Unio mystica

De unio mystica, het stadium van de spirituele weg waarin het zelf volledig versmelt met het Absolute. Het is het moment waarop wij, zoals Teresa van Avila het beschreef ' omhuld worden door goddelijke liefde' en waarin, zoals een sjamaan het eens heeft verwoord, ' de dingen diwijls lijken te branden', het moment waarvan de mysticus Isaac van Akko zei dat hij zijn ' waterkruik niet meer kon onderscheiden van de stroom bronwater'.

De soefi's, heiligen en zoekers uit talloze culturen - allemaal hebben ze gestreefd naar dit moment, dat voorbij tijd en ruimte ligt, waarin elk besef van individualiteit verdwijnt en je bestaat in een toestand van extatische eenwording, ' het heilig ogenblik' genoemd.

' Het was als een sterk magnetisch krachtveld overal om mij heen', het is alsof je in een ander transformerend bewustzijn terecht bent gekomen.

,

,

Kosmisch bewustzijn

De psycholoog Maslow rictte zijn aandacht op deze 'piekervaringen', zoals hij ze noemde, omdat hij ze beschouwde als een gemeenschappelijk aspect van de mens, en niet louter het voorrecht van de mysticus.Met nadruk ginghij in tegen beschrijvingen waarin deze ervaringen bovennatuurlijk worden genoemd. Het zijn volkomen natuurlijke verschijnselen.

De heilgem de profeet, de mysticus, het medium, de sjamaan, allemaal hebben ze overeenkomstige beschrijvingen gegeven van het transcendente moment, met specifieke en definieerbare momenten. De meeste mystieke ervaringen kennen een intens fysiek aspect-  een gevoel van 'innerlijk licht' - een tastbaar gevoel van energie, een bijna ondraaglijk krachtveld.

Er is sprake van lichamelijke gewaarwordingen die overweldigend zijn: tintelingen, hoofdpijn, zwaar voelen, emoties die schuren, hartkloppingen en een krachtige energie alsof je 'opengaat'. Er zijn Gewaarwordingen van geuren, visioenen,liefde en vrede. Het is overweldigend vanwege het overdonderende gevoel van verbondenheid. Je hebt het gevoel geen controle te hebben over de ervaring en zelfs niet ovet je lichaam.

De energie neemt bexit van je, er verschijnen beelden voor je 'geestesoog', die je niet zelf verzint. Kortom, je komt in een 'intense', ongewone, bewustzijnstoestand terecht, een kanaal voor een hogere, spiritiuele kracht. En je hebt het gevoel niet terug te kunnen, ook al zou je dat willen. De unio mystica is het overweldigende gevoel van onderlinge verbondenheid, alsof alles door een of andere onzichtbaar netwerk met elkaar verbonden is.

Verbonden met het Krachtveld*

Definitie van een piekervaring: de gewaarwording een onderdeel te zijn van een enorm krachtveld dat alle mensen, met al hun bedoelingen en gedachtes, en iedere levende en nietlevende vorm van materie met elkaar verbindt en dat iedere gebeurtenis in de kosmos een soortgelijk effect heeft op je.

Als je een piekervaring ten volle meemaakt, met elke vezel van je wezen, dan laat je volgens Maslow de lichamelijk essentie van jezelf achter. Je hebt een gebied bereikt dat buiten ieder besef van hier en nu ligt. Een tastbaar gevoel van eenwording waarbij alle dingen 'een naadloos geheel' lijken te vormen, zoals William James ooit schreef.

Maslow beschrijft nog een ander fenomeen, een gevoel van innerlijk weten, een rechtstreeks inzicht in de aard van de werkelijkheid dat zichzelf bevestigt, zoals William James zei, alsof de persoon een of andere zeer geheime deur naar  het universum ontdekt, daar een blik door werpt en achterblijft met het besef van de volmaaktheid ervan en de zekerheid omtrent de toekomst.

Een mystieke ervaring geeft het gevoel dat het universum zo opgebouwd en geordend is dat alle dingen samenwerken ten gunste van alles en iedereen, dat het basisprincipe van de wereld datgene is wat wij liefde noemen en dat het geluk van iedereen op de lange duur zeker is.

* Dit Krachtveld noemen we ook wel Heilige Geest; het is  werkzaam als een elektromagnetisch Veld. Als wij in Liefde aangesloten zijn op dit Veld ontdek je veel synchroniciteiten, ervaar je  leiding en voorzienigheden in je leven. Dat kan geen toeval zijn!

Godsbesef?

Dikwijls is er sprake van een godsbesef, maar dan meer in de zin van het Absolute dan in de zin van het 'menselijk' godsbeeld van sommige religies, en van een subjectief gevoel van onsterfelijkheid of eeuwig bestaan.

In The Varities of Religious Experience beschrijft William James de ervaring van een geestelijke die de mystieke episode ervaart als een rechtstreekse ontmoeting met God: ...mijn ziel opende zich als het ware naar het Oneindige.

 De kosmische krachtt die via ons werkzaam lijkt te zijn geeft ons een gevoel dat te beschrijven is als 'thuiskomen'. En maakt een eind aan de scheiding tussen individuen die het 'godsbesef' van pure verbondenheid ervaren en toegang tot een werkelijlheid waarvan ze het bestaan alleen uit de 2e hand hadden gehoord.

De mystieke extase

Spirituele verlichting wordt gekenmerkt door een plotselinge, intense bewustzijnsverandering i.t.t rustige contemplatieve oefeningen, zoals mindfulness, die een verbetering van iemands stemming, empathie en zelfbesef teweegbrengt.

