Hier ben ik..

En dat ik dit was
en geen ander
dit was mijn liefde.

- Huub Oosterhuis

Als geliefden leven

Wij worden uitverkoren. Dit besef schept vrede.
Dit staat in scherp contrast met de wereld waarin je moet bewijzen dat je de liefde en de waardering van een ander waard bent.
Je kunt pas echt genieten wanneer je weet dat je Gods geliefde bent.

Het leven is de kans die God ons geeft om te worden wie we zijn.
Jij bent mijn Geliefde.
Heb je mij lief?

We krijgen kansen om ja te zeggen.

God ademt mij

Mijn lief, wees alsjeblieft
heel lief voor mij, nu God
mij denkelijk heeft uitgewist.
Mijn lief, blijf alsjeblieft
heel dicht bij mij. Misschien
word ik door God gemist.

Mijn lief, vertrouw ook
nu op mij. Ik ben niet weg.
God ademt mij. Mijn lief,
wees alsjeblieft heel lief
voor mij. Misschien heeft God
Zich in mijn dood vergist.

- Joost Zwagerman

 

Mystiek is ervaringsmatige kennis van God

Want wie het niet zelf ervaart, die weet niet waar het over gaat; en wie uit ervaring weet waar het over gaat, heeft geen definitie meer nodig, en zal bovendien iedere omschrijving te krap en onnauwkeurig vinden.

- De Wolk van niet-weten

Mystiek gaat niet om een geheimzinnige, buitennissige en buitenzinnige ervaring, waarbij de grenzen van het normale leven worden overschreden. Dat zou bovendien een overdreven belang toekennen aan de ervaring, terwijl het juist de kern van de valse mystiek is om ervaringen te willen 'hebben'.

Mystiek laat zien hoe in ieder mensenleven de aanzet daartoe reeds ligt besloten, en hoe daarvoor de grenzen van het bestaan niet overschreden maar juist erkend dienen te worden.

Want waar men het dagelijks leven mystiek kan beleven, daar heeft men geen buitenzinnige ervaring meer nodig, en daar is de diepe zin van ons bestaan, God, niet in de hemel, niet aan de overkant van de zee, niet in de onderwereld, maar heel nabij, in de mond en in het hart.

Maar de weg naar het nabije is de mens het langst.

Mystiek is primair kennis, en wel ervaringsmatige kennis van God, een directe en onmiddellijke bewustwording van Gods aanwezigheid. Ervaring, kennis en God, drie woorden die zullen moeten worden uitgelegd; drie woorden die op elkaar een bepaald licht werpen, zodat wij ze steeds in hun onderlinge samenhang zullen zien.

Want waar God gekend wordt verandert de ervaring, waar Hij ervaren wordt verandert het menselijk kennen. We kunnen twee aspecten onderscheiden in de ervaring. Ervaring is op de eerste plaats deelname aan of vereniging met hetgeen men kent; en op de tweede plaats vereniging met zichzelf, zelfwording. Toegepast op de mystiek wil dat zeggen: ervaren vereniging met God, God kennen, dat is: één worden met God, vergoddelijking; en dat door zichzelf te worden. Zo'n kennis betreft héél de mens, niet exclusief verstandelijk, exclusief emotioneel, noch exclusief gelegen in het doen. Alle vermogens en mogelijkheden van de mens zijn er als één geheel in betrokken.

God ook dit woord moet worden uitgelegd. Dat maakt in de vergelijking met de kennis van mensen of dingen een groot verschil. Hem kunnen wij niet aanwijzen, God zelf is nooit een gegeven feit, nooit een voorwerp of een ding. Hij is daarom ook nooit zo aanwezig, zoals de dingen om ons heen. Hijzelf wordt nooit gezien. Wat gezien en gekend wordt, wat ervaren wordt wanneer wij zeggen God te kennen, te zien en te ervaren, dat is iets dat Hij niet is. Het kennen van God richt zich op iets dat 'verborgen' is in wat wij zien en kennen, op  een 'tweede betekenis', op de diepe maar verhulde zin van wat wij zien, kennen, horen en voelen. Dat doen wij door ons toe te keren naar het concrete, dat wat is. God is in de windsels van het zichtbare en onzichtbare gehuld en verhuld, als een wolk.

