen?
De universele liefde is uitgangspunt en sleutel tot het hele proces van heelworden. Al onze pogingen tot liefde hebben tot doel om steeds dichter bij onze oorspronkelijke natuur te komen. Esentiële boodschap was, en is, dat alle materie in het universum gehoorzaamt aan de wet van de goddelijke liefde.

Om het goddelijke te bevatten heeft Hij jou 'het oog van het hart' (Koran 6: 103-104, De kleine Prins, Bijbel) geschonken. Wil God gezien worden dan moet dat in een licht geschieden, dat God zelf is.

Span op alle mogelijke manieren al je krachten in om jezelf te leren kennen en ervaren zoals je werkelijk bent. Het zal dan niet lang duren of je zult een echte kennis en ervaring hebben van God, zoals Hij is. Niet zoals Hij in zichzelf is, want dat is voor niemand mogelijk, behalve voor Hemzelf. En ook niet zoals je Hem zult ervaren in de hemel, naar lichaam en ziel. Maar wel voor zover het nu voor een eenvoudig mens in een sterfelijk lichaam mogelijk is Hem te kennen en te ervaren en zover Hij het toestaat.

Alleen door ingevingen van genade is dit mogelijk.

In een hogere staat leven

Gegeven je alledaagse leven in de fysieke wereld is het juist je af te vragen waarom je een andere, hogere bewustzijnsstaat zou willen ervaren. Waar zou dit je levenspad kunnen ondersteunen? Is het niet allemaal vreselijk ver gezocht en onpraktisch?

Mystieke ervaringen zijn misschien niet glorieus of sexy in hun praktische aspect, maar hoe praktisch zijn negatieve bewustzijnsstaten, zoals boosheid, depressie, verslaving of wrok, die maken dat je slecht functioneert of zelfs mensen kwetst op je persoonlijke en je beroepsmatige radarscherm? Gegeven de kracht van deze negatieve gemoedstoestanden en het feit dat het schaden van jezelf erg onpraktisch is, is de suggustie dat een mystieke bewustzijnsstaat ertoe leidt dat je mededogender en bewuster kan worden, meer betrokken op je eigen talenten en gaven, en uiteindelijk meer betrokken in dienstbaarheid aan de wereld, heel praktisch.

Mystieke ervaringen

De aard van de mystieke ervaring blijft mysterieus. Is al je innerlijk werk er alleen maar om willekeurige mystieke ervaringen te bereiken - geschenken van genade van een liefdevolle maar vaak grillige God? Mystieke ervaringen zijn niet af te dwingen. Methoden alleen  zoals langdurig vasten, heel lang achter elkaar bidden, zullen dit nooit teweegbrengen. Dit is een praktijk van alleen ijdelheid en verwachtingen.

Mystieke ervaringen zijn over het algemeen sporadisch. We kunnen niet bedenken dat we dat volhouden als een manier van leven. Toch ondergaan mystici een belangrijke verschuiving in hun relaties met macht en werkelijkheid die ook hun alledaagse denkrichting verandert. Voor de meeste mensen is macht een externe kracht die ze waarnemen als op hen afkomend of hen aanvallend, dus voelen ze zich altijd defensief.

Maar met mystiek bewustzijn ligt je macht in jezelf. In plaats van macht die op je afkomt, stroomt er nu macht door je heen. Je kunt betere, bewustere keuzen maken omdat je verder kijkt dan je persoonlijk ego.

Door mystiek bewustzijn kun je bijvoorbeeld het verlies van een baan of een scheiding als een nieuw begin beschouwen. Je kunt zien dat je gedwongen bent uit een symbolische cocon te groeien en dat je op het punt staat in iets nieuws te veranderen. Bepaalde veranderingen in het leven zijn in feite altaren van transformatie. Mystiek bewustzijn kan je de genade geven om ieder moment te verlichten en niet alleen maar moeilijke momenten.

Vele mystici waren kanalen van licht, en hun bijdragen transformeerden de wereld. Hun mystiek maakte hen niet volmaakt, maar ze waren wel goddelijk geïnspireerd. Ze waren groter dan het leven, hun ervaringen net zo buitensporig als hun genie - dat niet alleen maar intellect was, maar de ziel die in harmonie werkte met het intellect dat geloof en visie heeft.

Een kosmische impasse

Allemaal ondergaan we een aantal buitensporige levenservaringen. De meeste van ons gaan door perioden van verveling en depressie, maar sommigen lijken nooit uit deze cycli te kunnen komen.

Mensen in toestanden van extreme buitensporigheid van de menselijke ervaring kunnen bevroren lijken te zitten in één seizoen van het jaar, niet in staat van de winter naar de lente, van de zomer naar de herfst over te gaan. Maar deze situaties zijn bedoeld om je te dwingen een keuze te maken tussen het leven als slachtoffer- machteloos- en op een nieuwe manier met een nieuw bewustzijn groeien, rijp voor persoonlijke transformatie.

Het is een kosmische impasse: het dwingt je je innerlijke kracht onder ogen te zien en te gebruiken. Jij beslist: is je leven een spirituele reis of alleen maar een bestaan van dag tot dag dat je tot het einde moet ondergaan?

Bestemming

Je hoeft in het leven niet eerst iets te overwinnen voordat je aan je bestemming kunt beginnen. Het is een parallel proces. Het volgen van je bestemming geeft je precies die uitdagingen die je nodig hebt voor je heelwording.

Vanuit het weten van je bestemming zul je vanuit gepaste bescheidenheid je plek innemen zonder je bezig te houden met jezelf te vergelijken met anderen. Dit is je ware macht, in tegenstelling tot je kleine ik dat vanuit angst vervalt in valse macht. Stel jezelf de vraag: wat blijft er over als alles om me heen wegvalt? Als niemand me meer positief bekrachtigt, wie ben ik dan? Ligt je eigenwaarde dan in jezelf verankerd of is zij afhankelijk van anderen?

Hoe meer je afgestemd raakt op je ware aard, hoe meer je leven gaat stromen. Als de liefde in jezelf de bron is van waaruit je gaat leven, dan trekt dit de liefde aan van mensen om je heen.