Zitate Hildegard von Bingen/ Wighard Strehlow

'De ziel is niet in het lichaam; het lichaam is in de ziel' 
________________________

'Du hast in dir den Himmel und die Erde.'

________________________

'Der Himmel auf Erden ist uberall, wo ein mensch von liebe zu Gott, zu seinen mitmensen und sich selbst erfull ist.'
_________________________

' Ich habe alles in mir, wodurch ich wirken kann.' 

___________________________

Wir alle sind mit allen Geschopfen durch das kosmische 

Internet im universum miteinander verbunden.

- Wighard Strehlow

Visioenen

' Immers, in de geschapen, zichtbare dingen openbaart God de onzichtbare geestelijke dingen'

Dit hoort Hildegard tegen zich zeggen door de Hemelse stem, die uitleg geeft bij de visioenen die haar worden getoond.

Er is overeenstemming  tussen de dingen die in de geestelijke wereld zijn en de dingen, die in de natuurlijke wereld zijn. Door middel van de engelen als Gods eigen krachten houdt God zelf zich al denkend en voelend met de loop van de schepping bezig. God leidt de schepping op onmerkbare wijze door die gebeurtenissen te laten ontstaan, die noodzakelijk zijn voor de groei van de menselijke geest.

In het gedachtengoed van Hildegard staat de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens in het middelpunt; het gaat op de weg door dit bestaan om de ontwikkeling van het goede door een juiste keuze te maken tussen goed en kwaad, met het doel de hemel op aarde te brengen en die ook te bereiken.

Visioen 4
Dit visioenbeeld geeft in metaforen te kennen, hoe de ziel(geest) in het lichaam werkt.

De ziel heeft twee krachten, waardoor zij zowel het werk als de rust van haar streven met gelijke sterkte beheerst. Met de ene kracht stijgt zij omhoog, waar zij God ervaart. Met de andere kracht neemt zij het gehele lichaam waarin zij bestaat, in bezit om daarin te werken. Want het is de ziel tot vreugde om in het lichaam werkzaam te zijn. Daartoe is het door God gemaakt.

Het menselijk lichaam is als het ware een afspiegeling van de geschapen wereld als geheel, het universum. Zoals de armen en benen het lichaam van de mens in evenwicht houden temidden van alle natuurkrachten, zo houdt de ziel het innerlijk van de mens in evenwicht. Maar zoals het lichaam gemaakt is om te bewegen, zo staat ook de ziel niet stil. Zij is voortdurend in beweging.

De ziel vliegt de mens met vier vleugels( bewegen, willen), met waarnemingsvermogen, met het verstand(denken, intellect)  en met de kennis van het goede en het kwade(voelen). Deze veroorzaken de geestelijke ontwikkeling, de geestesgesteldheid, bewustwording, bevrijding en zelfverwerkelijking waarmee de mens elk werk in de ziel voltooit.

Als de mens erin slaagt bij zichzelf te komen en zich geestelijk te ontwikkelen, bereikt hij het doel: zelfverwerkelijking.

Het Liber Divinorum Operum, visioen 2
Vader-Moeder-God en kinderen
: het goddelijke gezin.

Het goddelijke gezin is de godheid als al het goddelijke: God als vader, God als moeder en de menselijke geest, uit hen voortgekomen als hun godenkind. Het verschijnsel van het gezin op aarde is een afspiegeling van het goddelijke gezin in de geestelijke wereld: 'zo boven, zo beneden'.

God als een vader staat voor mij- tussen hem en mij is een zekere bewegingsruimte; God als mijn moeder staat dicht achter mij, ik voel haar aanwezigheid, haar armen beschermend om mij heen, zoals ook in het visioen van Hildegard is te zien. Ik sta als hun beider godenzoon in het midden tussen hen in.

Wij vormen het goddelijke gezin.

