Uniek of reïncarnatie

Je bent uniek in je aard of karakter d.w.z eigenschappen die andere mensen niet in precies dezelfde samenstelling hebben. De vingerafdruk van God.

Reïncarnatie

Bewustzijn kan voortbestaan bij afwezigheid van de hersenfuncties. Betekent dit ook dat het opnieuw kan 'opduiken' in het lichaam en de hersenen van een nieuwe 'persoon'? 
De verschijnselen die op de realiteit van reïncarnatie wijzen, bestaan uit impressies en ideeën over locaties, mensen en gebeurtenissen waarvan mensen verslag doen hoewel zij ze niet in hun huidige leven hebben ervaren. Dit soort verhalen van patiënten komt tijdens de behandelsessies van regressie-therapeuten dikwijls aan de oppervlakte. (Jung: Het collectieve onbewuste)

Spiritueel gerichte mensen zijn geneigd aan te nemen dat het ervaringen uit een vorig leven zijn, maar dat is slechts één van de mogelijke interpretaties. 

De interpretatie die het beste strookt met wat we nu over het geïn-formeerde universum weten, zegt dat onze hersenen zich kunnen afstemmen op het hologram dat de informatie van iemand in het vacuüm bewaart. Zo kunnen 'ervaringen uit vroegere levens' geput zijn uit de informatie in het Akasha-veld, zonder dat dit bewijst dat de ziel van een overledene is gereïncarneerd. (Laszlo: Het Akashaveld)

Inspirerende energieën

De farizeeën vragen aan Johannes de Doper of hij Elia(s) is. Het antwoord is dat Mozes of Elia(s) niet als herkenbare personen terugkeren, maar dat hun essenties indalen in een mens. Deze essenties worden de nieuwe persoonlijkheid als start-kapitaal meegegeven, die daarmee zijn weg door zijn eigen leven moet vinden.(uit: Spirituele Pasen en Pinksteren)

Soms is er sprake van een tijdelijke, voelbare kracht en aanwezigheid in het leven van mystici.
Deze ervaring overkwam  Caroline Myss,  schrijfster van 'De Burcht' een hedendaagse vertaling van het werk van Teresa van Avila.  Plotseling voelde ik een aanwezigheid, een kracht vlak bij me. Toen hoorde ik: 'Dochter, volg mij.' ( Caroline Myss: De Burcht)

Een soortgelijke ervaring overkwam Hans Stolp bij het schrijven van zijn boek: De ziener van Patmos. Hij ontwikkelde een innerlijk leven met Johannes en zijn visioenen, via een Ikoon met de afbeelding van Johannes. Bijna altijd begon het gesprek tussen hem en Johannes, daar bij de Ikoon, met de woorden: 'Wees niet bang.' Later drong het tot hem door dat ook in de bijbel boodschappers uit de wereld van God het gesprek beginnen met de woorden: 'Wees niet bevreesd.' En bang was hij dikwijls: hoe leer je omgaan met al die ongewone ervaringen, hoe integreer je die in je leven, vooral wanneer je daar met niemand anders over praten kunt? Maar steeds weer was het Johannes, die hem bemoedigde, en die het gesprek begon met de woorden: 'Wees niet bang.' 

De voorlaatste keer, hij Johannes bezocht, zei hij aan het einde van het gesprek: 'Je kunt nu overal mijn stem horen. Op hetzelfde moment  was het, alsof de ikoon terug-week en kleiner werd. Het voelde als een verlies.

Bevrijding tijdens deze incarnatie

Reïncarnatie is de gedachte dat de geest van de mens na de dood blijft door leven en terug kan keren op aarde door weer opnieuw geboren te worden als mens. De gedachte hierachter is dat de geest nog niet alle lessen heeft geleerd om te groeien naar het einddoel, de verlichting van de geest en de bevrijding van de cyclus van reïncarnatie. Door een goed leven te leiden bouw je een goed karma op zodat je in het leven hierna op een hoger geestelijk niveau geboren wordt.

De kerngedachte van de mystici en veel religieuze tradities is dat de geest van de mens een goddelijke oorsprong heeft en dus eeuwig is. Het doel  is dat de geest zich ontplooit door vele lessen en zich uiteindelijk verenigt met God.

Deze lessen hebben te maken met het steeds weer kiezen tussen goed en kwaad waarbij we geholpen worden door God als we ons op Hem afstemmen en ons door Hem laten leiden. Als we Gods richtlijnen volgen zullen we veel geluk kennen in dit leven. Zijn lessen komen op vele wijzen tot ons. Door de natuur, door onze intuïtie, door mystici, door medemensen, en door alle situaties in ons leven als we ons er oprecht voor openstellen.

Als je de boodschap van Jezus eenmaal begrijpt, weet je dat reïncarnatie niet tot het plan van God behoort. Het is niet nodig.
God heeft een andere weg tot verlossing dan het eindeloos terugkeren in verschillende levens en steeds weer dezelfde lessen van lijden doormaken. Bovendien heeft de geschiedenis van de mensheid uitgewezen dat reïncarnatie helemaal niet werkt. We worden wel slimmer maar niet liefdevoller.

Reïncarnatie is gericht op verlossing door goede werken in opeenvolgende levens en staat daardoor tegenover de boodschap van het verlossende werk van Jezus Christus die juist leert dat we door onze werken niets kunnen toevoegen aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. De leer van de reïncarnatie ontkent dus het verlossingswerk van jezus Christus;

 

Vernieuwing van het menszijn

Wedergeboorte of vernieuwing van het menszijn duidt niet op een wederbelichaming volgens het principe van reïncarnatie, maar op een bijzonder transformatie-proces dat tijdens- niet nà - het leven plaatsvindt.

De waterdoop is het eerste antwoord van, de eerste aanraking door de zevenvoudige kracht uit het nieuwe veld van leven. Het is opgenomen worden in de realiteit van dat leven en het verbonden worden met de verheffende kracht ervan. En het lijden, dat zo nauw met het aardse leven verbonden is, is vanaf dan geen doellos lijden meer maar een mogelijkheid tot zuivering en innerlijke groei.

De mens die de wedergeboorte uit water heeft ondergaan, is anders geworden; hij is evenwichtiger, wijzer en liefdevoller dan hij was omdat hij zich richt naar de stem van zijn ziel, die hem raad geeft. Hij verandert voortdurend, maar hij is nog geen 'nieuw mens'.

De mens kan zichzelf op een bewuster, hoger plan brengen. Het leven zelf geeft en schenkt steeds persoonlijke herkansingsmomenten die niet zijn vast te leggen in een goddelijk dictaat.

De vraag is en blijft: 'wie ben ik en wie benjij?
Om die vraag te beantwoorden moeten we zelf verantwoordelijkheid nemen voor ons leven.
Teneinde bewuster te gaan leven, zodat we vrijere mensen kunnen worden.