Mystiek kennen  is, een kennen dat als grond niet heeft het verstandelijk inzicht, maar de persoonlijke overgave. Dat houdt in, dat zij er voor openstaan dat de feitelijke wereld, de tastbaarheid van ons bestaan en heel de concreetheid van ons dagelijks leven méér zijn dan zij in feite zijn. Het 'meer' toont zich nooit los van de concreetheid van wat zich van het leven aanbiedt. Wij hebben er geen greep op, kunnen het niet dwingen zich aan ons te tonen, en dat de diepere zin een gave is, genade. Het diepste, God, trékt ons; Hij gaat ons aan en is ons toegewend; zijn gave is onze overgave. Dat laatste noemen wij liefde.

Liefde als grondtrek van het mystiek kennen, is niet zweverig, ontroerend, maar hard, gebiedend, terughoudend en belangeloos. Een liefde zonder emotie. Nuchter, niet nuchterder dan het leven zelf niet nuchterder ook dan de liefde tussen mensen zelf.

Godskennis wordt in de bijbel vergeleken met het huwelijk, er wordt daar het woord 'kennen' gebruikt voor wat wij er gewoonlijk onder verstaan, én voor het aanduiden van de seksuele omgang. Want wanneer kennen wij iemand? Wanneer wij het begrijpen dat op een afstand houdt en tot een ding maakt, hebben opgegeven. Door toewending en genegenheid nemen wij deel aan aan elkaars menselijke mogelijkheden.

Mystiek kennen is altijd beschouwen: een kennen van hart tot hart, waarbij we genoeg hebben aan één eenvoudige blik.

De uitnodiging van de liefde voor mystici

Je bent geroepen!
Onze Heer heeft in zijn grote mededogen jou geroepen, door jou langzaam maar zeker naar zich toe te trekken met het innig verlangen van je hart.

Toen je in de gewone staat van leven was en omging met je vrienden in de wereld, wilde God niet toestaan dat je het soort van leven zou gaan leiden dat zo ver van Hem verwijderd is.

En dit vanwege zijn oneindige liefde, waarmee Hij je vormde en schiep toen je nog niets was.
Er is voor je aan de slag gegaan. Iemand heeft werk van je gemaakt. Iemand is voor je opgestaan.

Op de Hem eigen beminnelijke wijze deed Hij in jou een verlangen ontvlammen en Hij bond je aan Hem vast met de keten van dit verlangen. Zo leidde Hij je naar dat meer bijzondere leven: dat van dienaar onder zijn heel eigen dienaren.

Hij deed dit om je te leren op een meer bijzondere wijze van Hem te zijn en geestelijk zo te leven dan je ooit had kunnen doen in de gewone wijze van leven.

Maar er is nog meer.

Het schijnt dat Hij er niet mee tevreden is je daar te laten blijven: zo groot is de liefde waarmee Hij je altijd heeft bemind. En op zijn eigen lieflijke en beminnelijke manier heeft Hij je getrokken naar een andere staat: die van de eenzaamheid. En het is in deze staat dat je de eerste stappen zult zetten naar het leven van volmaaktheid, de allerlaatste fase.

Verkiezing betekent; inclusieve liefde

Gods verkiezing sluit niemand uit, niemand.
Zij accepteert de ander(en) in hun eigen unieke waarde.
Dwars tegen het gezonde verstand in.
Verlies de verkiezing niet uit het oog dan kom je in de verleiding jezelf af te wijzen en zul je niet in staat zijn als de geliefde te leven.

Wij moeten het begrip 'verkiezing' heroveren op de wereldse term.
Verkiezing betekent gewoonlijk dat je je baseert op uitlatingen van je ouders, je omgeving en je werkgevers. Je vraagt je voortdurend af ben ik wel gewenst, ben ik wel inpasbaar, ben ik wel geaccepteerd, lever ik wat op voor de samenleving? Dit levert twijfel aan jezelf op en een negatief zelfbeeld vol  zelfonderschatting, zelfafwijzing en depressiviteit. En onzekere, angstige en zichzelf onderschattende mensen zijn het makkelijkst te manipuleren.