De kenmerken van deze ongewone bewustzijnstoestand, de mystieke extase, zijn: ongewone gedachten, een verstoord tijdsbesef, controleverlies, veranderingen in je emotionele expressie, veranderingen van het lichaamsbeeld, een gevoel van 'thuiskomen' in de wereld, visualisaties en halucinaties, verandering van betekenis, een gevoel van een onuitsprekelijke ervaring en gevoelens van verjonging.

 

Een beweging van het hart

Mystiek is niet individualistisch. Mystiek brengt in feite de vernietiging van de individualiteit met zich mee, van de harde gescheidenheid, van het ik, mij, mijn dat van de mens iets geisoleerds maakt. In wezen is het een beweging van het hart, een zoeken naar overstijging van de beperkingen van het individuele standpunt en daarmee de overgave aan de ultieme werkelijkheid, niet voor persoonlijk gewin, niet voor bevrediging van nieuwsgierigheid naar het transcendente, niet om bovenzinnelijke geneugten te proeven, maar zuiver en alleen vanuit een instinct van liefde.

We laten onze geisoleerdre toestand van individualiteit achter ons en gaan een zuivere band aan met de rest van de mensheid , een toestand die vertrouwd is als je haar voelt, maar die in onze tijd te weinig wordt ervaren.

Uit: Mysticism Evelyn Underhill

De uitwerking van de mystieke ervaring

De uitwerking of naschok van de mystieke ervaring kent heel specifieke ervaringen van genezing: je voelt je meer gegrond, gelijkmoediger, productiever en meer overtuigd van jezelf. Na een dergelijk ervaring ben je nooit meer dezelfde. De transformatie die je meemaakt kan een naschok van grote intensiteit met zich meebrengen; de mystieke ervaring kan als een van de meest indringende menselijke ervaringen worden beschouwd. Als je door deze ervaring heen bent gegaan, kun je je meer in het hier- en- nu zijn zijn dan door welke spirituele oefening dan ook.

Een blijvende psychologische transformatie zorgt voor verbeteringen in je dagelijks leven, je voelt je vrediger, je voelt meer liefde, de verbinding met anderen is dieper, je doet je best om de verschillen te overbruggen en verkrijgt duidelijkheid over welke relaties je moet koesteren en welke je moet loslaten. Het vermogen om je met anderen te verbinden, lijkt op het opengaan van je hart, dat geen on derscheid meer lijkt te maken tussen personen, je bent moediger en laat de liefde zien die je voelt.

Een transcendente ervaring geeft je een nieuw  besef van leven en brengt je op een hoger niveau van psychisch welbevinden maar ook  een hoger niveau van psychische gezondheid is het gevolg: je relaties verbeteren, je gezondheid gaat erop vooruit en je ervaart een diepere betekenis en doel in het leven.

 

Gezondheid en genezing

De transcendente ervaring heeft effect op onze gezondheid en genezing. De belangrijkste oorzaak van een psychische of lichamelijke ziekte is het gevoel geisoleerd te zijn; van anderen, van de familie, van God. De vorming van een krachtige verbinding  met deze bronnen bevordert de genezing van stress op elk terrein van ons leven.

Deelname aan een religieuze gemeenschap vermindert gezondheidsklachten. Ware gezondheid vraagt om een pure en volledige integratie in het geheel, om een gevoel van absolute verbondenheid, terwijl ziekte het gevolg is van vervreemding van deze bronnen. Dit geeft aan de oorsprong van veel ziekten niet de kleine stressoren in ons leven zijn, maar de stress die het gevolg is van onze alles overheersende reactie op het leven: hoe we onze plaats in het leven zien, met name in onze directe omgeving.

Als dit zo is , dan zou een verbinding aangaan met anderen voor een gezamenlijk doel een diepgaand helend effect hebben, en een tastbare herinnering zijn aan het feit dat je deel uitmaakt van een groter geheel. Van geloven in iets dat groter is dan jezelf gaat op zich al een helende kracht uit.

Het basisprincipe van alle tradities is namelijk dat het universum niet onderworpen is aan willekeur, maar een goddelijke orde kent, en dat geloof in het goddelijke plan en het gevoel dat er een doel schuilt in wat er gebeurt in alle opzichten transformerend werkt.

 

Twee typen mystieke ervaring

Maslow onderscheidt twee typen mystieke ervaring: het 'groene' type, dat een tijdelijke topervaring van extase is, en het 'volwassen' type, dat een meer duurzame transformatie in de persoon teweegbrengt en dat is zeer herkenbaar.

In haar volwassen vorm vertegenwoordigt de transcendente ervaring een ultieme uiting van zelfverwerkelijking en sociale integratie. In deze context lijken de definities van gezondheid, spiritueel welbevinden en persoonlijke ontwikkeling bij elkaar te komen. Vanuit dit perspectief heeft het 'volwassen' type mystieke ervaring, zoals Maslow het definieert, een krachtige preventieve en psychische werking, want ze vertegenwoordigt het ultieme gevoelvvan ergens bij horen en een doel hebben.

De transcendente ervaring brengt blijvende veranderingen teweeg in een persoon en kan aanleiding zijn een roeping aan te nemen. Maslow  zegt dat wie deze ervaring ondergaat, een 'allesomvattende liefde ervaart voor alles en iedereen, wat leidt tot een impuls iets goeds voor de wereld te doen'.

Evelyn Underhill beschrijft het als ' geroepen worden tot een actiever leven, omdat het contemplatiever is, dan dat van anderen'. De Indiase goeroe Sri Aurobindo heeft beweerd dat het dempen van de 'supermind' en de 'overmind' niet alleen helend is voor de ontvanger, maar ook voor zijn omgeving.