Mystieke Theologie

Er is niets dan God.

Een mysticus is zich heel goed bewust van de aanwezigheid van de goddelijke geest: iemand die boven alles zoekt naar de kennis en liefde van God en de energie ervan intens ervaart. Mystici nemen de aanwezigheid van God in de natuur en in alles wat leeft waar. Dit leidt tot transformatie van het alledaagse leven. De goddelijke aanraking wordt echter het meest intens in het eigen hart ervaren. 

Er zijn vele typen mystici in alle religies. Veel mensen voelen zich tot hen aangetrokken voor inspiratie en transformatie. Zij getuigen van heelheid, genezing, harmonie, vrede en vreugde; maar ook van een grote innerlijke strijd. Een reis die naar het goddelijke centrum van hun ziel voerde, en zich op de door God geschapen wereld en de 'lijdende' mensheid richtte.

Mystici getuigen van een allesverterende liefde tussen God en mens. Mystici zoeken naar deelname aan het goddelijke leven en vereniging met God. Dit verlangen wordt aangewakkerd  door de goddelijke liefde, die de mystici aanmoedigt op hun zoektocht en hen voert tot de alomvattende liefde van God voor de mensheid.

De zoektocht naar vereniging en communicatie met God loopt als een rode draad door de geschiedenis. De mystieke ervaring ligt verborgen in het spirituele bewustzijn. Deze ervaring is bijzonder intens en kan met niets anders vergeleken worden. Alle andere betrekkingen verbleken in vergelijking met de relatie van de ziel tot God. Dit veroorzaakt een intense gewaarwording van Gods liefde en aanwezigheid. Daarom wordt dit beschouwd als het hart van de religie, het licht waar alle zoekers zich door aangetrokken voelen.

Hoe treden wij in hun voetsporen en leren wij het goddelijke kennen en lief te hebben?
Wij kunnen naar hun verhalen luisteren, die het patroon van hun  innerlijk leven volgen.
In hun geschriften ervaren wij een God, die net zo aanwezig is als in de sterrenhemel en het universum.

Mystici bezitten de kracht zichzelf en de wereld te transformeren door het volgen van een 'weg'. Deze is een leer over het opgaan van de ziel in God, een liefdevolle eenwording, die gekenmerkt wordt door een compassievolle liefde voor de medemens, die ons kan inspireren tot navolgen. Het woord mystiek is modern, en beschrijft wat zij verstonden onder deze 'mystieke theologie'.

Het is het overbrengen van een transformerende ervaring voor zowel individuen als de kerk(tempel, moskee, synagoge).

Een zuiver Beeld

Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen,
maar nu heeft mijn oog U aanschouwd.

- Job 42: 5

Zuiver 
Met God is het zo dat je bescherming zoekt bij iets dat zo onvoorstelbaar zuiver is dat het kan worden weergegeven in beelden of woorden. God is een bovenaards vuur, en alles wat je in dat vuur legt, wordt zuiver.

Vertrouwen
Je kunt alleen op God vertrouwen, en dat Hij, als je echt op Hem kunt vertrouwen, evenwicht in je leven brengt en je beschermt zoals in geen enkele andere vertrouwensrelatie het geval is. Slechts één hand kun je vertrouwen, dat is de hand van God, de gidsende kracht van genade.

Mystiek

Het woord duidt een kwaliteit aan die buiten de normale kennis en ervaring valt.
Het is een inwijding in de mysteriën en gaat samen met bovennatuurlijke handelingen en toestanden die onze menselijke bemoeiingen  en krachten nooit kunnen bewerkstelligen.
Je weet je verbonden met geheimen.

Mystiek is ongeoorloofde grensoverschrijding. Ze overschrijdt de grens tussen schepsel en schepper, tussen tijd en eeuwigheid, tussen jij en ik, tussen God en de ziel.

Zichzelf uit handen geven is de grondwet van de mystiek. Een 'vreemde' kracht draagt je en stuwt je voort. Je leert vertrouwen op God voor zijn verborgen leiding.
Mystiek is een discipline die bestaat uit het opbouwen van een nieuwe identiteit.

