Het mysterie van het lijden

Ieder van ons ervaart vroeg of laat een vorm van lijden, door de dood van een geliefde, ziekte, tekort aan (ouder)liefde, gebroken relaties, werkeloosheid enz. Gelovig of ongelovig, ieder mens vraagt zich af waarom God het lijden in zijn leven heeft toegelaten. De samenhang tussen Gods beleid en de rol van het kwade is vaak een mysterie.

Waarom laat God het toe?
Heeft God verborgen redenen waarom Hij het toelaat?

Soms lijkt het erop dat onze worsteling met de vraag een dieper probleem is dan het lijden zelf. De waaromvraag is echter cruciaal. Je kunt vertwijfeld raken en het juiste zicht op God verliezen. Leer je God beter kennen door het lijden? 

Wie leer je beter kennen in dit lijden, jezelf, je vrienden of God?

Vaak halen vrienden ongewild naar boven wat diep in je hart verstopt zit; waarom ik?
Je diepste gedachten en verborgen twijfels komen daardoor aan het licht. Die bevatten een kern van waarheid, maar zijn in de gegeven situatie niet van toepassing. Daar moet dan ook wel iets mee gebeuren om tot een goede verwerking van het drama te komen.

Hoe kun je God blijven vertrouwen als Hij zoveel lijden in je leven toelaat?
Staat God nog wel aan jouw kant?
Is het geloof niets anders dan vasthouden aan een illusie?

Je persoonlijke relatie met God komt onder druk te staan. Is God wel te vertrouwen?
Kun je Gods troostende aanwezigheid ervaren als je het juiste zicht op God bent verloren?

Luisteren naar God
Wellicht wil God met zijn beproeving iets duidelijk maken. Doet Hij een poging de relatie te herstellen. Blijf in contact met God, want de omgang met God heeft grote waarde. God is altijd betrokken, ook al grijpt Hij niet onmiddellijk in bij elke situatie. Uit de moeite kan God ook iets heel goeds doen voortkomen, zodat je leven er uiteindelijk door wordt verrijkt.
Hij gebruikt het lijden om je ogen te openen. Dat kan ook inhouden dat je je levenshouding moet herzien en dat levert winst op.

Accepteer Gods ondoorgrondelijkheid. Zijn macht is onaantastbaar en Hij is de rechtvaardige bij uitstek en dat verdient respect. God heeft er begrip voor als beproefde mensen uit balans raken en tijdelijk moeite hebben met hun visie op God. 
De kernvraag van het lijden is de plaats van God weten ten opzichte van mijn lijden en ten op zichte van mijzelf. 'Ik ben je Schepper, vertrouw dus dat ik weet wat ik doe'. De antwoorden liggen verborgen in Gods wijsheid. Ik begrijp U niet, maar ik vertrouw U!

Gods oneindige liefde voor zijn kinderen staat er bovendien garant voor dat Hij niet met willekeur met ons omgaat, maar zorgvuldig en zorgzaam. God staat het kwade soms in een bepaalde mate toe, maar alleen als het uiteindelijk tot ons voordeel is, anders niet.

Pak je waarheid opuit je beproeving en hoor wat je eerder niet wilde horen. Eén ding weten wij voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen. 

Job zegt aan het eind van zijn verwerkingsproces dat hij God veel beter heeft leren kennen.
'Alleen van horen zeggen kende ik u, nu heb ik U gezien met eigen ogen'.

Door beproevingen leer je jezelf beter kennen en komen er diepere motivaties naar boven die onder normale omstandigheden niet aan de oppervlakte komen. Je bent in geestelijk opzicht een flink eind vooruit gekomen.
Geloof je dat?
Dan heb je de betekenis en de zegen te pakken.
Bewaar dit in je hart.

 

 

Essentie van het zien en ervaren

Met een intelligentie die de verschijnselen helder ziet
neem je eerst de woorden van al het onderricht tot je,
door te leren,
zoek je vervolgens een begrip van hun betekenis,
door te reflecteren,
en besef je uiteindelijk hun betekenis,
door te mediteren.

- Padmasambhava (achtste eeuw)

 

Leven vanuit je ervaringen en je gevoel

Kunnen wij God en Zijn Plan doorgronden?

