Materie is niet zomaar materie

Volgens de kwantumfysica is materie gestolde geest. Het fundament van ons wezen is niet van materiële aard, maar een levende oergrond die we rationeel niet begrijpen, 'Er is geen materie, maar alleen een weefsel van energieën, dat door een inteligente geest wordt vormgegeven' ( Louis de Broglie). De werkelijkheid is niet een werkelijkheid van dingen.

Wetenschappers wijzen op de verenigbaarheid van spiritualiteit en wetenschap en erkennen het instrumentele karakter van het intellect dat slechts een beperkt beeld van de werkelijkheid kan geven.Wij hebben een begrensde voorstelling van de wereld. 'De gebruikelijke tweedeling in subject en object, binnenwereld en buitenwereldm lichaam en ziel gaat niet meer op,' zegt Werner Heisenberg en - ' Het universum vertoont een omvattende innerlijke samenhang; alle delen staan op kwantumfysisch niveau met elkaar in betrekking en zijn onafscheidelijk verbonden' ( Max Planck).

Volgens  hen is er een oerkracht die alles in beweging zet en bij elkaar houdt. Ook atoomkernen bestaan bijgevolg slechts uit lichtkwanten en trillingen. Daarachter staat een werkelijkheid die rationeel niet te begrijpen is. Het fundament van deze werkelijkheid is  dus niet wat zich als materie manifesteert, maar een levende oergrond die onze persoonlijkheid creëert en overstijgt.

De bezielde werkelijkheid

Alles is er altijd.

Dat zei hij.

Dat de tijd slechts een kwestie is van licht en afstand,

dat ieder moment letterlijk voor eeuwig blijft bestaan.

Uit: Augusta's huis

________________________________________

De 'wonderbaarlijke' wortels  van ons bestaan kun je nooit ontkennen. Het leven is een wonder omdat de werkelijkheid onuitputtelijk is. Als we vragen wat is er nog meer dan begint de onzekerheid. De mystieke ervaring wekt ons grootste potentieel als menselijke wezens. Mensen die voorbij de limieten van de gemeenschappelijke wereld gaan vormen een beeld van 'iets' of 'niets' . Dit levert een visioen op in plaats van argumenten. Zien wij de werkelijke schoonheid en diepte na een vernieuwde initiatie?

 De kwantumfysica komt tot hetzelfde beeld van bewustzijndat spirituele leraren altijd al hebben geschetst.

 

Fysicus en mysticus

De fysicus probeert de realiteit te begrijpen terwijl de mysticus zich oefent om de realiteit te ervaren. Beiden zijn het erover eens dat de menselijke waarnemingsmechanismen, belemmerd als ze al worden door lagen sociale opvoeding die alleen maar de praktische elementen door de zintuiglijke barriere laten komen, slechts een heel beperkt beeld van het bestaan geven, een bestaan dat in ieder geval meer inhoudt dan wat er fysiek waarneembaar is.....

De mystieke opvatting is dat het universum met zijn middelpunt en oorsprong gelijktijdig in ons  en Een is.

Kwantumfysica neemt aan dat materie op het allerkleinste niveau zich niet rationeel, logisch verklaarbaar gedraagt. Ook het Evangelie gedraagt zich in een richting en  op een manier die wij niet altijd kunnen bevatten. Er zijn wegen hoger dan de onze.

De geest in de kwantummystiek

De mooiste en diepste emotie die we kunnen ervaren is de gewaarwording van het mystieke. Het is de kracht van alle ware wetenschap.

- Albert Einstein

Welke relevante vragen zijn er te stellen over deze mystiek?

- heeft de transcendente ervaring een helend dan wel genezend effect?

- is kwantummystiek pseudomystiek?

 Oordeel zelf!

 

 

Terug naar de essentie van zijn

Kwantummystiek is een term die wordt gebruikt voor de pogingen om vermeende paranormale verschijnselen als kundalini, chakra's, aura's, geest en bijna- dood- ervaringen te verklaren met begrippen van de kwantummechanica.

De meeste natuurkundigen wijzen dit af omdat volgens hen  de natuurwetten van verschijnselen op kwantumniveau niet door te trekken zijn naar de grootschalige normale leefwereld van de mens; hoort kwantummystiek thuis in de wereld van de New Age ( nieuwe spiritualiteit) en de Oosterse religies of is het een nieuwe holistische visie op het leven.Een ding hebben ze gemeen, vroeg of laat komen ze uit bij de mystici. Zelden is het hun uitgangspunt.