Mystiek bewustzijn is een staat van inzicht in de diepste waarheden,
daar waar de rede niet komt. - W. James

De mystieke ervaring

Een mystieke ervaring vult je ziel met onweerlegbaar bewijs dat je intiem wordt gekend door een alwetende God. - Teresa van Avila

Iedere mysticus heeft een grondervaring, een inzicht, een ordening in zijn bestaan.
Je overziet je 'hele' leven in één keer. Dat is heftig.
Je vergissingen, je verkeerde keuzes, het teveel aan 'on-vrijheid' in je leven.
Het is alles. Je hele werkelijkheid in één ogenblik opnieuw geordend.
Je kunt het met niemand delen.
Je kunt er niet 'triomfantelijk' over zijn,het vervult je met ontzag.

Kenmerken van een mystieke ervaring:
- de betekenis is onmiddellijk duidelijk
- het beoogt veranderingen; een omslag in je denken en handelen
- het is een 'wake-up call'
- het helpt ons te herinneren wie wij zijn
- het is gericht op 'vernieuwing'( geen veroordeling)
- gaat samen met vreugde, liefde en vertrouwen

 

De mysticus

De grondervaring is gericht op het verkrijgen van een nieuwe identiteit.
Je huidige zelfbeeld is beperkt. Transformatie is noodzakelijk. De transformatie van je beperkte zelfbeeld in een grootsheid en verhevenheid waarvan je nooit had kunnen denken dat je die in je had.

Een mysticus wordt opgeslorpt door de zuigkracht van zijn nieuwe identiteit.
Een mysticus houdt vast aan deze ervaringskern.
Wij willen het geloof van een mysticus; we willen geloven dat God de wacht over ons houdt.

 

Mystici

Mystiek en mystici beperken zich niet tot één religie.
Mystiek is een universele aangelegenheid.

Mystici zijn mannen en vrouwen

 

Enkele namen van mystici:

Paulus van Tarsus
Jezus van Nazareth
Maria van Magdala
Johannes van Patmos

Teresa of Avila
Juan de la Cruz
Angela of Foligno
Francis of Assisi
Clara of Assisi

Mohammed
Djelal-oed-din Roemi
Sjams van Tabriz
Rabia al-'Adawiyya

Thomas van Aquino
Julian of Norwich
Terese of lisieux
Hildegard von Bingen
Meister Eckhart

 

Jeanne D'Arc
Angela Merici
Junipero Serra
Thomas Merton

Sri Aurobindo
Dag Hammerskjold
Simone Weil
Etty Hillesum
Evelyn Underhill
Marianne Williamson
Mooji

 

Fenomenen

Want God spreekt op één wijze ,
of op twee, maar men let daar niet op.
In een droom, in een nachtgezicht,
wanneer diepe slaap op de mensen valt?

In sluimering op de legerstede-
dan opent Hij het oor der mensen,
en drukt het zegel der vermaningen, tot hen gericht,
om de mens van zijn doen af te brengen,
om hoogmoed van de man te weren,
en mijn ziel van de groeve te redden,
zijn leven, dat het niet omkome door de spies.

Ingevingen, dromen, stemmen horen, wonderen het zijn fenomenen die de grondervaring bevestigen en ondersteunen.

''De stemmen die Jeanne d'Arc  hoorden bij de intimiteit van haar godsverhouding.
Heb je een ingeving; ga er in mee.
Wonderen: tijd en ruimte schikken zich daarnaar.

 

 

Intimiteit

We vrezen dat uit het intiem worden met God geen zegeningen en schoonheid zullen voortkomen, maar pijn en verlies. De roeping van de mysticus is het om het leven uit deze lijdende relatie met het goddelijke te halen en die te transformeren tot een van onbevreesde intimiteit. In de zienswijze van veel mensen is pijn inherent aan het menselijk bestaan. Het is gebaseerd op onwetendheid, het niet-kennen van onze ware aard. De intimiteit van de mystieke liefde zuivert het verstand, de wil en het geheugen, tot ze volkomen op God zijn afgestemd.

Het is een gevangenis voor de vogel van de ziel die ernaar verlangt om vrij rond te vliegen, niet gehinderd door de ketenen van het aardse bestaan.

'Onze ziel is ontkomen als een vogel
uit de strik van de vogelvangers;
de strik is gebroken,
en wij zijn ontkomen!