Onze liefde, onze angst en onze hartstocht zijn geen wazige spirtuele fenomenen die alleen goed zijn voor het schrijven van poëzie. Ze vormen de weerslag van jaren aan praktische wijsheden. Als je naar je gevoel luistert, wend je je tot iets waaraan jaren gesleuteld is en dat de zwaarste kwaliteitsproeven van de natuurlijke selectie heeft doorstaan. 

Je gevoel is de stem van voorouders die stuk voor stuk wisten te overleven en zich konden voortplanten in een keiharde wereld. Je gevoel is natuurlijk niet onfeilbaar, maar het is beter dan de meeste andere richtsnoeren.

Als je voor een dilemma staat, luister dan naar jezelf en volg de stem van je innerlijk.

Fenomenologie

Fenomenologie, de filosofie van de geest, bestudeert de verschijningen en maakt ze zichtbaar. We hebben een intuïtieve ervaring van fenomenen d.i;  de essentiële eigenschappen van ervaringen en de essentie van wat we ervaren proberen we daaruit af te leiden.Deze essentie is het wezen van de waarnemingen , de begrijpbare kern van de verschijnselen die de mens direct kan vatten in zijn waarneming.

Ook mystici maken het onzichtbare, zichtbaar vanuit hun ervaringen. Mystici uit alle stromingen gaan dezelfde weg. Ze verliezen hun ego, door een transformatieproces, waardoor ze Gods Aanwezigheid ervaren en daarin opgaan. Dit geven ze' tijdgebonden' door aan ons.

Ik heb een poging gedaan 'de verschijnselen van de aanwezigheid van God ' bijeen te brengen en te verdelen naar hun essenties. Nooit volledig, dat begrijp ik heel goed!

Karakter - 'zo boven, zo beneden'

De ziel- vraag het je ziel!
Vraag het haar waarvan de betekenis vrijheid is, waarvan de naam liefde is.
Je ziel zal het je mogelijk kwalijk nemen dat je haar verzoeken zo vaak hebt gevreesd en ontvlucht, dat je nooit tijd voor haar had. Dat je haar vaak voor geld en succes hebt verhandeld, voor vooruitgang hebt verraden.


Genade- is een eigenschap van God. Je leert jezelf  kennen via je genades, helemaal opnieuw.
Genade is een kwestie van leiding ontvangen en ervaren. Deze ervaring werkt transformerend en ondersteunt het opbouwen van een nieuwe identiteit. Genade is een subtiele kracht die, wederom, buiten het bereik van de rede ligt. Het is geen logische , rationele of intellectuele macht in een duidelijke definitie. Genade is het woord dat we geven aan de macht van God die we in ons leven herkennen.


Engelen- zijn onze onzichtbare begeleiders op ons levenspad. Engelen zijn wezens van licht. Ze hebben geen lichaam, maar kunnen zich in welke vorm ze maar willen aan ons laten zien. Ze zijn gemaakt van energie, ze kunnen alles zijn.
Namen van God

Tweelingziel- Je wederhelft. De eenheid die ooit is verscheurd maar nu kan worden geheeld. je voelt dat je persoonlijkheid maar één kant van je is. Dat je méér bent dan dat en dat die ander jouw wederhelft, echt letterlijk jouw wederhelft is. Dat je nu heel, één kunt worden. Wat een eenheid is laat zich niet scheiden.* zie ook het laatste deel van deze pagina

Incarnatie- lid zijn van het mensenras is een luisterrijke lotsbestemming, ook al is het dan een ras dat grossiert in absurditeiten en ontzagwekkende dwalingen; maar ondanks dat alles heeft god zelf de luister van het mensenras tot het Zijne gemaakt door mens te worden. Een lid van het mensenras! Te bedenken dat zo'n alledaags besef plotseling de draagwijdte van het winnende nummer in een kosmische loterij kan krijgen. - Thomas Merton.

 

Communicatie- ' geen toeval, geen verhaal'

Heilige Schriften elke geloofs-traditie heeft een Heilig Geschrift. Hierin staan de ervaringen van mensen met hun God geschreven. Soms ingeven door Engelen, soms door Profeten of Zieners.

Dromen- je onderbewuste stuurt je aanwijzingen over je bewuste leven. Dromen zijn bijna helemaal visueel en brengen alleen via beelden betekenis over.

Ingevingen- komen in de vorm van woorden die een geluidloze stem je geest ingeeft.