Mensen die zich met kwantum- mystiek bezighouden zijn: Deepak Chopra, Wayne Dyer, Amit Goswami, Eric Pearl, Bruce Lipton, Roy Martina, Louise Hay, Joe Dispenza, Eckhart Tolle( hij nam zelfs de naam van een mysticus aan, Meister Eckhart), enzovoort

 

 

Kwantumgenezing

Kwantumgenezing is het genezen van de lichaamsgeest vanaf het kwantumniveau. Dat betekent vanaf een niveau dat niet voelbaar is op een zintuiglijk niveau. Onze lichamen zijn uiteindelijk informatie-, intelligentie-, en energievelden. De kwantumgenezing maakt gebruik van een verschuiving in de energie- informatievelden, om een correctie aan te brengen in een idee dat de verkeerde kant op is gegaan.

Dus, kwantumgenezing gaat over de genezing van een bepaalde bewustzijnstoestand, de geest, om veranderingen aan te brengen in een andere bewustzijnstoestand, het lichaam.
- Deepak Chopra

De invloed van spiritueel bewustzijn op de gezondheid is een voorbeeld van de kracht van overtuigingen. We zijn geschapen naar het beeld van God en we moeten de Geest weer in onze formules invoeren wanneer we onze lichamelijke en geestelijke gezondheid willen verbeteren.
- Bruce Lipton

Basisprincipes van heling en bewustzijn

Bewustzijn: wanneer we ons bewust zijn van ons innerlijke groei- potentieel, en geen pretenties hebben over onszelf, wanneer we kwetsbaar durven zijn, dan  kunnen we veranderen. - Amit Goswami

Healing: ' a healing is not a result- oriented experience. Instead, it is an opening to transformation on the mental, spiritual, emotional, and / or physical level. - Eric Pearl

Gezondheid: in esoterische tradities wordt gezondheid gedefinieerd als iets dat veel meer is dan de afwezigheid van lichamelijke gebreken. Ware gezondheid vraagt om een pure en volledige integratie in het geheel, om een gevoel van absolute verbondenheid, terwijl ziekte het gevolg is van een gevoel van vervreemding van deze bron. Dit geeft aan dat de oorsprong van veel ziekten niet de kleine stressoren in ons leven zijn, maar de stress die het gevolg is van onze alles overheersende reactie op het leven: hoe we onze plaats in de wereld zien, met name in onze directe omgeving.

Als dit zo is, dan zou een verbinding aangaan met anderen voor een gezamenlijk doel een helend effect hebben, en een tastbare herinnering zijn aan het feit dat je deel uitmaakt van een groter geheel.

Van geloven in iets dat groter is dan jezelf gaat op zich al een helende kracht uit.

De religieuze stromingen van de deze tijd

' Alle benaderingen van geloven zijn niet meer dan opties binnen een geheel van mogelijkheden rond denken over tijd, ruimte, leven en dood.'

- Boris Todoroff

 

Het verlangen naar God is herkenbaar in de stromingen van de huidige tijd. Allerlei stromingen waarmee men met zich zelf in contact wil komen, met Iets waarin men vermoedt rust en geluk te vinden.We weigeren dit Iets God te noemen. Wat er gaande is in de wereld van nu is dat God niet dood is, maar onze oude zienswijze op God is dood.

We zoeken vervulling. We willen graag een mystieke verhouding met, ja dat weten we eigenlijk niet, met onszelf, met de natuur. We proberen dit door reiki, yoga, meditatie en andere methoden te beoefenen. Wij zouden moeten spreken over de mogelijkheid om een diepere vrede te krijgen m.b.t de wereld, tot jezelf, door voorbij de yoga, reiki tot een diepere zelfkennis te komen bij de vrede van de Ene, God.

Profeten van het kwantumbewustzijn

De profeten van het kwantumbewustzijn hebben vergeten  aspecten van het leven in het algemeen en dat van ieder van ons in het bijzonder, weer onder onze aandacht gebracht:

Eckhart Tolle -  Leven in het Nu is belangrijk. We leven te vaak in het verleden of in de toekomst.

Louise Hay - Je kunt je leven helen. Lichaam en geest zijn een.

Pim van lommel  en Anita Moorjani-  Eindeloos bewustzijn over Nabij-de - Dood- ervaringen. Er bestaat een leven na dit leven.

Jon Kabat Zinn - Mindfulness. Aandachtsoefeningen om stress, depressie en angsten aan te pakken.