- Psalm 124: 7

'Why do you stay in prison when the door is so wide open'.
- Rumi 

Bevrijding van Godsbeelden

God openbaart aan Teresa van Avila dat het goddelijke geen seksuele identiteit of geslacht heeft. 
Het is een bewustzijn van licht.
God openbaarde ook dat de aard van het goddelijke drie uitdrukkingswijzen heeft: kennis, macht en substantie. Alle materiële leringen zijn slechts symbolen voor een veel grotere waarheid. Dit breekt de patriarchale zienszijze op God volledig af. Het laat ook zien dat het goddelijke een universele, verenigende kracht is - zowel op het kosmische als het intieme vlak- die christelijke zienswijzen overstijgt en aan iedere religie ten grondslag kan liggen.

Het zou bevrijdend, buitengewoon en diepzinnig zijn wanneer het biologische beeld van de heilige drie-eenheid door spirituele alchemie weerd omgezet in een universele, elementaire - gouden- waarheid.

Het krijgen van zo'n transcendent visioen dwingt je ziel wijd open te gaan, en je loopt het risico iedere connectie met aardse autoriteit te verliezen.Want hoe zou je nog kunnen luisteren naar de argumenten van theologen die de biologische interpretatie van de drie-eenheid bespreken nadat de waarheid zelf je ziel had verlicht?

Hoe zou je nog dezelfde relatie met wereldse of kerkelijke autoriteiten kunnen behouden als je eenmaal zo'n inzicht had gehad? Na zulke ervaringen moet je de schijn ophouden, achter een masker leven en met een zacht hart de kloof tolereren die bestaat tussen datgene waarvan je weet dat het waar is en datgene waar anderen nog graag in willen geloven.

Een pijnlijk gewaarzijn.
Maar logisch is het wel.
Alles is Een, ook de goddelijke Liefde.

Eenheid ervaren

Het christendom is een zeer mystieke religie, hoewel er mensen zijn die dit aanvechten omdat zij het hoofdzakelijk institutioneel zien. De kern  ervan is de uitdrukking van Jezus:'Ik en de vader zijn een,' de boodschap van volkomen goddelijke eenheid. Maar Jezus vertegenwoordigt ook de openbaring van de volmaaktheid van Gods liefde. Deze wordt over de gehele mensheid uitgestort door het zenden van zijn zoon en geest. Christelijke mystiek richt zich op leren kennen van God en dichtbij hem zijn.

De christelijk mystieke theologie leert een belangrijke waarheid over de relatie tussen God en zijn schepsels, en over de aard van de ziel. In Genesis wordt gezegd dat de mens naar het beeld van God geschapen is. Er zijn beschrijvingen in het Oude Testament over een ladder die van de hemel naar de aarde reikt, en een verbinding maakt tussen de twee gebieden( Jacobs visioen).
Er is een beschrijving van de ontmoeting van Mozes met God in het brandende braambos.

En het meest mystieke geschrift is het Hooglied van Salomo, met zijn erotische beelden, die op mystieke wijze geïnterpreteerd worden als de relatie tussen God en de ziel. De intense  mystieke ervaring van Paulus op de weg naar Damascus veranderde hem voorgoed. Hij getuigde van een intens en transformerend geloof gebaseerd op deze krachtige persoonlijke ervaring.

De mysticus kan de goddelijke oproep tot een nieuwe leefwijze niet weerstaan.
Het zoeken van Gods liefde boven alles wordt het ultieme doel in het leven. De meeste mystici zijn niet louter op zichzelf gericht en op de eenwording met God waarbij al het andere buitengesloten wordt.

Mystici houden zich bezig met de grote problemen van onze wereld, zoals armoede, geweld en ecologische rampen. Hun acties bestaan uit toegewijde spirituele dienstbaarheid aan een actief en op de wereld georiënteerde mystiek.

Wij leven tegenwoordig in een eenvormige wereld, niet alleen in materiële maar ook in spirituele zin. Wij leven in een grotendeels seculiere wereld en zoeken naar betekenis en leiding. Ook leven wij in een veelomvattende religieus meervoudige wereld waar de essentie van alle religies openbaar wordt, zodat deze door iedereen ontdekt en gedeeld kan worden.

De traditionele wijsheid spreekt niet alleen door de eeuwen heen tot ons, maar ook via verschillende religies. De grote erfenis van de mystici maakt deel uit van de mondiale erfenis van de mensheid. Als een bron waaruit  ieder die dorst heeft, kan drinken en een nieuw leven kan vinden.