Intuïtie-  gaat over verbindingen die meestal niet voor de hand liggend zijn en ook niet te beredeneren vallen. Onze intuïtie verbindt ons met ons innerlijk zelf en met iets wat groter is dan wijzelf en ons leven. Onze intuïtie is als een stemvork die ons in harmonie met onze omgeving houdt, als we er tenminste naar luisteren. Ons innerlijk weten helpt ons te leven vanuit ons centrum. Intuïtie doet zich voor als leiding van de ziel.

 

Wonderen- het wonder is een gunst van God waarover geen vragen worden gesteld.
Wonderen zijn stadia op de weg naar geestelijke groei.

Gelijktijdigheid- niet lineair maar het verleden, het heden en de toekomst tegelijkertijd naast elkaar. Toevallige gebeurtenissen kunnen worden gezien als ogenblikken waarin de onzichtbare draden die alle dimensies van de tijd met elkaar verbinden tijdelijk zichtbaar worden.

Toevallige omstandigheden- zijn een soort sluiproute naar de grote levensvragen over het lot, over God. De gedachte dat er ergens iets of iemand is wat/die aandacht heeft voor jou en je leven, dat er in de toevallige omstandigheden wellicht een plan verscholen ligt.

Toevalligheden, maken ons nieuwsgierig naar hoe  het universum in elkaar zit en wat we allemaal niet weten of begrijpen. Het toeval heeft iets waar we blij van worden. Want in de combinatie van onwaarschijnlijkheid, timing en geluk schuilt een soort magische kracht.
De prachtige vooraf vastgestelde harmonie van het universum?

Synchroniciteit-  kunnen we beschouwen als scheppingsdaden, als de achtereenvolgende schepping van een patroon dat bestaat in alle eeuwigheid, zich sporadisch herhaalt en niet af te leiden valt uit enige bestaande antecedenten. Transformatie-  iets ouds in je moet losgelaten worden, afsterven, iets nieuws in je wil geboren worden, het licht zien.

Correcties- worden je ingegeven door 'beelden', 'stemmen' en 'visioenen'.
* lees verder bij  'Woorden en definities'

 

Kosmologie- orde, harmonie, geen chaos

'Naar deuren in de ruimte kun je zoeken, maar op deuren in de tijd moet je wachten.'

Door het universum wordt God gekend. En daar alles tot de schepping behoort, schenkt al het geschapene ons kennis van de verborgen schat. Alle dingen in het universum weerspiegelen de namen en kwaliteiten van God. 

' Maar Gij hebt alles naar maat en getal en gewicht geordend.'
- Wijsheid  11: 879

 

* lees ook  'Het mystieke teken 

Blauwdruk- 'word wakker, blijf wakker'

'Treur niet. Alles wat je verliest komt terug in een andere vorm.' - Rumi

'Don't cry for your loss. Allah will not take anything from a believer without replacing it with something better.' - Rumi

Blauwdruk- de betekenispatronen die in onze geest zijn ontstaan (ingebouwd, programmatisch gedrag)

Mystieke blauwdruk- het doel van het leven van  de mysticus is om zijn of haar ziel te leren kennen en die te gebruiken in een spiritueel radicale vorm van dienstbaarheid naar anderen. Je bidt dat je roeping je mag worden geopenbaard. Mystiek is spiritueel radicaal.
Je gaat een bewustzijnssfeer binnen die echt 'buiten-gewoon' is. Je innerlijk  leven wordt krachtiger en echter dan je uiterlijke leven.  Je besluit je niet door angst te laten motiveren. Je vervangt je angst door geloof en compassie. In feite word je een krachtig instrument van Gods genade.  Een kracht die groter is dan die van jezelf, spiritueel verjongend. Genade motiveert je geest en verlicht je pad van binnen uit.

Een spiritueel ontwaken conformeert zich aan deze mystieke blauwdruk. Sommigen vinden hun pad doordat alles hen wordt ontnomen, door de dood van een dierbare, of door een andere tragedie. Een ervaring van verlies of scheiding waarin je eigenlijk sterft aan een oud leven en wordt herboren in een nieuw leven. Anderen ontwaken tot een talent of een gave, of worden geroepen tot een project waar ze zich mee moeten bezighouden dat logisch of financieel gesproken niet zinnig is, maar dat ze toch op zich moeten nemen. Je leert vertrouwen op een soort mystiek gezond denken, dat in wezen een combinatie is van geduld, moed en geloof in de onmatige spirituele leiding die je krijgt bij het volgen van goddelijke instructies. Ook leer je te vertrouwen op de kracht van het gebed.