Bruce Lipton - Wij kunnen onze genen beïnvloeden/ onze gedachten zijn  daarbij bepalend.

Universele veranderingen van kennis en bewustzijn:

- De sprirituele evolutie van onze tijd is in een stroomversnelling gekomen. We moeten accepteren dat onze cultuur en religie een intens proces  van transformatie doormaken en dat we daarin onze eigen plaats moeten  zoeken.

- De wereldgodsdiensten die hecht verankerd waren in gesloten cultuur- gemeenschappen zwermen nu door immense migratiestromen de wereld over.

- De erkenning van een universeel bewustzijn als grond van alle bestaan.

- Het Akasha- veld of ' wetend veld' of 'Boek van herinnering' ; een alles verenigend en alles verbindend kosmisch veld dat fungeert  als het permanente geheugen van het universum. Beschreven door mystici.

 - Jonathan Safran Foer   met zijn boek : Eating animals; deed  een boekje open over het leven van slachtvee en de afhandeling in abattoirs en de gevolgen daarvan  voor de voedselindustrie en de kwaliteit van onze eten.

 Orgaandonatie: ontvangers van een nieuw orgaan, hart of nier, maken duidelijk dat zij ook herinneringen en emoties van de donor meekrijgen .Elk orgaan heeft een herinnering-opslag. je licht dus herinneringen uit het ene lichaam en plaatst die in het lichaam van een ander. Het gaat over informatie-uitwisseling. Ook het zielenleven van de een is niet dat van de ander. Wat doe je met de bezieling van de donor? Leer ermee leven.

De transpersoonlijke wereld van menselijk bewustzijn

Bewustzijn is voor ons een ervaringsfeit waarmee eenieder het meest vertrouwd is, daar we het rechtstreeks kennen. Het vergezelt ons vanaf onze geboorte en vermoedelijk tot onze dood. Het is uniek en lijkt alleen onszelf toe te behoren. Toch zou het weleens zo kunnen zijn dat 'mijn' bewustzijn geen uniek monopolie  van mijzelf is.  

De verbindingen tussen 'mijn' individuele bewustzijn en dat van andere mensen- verbindingen waarmee traditionele volken vertrouwd zijn - bestaat uit de overdracht van gedachten en beelden, die van invloed zijn op zowel de een als de ander. Dat wij onze gedachten en gevoelens als afgezonderd van de rest ervaren -  is een soort optisch bedrog van ons bewustzijn.

Deze illusie is voor ons een soort gevangenis die grenzen stelt aan onze persoonlijke besluiten en onze gevoelens voor de weinige mensen die ons het meest na staan. De interactie en communicatie tussen mensen  lijkt beperkt te blijven tot onze zintuigelijke kanalen terwijl wij beschikken over veel subtielere, allesomvattende connecties en op die manier met elkaar verbonden zijn. Dergelijke connecties worden transpersoonlijk genoemd.

- in traditionele samenlevingen lijken individuen buiten het bereik van oog en oor met elkaar te communiceren. Hele culturen lijken informatie met elkaar te hebben gedeeld, zelfs als zij niet direct met elkaar in aanraking kwamen, zoals blijkt uit hun gewoonten, bouwkunst enz.

- Mensen geven blijk van een vermogen tot het spontaan overdragen van impressies en beelden, vooral als zij elkaar emotioneel  na staan; voorbeelden zijn geliefden, tweelingen en tweelingzielen.

- de geest van de een lijkt in staat invloed uit te oefenen op het lichaam en de geest van de ander. De realiteit van dit vermogen vormt de grondslag van een nieuwe tak van de geneeskunde met de naam non-lokale geneeskunde.

- transpersoonlijke verbindingen vallen soms onder de paranormale vermogens zoals telepathie, magie en  déjà-vu-ervaringen  maar ook  eigentijdse varianten zoals  familie-opstellingen, spirituele- en  gebedsgenezing.

Mensen kunnen niet alleen met de geest van anderen communiceren, zij kunnen ook invloed uitoefenen op andermans lichaam(het soma).  Deze effecten worden omschreven als telesomatische beïnvloeding.

Kosmisch bewustzijn

Is het mogelijk dat het universum zelf een vorm van bewustzijn bezit, het kosmisch of goddelijk Bewustzijn waarvan ons bewustzijn deel uitmaakt omdat het er op subtiele wijze mee verbonden is? Als het geïn-formeerd universum de hoeksteen van een integrale theorie van alles is, zou het ons ook antwoorden moeten kunnen leveren op een aantal vragen waarin niet de manifeste feiten van het universum en het leven centraal staan, maar waarin het draait om de subtielere feiten die verband houden met bewustzijn.