Hoe komen we in contact met Gods verkiezende liefde? God spreekt ons aan.
Begin met het ontmaskeren van de wereld om je heen. Alle machten die ons leven trachten te manipuleren, voor ons te beslissen en te verwoesten. De wereld houdt ons voor de gek.Ze doet je pijn. Om geliefden te worden moeten we accepteren dat iemand ons neemt zoals we zijn. 
Iemand heeft opgemerkt dat ik uniek ben en wil mij leren kennen, een relatie met mij aangaan, mij liefhebben. God beschouwt ons als een uniek en kostbaar wezen. Zonder het gevoel van 'uitsluiting' te geven. En het betekent ook niet dat anderen afgewezen worden.

Dat is moeilijk te begrijpen in een wereld vol competitie en concurrentie; 'jij wel, dan de ander niet'.Er is geen vergelijking. In onze samenleving betekent verkiezing dat er een tegenstelling tussen mensen ontstaat. De uitverkorenen krijgen alle aandacht. Helden met roem en geluk krijgen meer aandacht. En je wilt meer van ze weten om iets mee te beleven van de roem en het geluk die zij hebben. Als een soort' plaatsvervanger', maar je hebt recht op meer, oneindig veel meer.

Kies bewust voor verkiezing en tegen gevoelens, emoties en  hartstochten die ons het tegendeel doen geloven.

Luister naar de waarheid. Al voel je de waarheid op dit moment niet, toch staat zij vast.
Blijf je verkiezing vieren. Blijf God danken dat Hij je  uitverkoren heeft en de mensen bedanken die je daaraan herinneren.

Levensbespreking

Waarom leer je niet dat je onvoorwaardelijk wordt liefgehad in plaats van je te focussen op oordeel, angst en vergelding, dat is wat je cultuur en in sommige gevallen je geloofsleer je voorhoudt. De samenleving conditioneert ons zodanig dat we denken dat we geobserveerd en beoordeeld worden. Dat het oordeel van buiten onszelf komt omdat we leven in een wereld van dualiteit.

Denk je in het concept 'verdiende loon' dan trek je de volmaaktheid van het universum in twijfel.
Blijf je bewust  van je goddelijke aard!
Kies deze mogelijkheid vanuit een ander bewustzijn (god-kracht).
Je staat dan anders in het leven.
Want het 'Koninkrijk van God' is een manier van leven.

Alleen met de Ene

Luister, o innig geliefde

Ik ben de werkelijkheid van de wereld

Het centrum van al wat ons omringd

Ik ben de delen en het geheel

Ik ben de wil tussen hemel en aarde

Ik heb bewustzijn in jou geschapen

Om dat het doel te laten zijn van Mijn waarneming

Als je Mij waarneemt

Besef je jezelf

Maar je kunt Mij niet waarnemen door jezelf

Het is door Mijn ogen dat je Mij en jezelf kunt zien

Door jouw ogen kun je Mij niet zien....

 

 

Luister, Innig geliefde

Ik heb je zo vaak geroepen en je hebt Mij niet gehoord

Ik heb Mezelf zo vaak aan jou getoond en

Je hebt Mij niet gezien

Zo vaak heb ik Mijzelf 'geur' gemaakt

En je rook Mij niet

Zo vaak was Ik de 'smaak' in jouw voedsel,

Maar je hebt Mij niet geproefd.

Innig geliefde!

Waarom kun je Mij niet bereiken, wat je ook aanraakt?

Of Mij inademen door heerlijke parfums?

Waarom zie je mij niet?

Waarom hoor je Mij niet?

Waarom overtreft Mijn extase alle andere extase en

Overtreft de vreugde die Ik verschaf alle andere vreugde?

Ik ben Schoonheid!

Ik ben Genade!

Heb mij lief.

Hou alleen van Mij!

Verbind je aan Mij.

Niemand is meer naar binnen gericht dan ik

Anderen hebben jou lief voor zichzelf

Ik heb jou lief voor jouzelf.

En jij?

Jij vlucht voor mij!

 

 

 

Innig geliefde!

Als je dichtbij Mij komt

Is het omdat Ik dichtbij jou kom

Ik ben dichter bij jou dan jij bij jezelf

Dan je ziel, dan je adem.

Wie onder de schepselen behandelt jou als Ik?

Ik laat niemand tussen jou en Mij komen

Ik wil dat je van niemand anders bent;

Ook niet van jezelf.

Wees de Mijne,

Wees voor Mij,

Zoals je in Mij bent

Zonder je dat bewust te zijn....

- Rumi Mysticus en Theoloog