 

Hildegard - websites, boeken en muziek

Websites:

www.St-Hildegard.com
www.hildegard-universitaet.de

https://healtyhildegard.com Hildegard's kundalini awakening process

www.boristodoroff.info   Nederlandse vertaling van de visioenboeken van HvB)

Boeken:

Dr.Wighard Strehlow  De psychotherapie van Hildegard van Bingen
- genezen met de kracht van de ziel

 Eberhard J. Wormer  Klostermedizin   Heilkunde und Lebenskunst

Rita Schilling  Hildegard van Bingen Bazuin van het levende licht
- vijf visioenen

Louis A. M. van den Bercken   Hildegard von Bingen
- haar leven, mystiek, muziek en geneeskunde

Henri Boelaars   De Ariadnedraad van een monnik
- een halve eeuw meditatieve omgan met Hildegard van Bingen

Muziek:

Sequentia   Voice of the blood   Hildegard van Bingen

Sequentia   Canticles of ecstasy  Hildegard von Bingen

Genezen met de kracht van de ziel

Hildegard von Bingen ( 1098 - 1179) is een mystica die de geneeskracht van de ziel beschrijft in 35 krachten die het leven kunnen blokkeren en beheersen. Het doel is de genezing van de ziel en het lichaam door de vereniging van verschillende tegenspraken van onze persoonlijkheid en onze ziel.

Wij verliezen kracht  wanneer wij niet authentiek zijn, bv, altijd lief en beleefd zijn terwijl wij innerlijk koken van woede of ons ergeren. Het 'Hildegard- Dieet' vult de barst in onze ziel zodat wij moedig onze eigen weg kunnen gaan. Dat betekent in de eerste plaats dat wij de verantwoordelijkheid voor ons  leven nemen. De kracht uit onze eigen ziel halen.

Hildegard van Bingen verbond in haar werken muziek, theologie, geneeskunde en kosmologie en ontdekte een baanbrekend concept voor een op het geheel gericht genezen en denken. Het gaat daarbij niet alleen om God en de wereld, maar steeds ook om onze gezondheid en ons welzijn. Zij wist dat gezondheid ontstaat door een evenwicht van alle lichamelijke, psychische, kosmische en spirituele krachten. Haar visioenen zijn een antwoord op onze vragen naar een zinvol en gelukkig leven.

Op dit moment zijn er velen die zich bezighouden met deze materie bv, Louise Hay, Bruce Lipton, Rudiger Dahlke, Dr. Bach, deepak Chopra, Wayne Dyer usw, maar zij geeft wel een totaalbeeld.

Een onvergankelijke psychosynthese

We spreken van het jaar 1141, het jaar waarin Hildegard haar visoenen ontving.
Deze opdracht resulteerde in een groot aantal boeken die ons nieuwe levensenergie geven en helpen de moeilijkheden in ons leven te overwinnen. Zo beschrijft zij in haar boek 'Liber Vitae Meritorum' de 35  waarden in het leven die ons leven waardevol maken en de 35 destructieve krachten die het blokkeren en vernietigen.

Bij iedere beslissing  voor het goede of het kwade verandert de energiehuishouding door winst of verlies, wat de mens sterk maakt of verzwakt. Met ander woorden: goede beslissingen leiden naar meer energie, versterken onze vitaliteit, ons immuunsysteem en onze gezondheid. Anderzijds voet het verlies van waarden tot een energieverlies en tot het verlies van vitaliteit en gezondheid, beginnende bij hebzucht als grootste energierover tot het totale ineenstorten van energie bij verdriet of depressie.

Deze psychosociale gebreken van onze westerse risicomaatschappij veroorzaken jaarlijks een verlies van miljarden euro, kosten die wij ons nu al niet meer kunnen veroorloven. Er verdienen veel mensen geld aan deze zwakheden, angsten en ziekten, vooral de ziekteverzekeringen, de farmaceutische industrie en de wapenindustrie. Hervorming is nodig en de geneeskunde van Hildegard kan daar baanbrekend werk verrichten. Waarom?

Omdat zij de kernvragen van het leven kende en wist dat gezondheid alleen te bereiken is door een gezonde voeding(30%) en een harmonische levensstijl(70%).

In Duitsland is het werk van Hildegard veel bekender en zijn haar boeken bij de supermarkt te koop!

Kosmologie

Kosmos betekent 'samengebonden ordening'.

Wie bindt er samen?
Christus volgens Paulus.
Hij heeft de kosmos in harmonie en volheid' herschapen'.
De hemel en de aarde zijn verzoend.

De visioenen van Hildegard laten zien dat het hemelse lichaam van Christus de gehele kosmos omvat. Wij zijn als lichamen verbonden met Hem.
Christus is een eerste 'opstandingslichaam', nu wij nog!

Het leven als school

De gouden tent

Het leven is een leerschool.  Onze weg door het leven gaat volgens Hildegard door vijf fasen die ieder mens doorloopt  tot hij zijn doel' in de gouden tent' bereikt heeft.