De vragen:
* wat is de bron van het fenomeen dat wij 'bewustzijn' noemen
* hoe is het ruimere bereik van de actieve in-formatie  toegankelijk  voor ons individuele bewustzijn ( en dat van andere levensvormen)
* is er een  mogelijkheid dat ons individuele bewustzijn de dood van ons lichaam overleeft
* wat is het volgende evolutiestadium van menselijk bewustzijn

Veel kunnen wij herleiden tot een krachtveld dat in staat is ons op magische wijze te transformeren; het' Akasha-veld' ook wel 'Wetend veld' of kortweg het 'Veld' genoemd.
Een alles verbindend en verenigend kosmisch Veld dat fungeert als het permanente geheugen van het universum. De inhoud is een betekenisvol wereldbeeld waar de oorspronkelijke staat van eenheid met natuur en kosmos, de heilige eenheid  en onverbrekelijke verbondenheid van alle dingen en alle gebeurtenissen  worden opgeslagen en kunnen worden 'opgeroepen'.

Het wetend veld en onze transformatie-mogelijkheden

Familieopstellingen: Inzicht krijgen in je persoonlijke problemen door je familie onder de loep te nemen- tot generaties terug. Het klinkt mysterieus , maar het kan helend werken. Hoe het 'technisch' werkt is niet duidelijk, maar het werkt wel. Er zijn veel verschillende vormen. De bekendste is die waarbij mensen die elkaar niet(goed) kennen in een bepaalde formatie worden opgesteld door iemand met een vraag of teugkerend thema in zijn of haar leven.

Heb jij een terugkerend thema in je leven?
Wil je weten waarom je altijd zo boos wordt als iemand je tegenspreekt, of waarom je zo'n slecht contact hebt met één van je ouders?

Werkwijze: Tijdens een opstelling(formatie) vraag je dan of mensen in de ruimte de plekken willen innemen van je vader of moeder, broers en zussen, et cetera.
De personen zet je dan neer zoals jij de relatie tot elkaar beleeft. Zo ontstaat een soort levende stamboom. Deze mensen en hun onderlinge afstanden bekijken, kan al inzicht geven in hoe ze zich tot elkaar verhouden en waar verbindingen lopen. Maar dat is niet alles. Zodra de deelnemers geplaatst zijn, gebeuren er ook dingen die niet 'logisch' te verklaren zijn: de plaatsvervangers voelen krachten en energieën zoals de werkelijke personen ze (onbewust) ervaren.

De deelnemers tunen onbewust in op een soort 'wetend veld'.
Ze kunnen gevoelens en onderlinge betrekkingen  ervaren die in een bepaalde familie - vaak onderhuids- voorkomen. Ze kunnen zelfs lichamelijke veranderingen voelen: ze gaan wankelen, krijgen knikkende knieën, buikpijn of moeten even gaan zitten of liggen.

Wat is jouw plek in je familie?
In de loop van de sessie stelt de begeleider vragen aan de representanten, waardoor de onderlinge verhoudingen en verstoringen in het familiesysteem zichtbaar en voelbaar worden. De opstelling verandert  tot er een passende herordening ontstaat waarin ieders plek en lot(!) wordt erkend. Een overleden kind waar niet over gesproken werd, wordt weer gezien, een verstoten familielid krijgt zijn plek in het gezin terug.

Ook de band tussen familieleden uit verschillende generaties kan worden herijkt. Een zoon die na de vroege dood van zijn vader zijn plaats is gaan innemen, kan afstand doen van de vaderplek en weer in de kinderrij gaan staan, waardoor ook zijn moeder weer zijn moeder kan zijn. In het eindbeeld van die constellatie is er een nieuwe ordening zichtbaar, die opening geeft naar de toekomst . Het bijzondere is dat dit ook in het werkelijke leven vaak tot verschuivingen leidt. 

Realiseer je dat alles invloed heeft op een mensenleven. Alles wat in het verleden is gebeurd, wat goed was, wat weggestopt is, wat pijn deed, heeft invloed op hoe je je ontwikkelt. En deze werkwijze kan bijdragen aan een verandering ten goede.