 

Plan, blauwdruk, vrije wil, keuze en voorbestemdheid (beperkte keuze):

Vrije wil- de vrije wil is het vermogen om je eigen weg in het leven te kiezen. Je kan kiezen of je gelooft of niet, of je een bepaalde denkwijze accepteert of niet. De vrije wil geeft de geest de vrijheid om open te bloeien. Dat maakt je denken zoveel interessanter, zoveel dieper.

Retrospect leven- je krijgt je leven en al het andere terug in een andere vorm.
Neem Job: Uiteindelijk kreeg Job van God niet alleen zijn gezondheid en zijn bezittingen terug maar werd zijn rijkdom zelfs vermeerderd. Het verband tussen lijden, aanvaarding, waarheid en transformatie is het boek Job, waarin de vraag wordt gesteld hoe we moeten reageren als de omstandigheden extreem onrechtvaardig en wispelturig zijn.  Lijden heeft een verborgen doel dat wordt omgezet in waarheid en kracht. 

Zinnebeeldend leven (je leven als voorbeeld ervaren):
- een zinnebeeld is een symbool, een concrete persoon of zaak die de belichaming is van meestal iets abstracts, een zintuigelijke voorstelling van iets of iemand anders.

Voorbeeld van een  geschiedenis met een zinnebeeldige betekenis; Hagar, Ismaël en Izak dit verhaal staat voor 'slavernij en bevrijding'  en  de 'gelovige' die het leven uit genade, naar de belofte, heeft gekregen en in vrijheid leeft.

Mystici ervaren dit verschijnsel ook. Hun leven is een voorstelling, een afspiegeling van een universeel, overheersend thema (liefde, vrijheid). Een voorbeeld van een  overheersend thema , ' raakvlakken met' alle religies', of het thema  'afwijzing en uitsluiting'.  Het is de bedoeling dat zij dit onder de aandacht brengen en zodoende verandering bewerkstelligen in ons denken en handelen. Mystici zijn bruggenbouwers tussen religies, individuen en God.

*Tweelingzielen, onvoorwaardelijke liefde en zielskennis

Zielskennis put je uit je ziel. We zijn incompleet en ergens bestaat er iemand die ons complement is en ons weer heel maakt, zoals we oorspronkelijk heel waren. Zielen zijn gemaakt als één tegelijk mannelijk en vrouwelijk geheel, als afspiegeling van de dualistische aard van de Schepper. Dualiteit als inherent aan de natuur, niet als tegenstrijdigheid. De schepping wordt gekenmerkt door de beweging van deling en hereniging. In een voortdurend proces van deling krijgt de goddelijke energie vorm.

Liefde is het verlangen omwille van iets anders, namelijk heelheid, waarnaar de ziel van beiden kennelijk verlangt. Dat wat onzegbaar is kenmerkt zich door 'voorgevoelens'. Het verlangen en het streven naar die heelheid noemen we 'liefde'.

Het begrip tweelingziel illustreert de ware aard van liefde en (mogelijk) het doel van de ziel op aarde. De ziel hunkert naar voltooiing en terugkeer naar de Bron. Die weg begint met de spirituele ontwikkeling van het individu. De ziel heeft een duidelijke richting namelijk naar de verloren helft van het zelf. De voltooide zielen zullen in vol bewustzijn als volmaakte wezens teugkeren naar de Bron: zelf scheppers worden, die het bewustzijn van God uitbreiden. De top is volmaakte liefde. Je ziel verheft zich als je elkaar ontmoet. Bij de hereniging voegen tweelingzielen zich bij de Godskracht die alle leven omhoog trekt.


 

 

Tweelingzielontmoeting- een genade

De ontmoeting met je tweelingziel is de genade  van God. Het stelt beide personen in staat om zich aan de ander te helen met een intensiteit die anders niet mogelijk zou zijn. Die kracht komt voort uit de synergie tussen de energetische velden. Het potje past op het dekseltje, zogezegd.

Deze relatie heeft de potentie jullie beiden te transformeren, als je bereid bent om het aan te gaan. Je ego stribbelt tegen, maar je ziel roept! De vorm doet er niet toe, zolang de liefde mag worden geleefd.

Tweelingzielen zijn er om de liefde van God die eeuwig is, te 'representeren'.
In alle religies is dit fenomeen bekend.
Plato heeft het fenomeen beschreven in 'Symposion'.