1e levensfase: de zwijnenstal
Hildegard gebruikte krachtige symbolen, zodat wij helder zouden gaan zien en de juiste realiteitszin zouden bewaren. Zij vergelijkt onze eerste levensfase met een zwijnenstal, waarin wij met de talloze conflicten in ons leven onze eerste ervaringen opdoen. Veel mensen voelen zich goed in de zwijnenstal en brengen hier hun hele leven door. De meeste mensen streven ernaar de varkensstal zo snel mogelijk te verlaten. Jezus was meester in het uitdrijven van zwijnerij. 2000 zwijnen in de afgrond, symbool voor de ontelbare narigheden in het leven. Het is onze eigen keuze, of wij de zwijnenstal verlaten of niet.

2e levensfase: de wijnpers
Verlost uit de zwijnen
stal zet de mens zichzelf door zijn eigen leugens en bedrog zodanig onder druk en stress, dat horen en zien hem vergaat. Drank, eten en  status vullen ons zodanig dat we bijna uit elkaar spatten. De laatste druppel bloed wordt uit ons geperst door de belastingen en al onze lasten. Met de hulp van de acht deugden  overwinnen we deze fase.

3e levensfase: de draken- en slangenkuil
Hier volgt een confrontatie met hoogmoed, overbodige luxe, gevaarlijke ziekten, die ons als draken en slangen aanvallen. Het heeft geen zin deze draken te onthoofden, omdat uit iedere wond tien nieuwe koppen groeien. De tegenkrachten zijn deemoed, liefde en ook de hoop, dat aan de donkerste uren een einde komt. We gaan nu  , het gebergte in, er volgt een klim langs een steile wand omhoog.

4e levensfase: de klim naar de top
Eindelijk neemt de mens zijn lot in eigen hand. Hij streeft naar een hoog doel, de klim naar de top. We ruimen alle obstakels op en we bereiken ons doel. Helaas ook hier wacht de afgrond in de vorm van het ravijn. Ruzies, corruptie, geweld moeten we bestrijden. Tot we de sprong kunnen maken naar de laatste en reddende fase, de gouden tent.

5e levensfase: in de gouden tent
Na een avontuurlijke levensreis  bereiken we de laatste en mooiste fase: de gouden tent.
De zintuiglijke en emotionele uitdagingen van de zwijnenstal zijn onder controle, de stress in de wijnpers is verdwenen, de wonden opgelopen in de slangenkuil zijn genezen en de klim naar de top is met Gods hulp beklommen.

het verblijf in de gouden tent maakt het mogelijk om optimaal in de dichte nabijheid van God te leven. Onze aardse zorgen raken ons nog nauwelijks omdat wij onszelf geprogrammeerd hebben: 'vanaf nu maak ik me niet meer druk!' De duiveltjes schieten nog met pijlen maar ze blijven steken in de gouden wand van de tent. God houdt zijn beschermende hand , de gouden tent, over ons. 

Hij heeft ons een engelbewaarder gegeven die ons helpt door de komende moeilijkheden.
Vanaf nu kunnen wij ons geestelijk hoogtepunt tegemoet gaan om het maximum aan levensvreugde en levenskracht te bereiken. Alles wat wij aan levenservaringen hebben verzameld kunnen wij nu omzetten in spiritualiteit en wijsheid.

Een tent is tegelijkertijd het symbool van bescherming en de meest onmiddellijke nabijheid van de sterrenhemel. Hildegard gebruikte dit symbool voor de beschermende hand van God die zich over ieder mens legt die God daarom vraagt.

Met hem wordt zelfs het onmogelijke mogelijk.

 

 

Lichtwonder als afscheid

Het is intussen 1179 geworden, het jaar van het heengaan van Hildegard.
Zij heeft veel mensen het uur van hun sterven voorzegd, ze zal zelf wel geweten hebben wanneer ze werd geroepen. 

Langzaam viel alles rondom stil en in de nacht van 16 op 17 september, gaf Hildegard haar ziel aan de Heer terug , aan wie zij zich als vijftienjarig meisje geheel had toegewijd. Op hetzelfde moment, aldus de Vita, had een lichtwonder plaats boven het gebouw waar zij stierf.
Twee lichtbogen van noord naar zuid en van oost naar west kruisten elkaar boven de Rupertsberg, en waar die twee bogen elkaar sneden, verscheen een roodlichtend kruis, dat met andere kleine lichtkruisjes straalde over heel de aarde.

Zo troostte God de verweesde monialen voor het verlies van hun dierbare moeder abdis.