Geboorterecht

In onze dromen krijgen we onze persoonlijke voorspellingen. Deze beelden uit het onder- en bovenbewustzijn waarschuwen, bereiden voor, adviseren, berispen, prikkelen, herinneren, inspireren, vrolijken op, bemoedigen en gidsen de dromer om het beter te doen.

Als we onze dromen niet herinneren of ze niet goed kunnen verklaren, schieten we ten opzichte van ons geboorterecht tekort. Door ze dagelijks te noteren, kunnen we ons geheugen en het vermogen vergroten om de boodschappen die voor ons gebruik bedoeld zijn op onze zielszoektocht.

Wat is het dan dat orde uit chaos brengt?

In de oprechte zielszoektocht ontdekken we dat er geen toeval of toevallige samenloop van omstandigheden bestaat. Elk individu volgt een ontwikkelingslijn. Door bepaalde omstandigheden ontstaat een toestand waarin we datgene kunnen kiezen dat we zelf tot ontwikkeling willen brengen. Kies wat een betere ontwikkeling zal brengen voor het zelf. Je kunt je lot uitwerken door je bewustzijn aan te wenden. Ervaringen worden goed of slecht afhankelijk van je keuzes.

De scheppende macht heeft de mens met een eigen wil geschapen. Wat iemand daarmee zal doen, kan  alleen hijzelf weten! Sommige slechte keuzes zijn soms behulpzame invloeden geweest. Zijn wegen zijn niet ondoorgrondelijk voor degenen die zich afstemmen op dat innerlijke bewustzijn, dat het geboorterecht van ieder wezen is, die gelegenheid die aan elke ziel wordt geschonken. 

De mens doet er dus goed aan te proberen zijn lot iets beter te begrijpen en om zijn plaats te vinden binnen de mysterieuze werking ervan.

Transpersonale- of mystieke psychologie

Als ik me helemaal identificeer met mijn taak en mijn gevoel van eigenwaarde afhankelijk maak van het feit of ik deze taak aankan of niet, dan zal ik deze taak uiteindelijk niet kunnen volbrengen. Het gefixeerd zijn op mijn taak blokkeert me. Ik kan er niet vrij aan beginnen want ik moet het absoluut goed doen. De angst om te falen verhindert dat ik de taak goed uitvoer. 'Sterven' betekent in de mystiek dan ook dat ik mij niet vereenzelvig met mijn taak. Dan pas  ben ik vrij om ze goed uit te voeren. Hoe ik mijn taak vervul, bepaalt tenslotte niet mijn hele leven.

Afstand doen van de 'wereld' of me voorstellen dat ik in het graf lig, drukt uit wat de transpersonele psychologie dis-identificatie noemt: ik bekijk mijn gedachten  en gevoelens maar identificeer me er niet mee. Ik stel vast welke taken ik te vervullen heb, maar identificeer me er niet mee. Ik heb een taak, maar ben die taak niet. Ik heb problemen, maar ik ben mijn problemen niet.

De psychosynthese verklaart  hoe deze dis-identificatie werkt. Ik bekijk mijn gedachten en gevoelens, bijvoorbeeld mijn angst. Ik voel de angst maar trek me terug achter die angst als een onbewogen getuige, alsof het mij niet raakt. Deze innerlijke kern, mijn spirituele zelf, wordt niet geraakt door angst en door gevoelens die mij op emotioneel gebied bepalen. Deze dis-identificatie verlost me van de dwang een taak perfect uit te voeren. Voor de transpersonale psychologie is de de dis-identificatie de ware therapie. 

De dis-identificatie  van het ego, waarin de mens zijn ware wezen herkent, is in de transpersonale psychotherapie de belangrijkste voorwaarde voor bevrijding.

Sterven aan de wereld, met andere woorden de mensen met hun eisen en verwachtingen, met hun normen en oordelen, hebben geen macht meer over ons. We  leven aan de andere kant van de drempel in een geestelijke realiteit waar de wereld geen macht over heeft. Dat maakt ons vrij. Als we voortdurend uit zijn op lof, zullen we altijd ontevreden blijven.  We moeten beseffen dat er een andere realiteit in ons leeft, dat we een goddelijke waardigheid hebben, onafhankelijk van de reacties van mensen.

Volgens de transpersonale  psychologie zou elke therapie moeten uitmonden in de mystieke weg. Het volstaat immers niet dat we beter kunnen omgaan met onze problemen. We zijn pas echt genezen als we onszelf zien zoals we werkelijk zijn, als we in ons hart ervaren hebben dat we niet bepaald worden door onze relaties of door onze problemen en angsten maar dat ieder mens contact kan hebben met zijn spirituele zelf, met het ongerepte beeld dat God van hem of haar heeft. En over dit spirituele zelf hebben, relaties, gevoelens en hartstochten geen macht.

Subtiele sensaties

Bij iedere emotionele gebeurtenis brengt bewustzijn gelijktijdig zowel de lichamelijke veranderingen als de activiteiten die ermee samenhangen en die tot verval leiden,in stelling. Fysieke gewaarwordingen gaan gepaard met een onbeschrijflijk gevoel. Gevoelens zijn subtiel,  omdat we een geheel ervaren, dus alles tegelijkertijd: het vitale en fysieke worden niet afzonderlijk ervaren.

De kwantumfysica en de oosterse spirituele geneeswijzen hebben namen voor deze energie: chakra's, dit  zijn wielen van wervelende energie in het etherische veld van ons lichaam. Het klinkt mysterieus, maar je kunt ze echt voelen. Leg een hand op je onderbuik en de andere op je onderrug- doe je ogen dicht en breng je aandacht naar wat je tussen je handen voelt. Je zult iets voelen prikkelen of tintelen, of misschien is het nog subtieler wat je voelt.

Het is vaak moeilijk te verwoorden wat er te voelen is in deze energiecentra, omdat onze taal niet veel woorden heeft voor subtiele sensaties in het lichaam. Maar door er genoeg rust en aandacht aan te schenken voel je ze. Als de chakra's in balans zijn dan floreer je. Je zult merken dat dit ook in je gevoelsleven en je gedachten rust en inspiratie geeft.

Chakra's zijn nauw verbonden met onze ziel en ze vertegenwoordigen elk (7) een kwaliteit die je kunt inzetten om dieper, aandachtiger en gelukkiger te leven. Hoewel het typisch spirituele kwaliteiten zijn, zijn ze ook nuttig in je werk. zie ook www.flowyoursoul.com voor een uitleg over de chakra's.( energiecentras)

Het kundalini ontwaken proces

De zeven belangrijkste chakra's liggen langs de ruggengraat en de schedel. Helemaal onderaan de ruggengraat ligt een slang opgerold, volgens de oosterse filosofie. Het is een symbool, die slang: hij vertegenwoordigt de kundalini-energie, oftewel je levenskracht.

Dat is de kracht die je absorbeert uit de aarde, die we allemaal meekrijgen bij onze geboorte, die we telkens weer kunnen vernieuwen en verfrissen en die ons overeind houdt, letterlijk en figuurlijk. De chakra's vormen eigenlijk een kanaal waarlangs de kundalini-energie kan oprijzen, van onderaan je stuitje tot bovenaan je kruin, bij de zevende chakra. Als dat gebeurt ben je eventjes 'verlicht'. De kundalini wordt ook wel gezien als de godin Shakti, die omhoog streeft om bovenin ons lichaam haar goddelijke geliefde Shiva te ontmoeten en met hem te huwen. Wij zouden zeggen: als je het aardse kunt integreren met het hemelse, het lichamelijke met het geestelijke en het materiële met het spirituele, dan ben je een heel mens.

 

De driedimensionale gedachte

Door geduld wordt de mens zich meer en meer bewust van de continuïteit van het leven, dat zijn ziel een deel van het geheel is. Tijd en ruimte zijn moeilijke begrippen om te bevatten. We kunnen ze alleen in beperkte mate begrijpen. En toch komen ze ons niet zo ontzagwekkend voor, als we beseffen dat ze een deel zijn van ons dagelijks leven. De dagelijkse driedimensionale gebeurtenissen die we kunnen begrijpen, zijn tenslotte gebeurtenissen die deel van de eeuwigheid zijn.

- Geduld is een gevolg van het  bewust gebruiken van onze geestelijke vermogens.
- Alle tijd is één, zowel verleden, heden en toekomst
- Boek van Herinnering; bevat de optekening van alles wat in tijd en ruimte gebeurt. Wij staan allen, te boek. De registraties van wat een persoon doet en denkt worden dus voor altijd bewaard. Herinneringen kunnen we oproepen.

Voor de individuele mens, zoals ook voor de wereld is geduld de les die iedere ziel moet leren op zijn reis door het stof. Tijd, ruimte en geduld zijn in het geestelijke rijk hetzelfde als de uitdrukking 'Vader-God - Zoon en Heilige Geest inhoudt of als geest, lichaam en ziel.