Een innerlijk lied voor God

Wanneer de Geest bij iemand zijn intrek heeft genomen, kan de persoon niet meer ophouden met bidden.Want de Geest bidt onophoudelijk in hem. Of hij nu slaapt of wakker is, in zijn hart gaat het gebed voortdurend door. Of hij nu aan het eten of aan het drinken, of hij nu rust of werkt- de wierook van het gebed ontstijgt spontaan aan zijn hart..... God zal de bron zijn van zijn gedachten. De geringste  beweging in zijn hart is als een stem die in stilte en in het geheim zingt voor de Onzienbare.

- Isaak van Syrië (6e eeuw na C;)

Het lied van mijn ziel

Een misdadiger is hij, die het lied van zijn ziel niet hoort,

een  misdadiger tegen het leven, tegen anderen,

en tegen zichzelf.

Mijn lied is een eeuwige melodie van vreugde; 

wie die melodie niet kent, de zuivere, grondeloze,

blije zekerheid, het oorzaakloze: Ik ben die ik ben,

die ik was en altijd zal zijn, die is een zonde tegen de Heilige Geest.

- Meyrink

De bevoorrechte geliefden

Zij zijn de uitverkorenen

Die weten wat overgave is.

Eens waren zij vonken van licht,

Nu zijn ze de stralende zon zelf.

De wereld van bedrieglijke spelletjes

hebben ze vaarwel gezegd

Zij zijn bevoorrechte geliefden

die met ogen vol hartstocht

een nieuwe wereld scheppen.

- Rumi Liefdesgedichten   (vertaald door Deepak Chopra)

Een nieuw liedje

Als er een nieuw lied is dan is  er ook een oud lied.

Vraag: wat is jouw oude liedje?

Wat is jouw gevoelige snaar?

Voor velen is dat een enorme dreun in het verleden. We hebben allemaal op een of andere manier te maken gehad met de invloed van een  'kwaad'. Een bepaalde gebeurtenis kan je jaren lang in de greep houden en je vormen. Daar is bevrijding van mogelijk!

Altijd hetzelfde liedje zingen; hoe kan de grondtoon van je bestaan veranderen?

Een nieuw geluid ; van een zinloos monotoon gebrom van eindeloze herhaling naar een nieuw levendig geluid.

Sing to the Lord a new Song

Het hoogste lied is dat van de liefde, het is de ontdekking van  Gods liefde voor ons. Een nieuw lied dat opspringt uit ons hart. En emotionele veiligheid.Je hoeft niet meer terughoudend te zijn want Hij kwetst niet. Hij geneest want de liefde is zuiver en onvoorwaardelijk en sterker dan de dood.Het nieuwe lied komt van Gods geest die leven schept.

Bevrijding, het vrijkomen ervan, is waar het nieuwe lied, het Hooglied, in essentie over gaat; Gods liefde die ons zoekt en  nieuwe kleur wil geven aan onze wereld. Het is ook een belofte; zij kregen een nieuw lied dat verder niemand kende.

 

Vergeestelijken

Onze echte levensgeschiedenis  speelt zich innerlijk af; het is een kwestie van groei, verdieping, van een almaar grotere overgave aan de scheppende werking van liefde en genade in onze harten.

- Thomas Merton

Vergeestelijken houd in dat men innerlijk op zielsniveau, op een 'hoger' 'geestelijk' niveau begint te functioneren. Vergeestelijking leidt tot waarneembaar gedrag en handelingen. God vormt door zijn genade de natuurlijke vermogens en deugden om en bekroont ze met de gave van de Heilige Geest.

- Tomas van Aquino, Ruusbroec e.a.

Innerlijke biografie

Op alle levensgebieden geeft de geestelijke wereld ons het lot in eigen handen, vrijheid heet dat. Voor wat betreft de geestelijke indrukken is het nodig om geaard te blijven als we over de drempel van de geestelijke wereld gaan. Ons wakkere zelfbewustzijn mag niet wegglijden op het moment dat we geestelijke dingen ervaren die overweldigend kunnen zijn. In de erg beweeglijke en in het begin heel 'vage' wereld van geestelijke indrukken raken we het onderscheidingsvermogen snel kwijt.

We moeten dat wat we helder zien, horen of voelen, steeds achteraf kunnen blijven toetsen op waarheidsgehalte en samenhang. Het onderscheiden en verbinden van indrukken is iets wat ons denkende Ik moet doen. Het is een illusie om ervan uit te gaan dat de geestelijke wereld dit wel voor ons doet. We moeten dit zelf doen.

Onderscheiden, verbinden en niet wegglijden in het denken kun je oefenen.

Een nieuwe naam

We kunnen onze identiteit door veel dingen laten bepalen, maar alleen door Hem laten vormen. God roept de mens te voorschijn zoals de mens bedoeld is. Onze oorspronkelijkheid en transparantie werden verruild voor een laagje vernis. Echte godsdienst werd religie, kunst werd kitsch. Het gaat niet zozeer om goede werken maar vooral in relatie verbonden zijn en blijven met Hem.

Je groeit doordat je omstandigheden veranderen. Wat staat je te wachten omdat Hij intieme dingen met ons wil delen? Wij zijn vrienden en geen slaven. Hij wil ons Godsbeeld herstellen, zodat niets ons meer in de weg staat om zelf beeld van God te worden. We zullen innerlijk genezen en meer nog dan dat, we zullen ook anderen tot genezing zijn.

We worden geroepen zoals we bedoeld zijn. Er is een hereniging- een bruiloft; de twee worden één. Zijn kracht werkt in ons.

 

 

De fenix-mens

Want ik verkondig de overwinnaar- de -een-geworden mens, meester van zichzelf.
- Het boek van Mirdad  

De mens is de lieveling van het universum. Alles is verheugd hem te koesteren. Maar slechts weinig mensen worden door zulk een koestering niet bedorven en nog geringer is het aantal van hen die niet bijten in de hand die hen weldoet. 

De man, gevangen door de liefde voor een vrouw en de vrouw, gevangen door de liefde voor een man, zijn gelijkelijk ongeschikt voor de kostbare kroon van de vrijheid. Maar man en vrouw door liefde één gemaakt, onscheidbaar en niet van elkaar te onderscheiden zijn waarlijk tot deze prijs gerechtigd.

Ik verkondig de overwinnaar - de fenix-mens, te vrij om slechts een man te zijn, te edel en verheven om slechts een vrouw te zijn. De wet van het leven is eenheid. Zowel in de dichtere levenssferen het mannelijke en het vrouwelijke één zijn, zo zijn zij één in de ijlere sferen van leven. De ruimte daartussen is slechts een deel van de eeuwigheid dat door de waan van de dualiteit beheerst wordt. Zij die ervoor noch erachter kunnen zien, geloven dat dit deel de eeuwigheid zelf is.

Zij klemmen zich vast aan de waan van de dualiteit, alsof deze de diepste kern en het wezen van het leven was, want zij weten niet dat de wet van het leven eenheid is. Dualiteit is een fase in de tijd. Daar zij van de eenheid uitgaat leidt zij naar de eenheid terug. Hoe sneller je deze fase doormaakt, hoe eerder je je vrijheid zult omhelzen.

En wat zijn man en vrouw anders dan de ene mens, die zich van zijn enkelvoudigheid niet bewust is en in tweeën gespleten genoodzaakt is de bitterheid van de dualiteit in overvloed te drinken. De 'menselijke natuur' is geen star element of scherp omlijnd. De mens is niet geboren om slaaf te zijn, zelfs niet van zijn mens-zijn. De mens hunkert naar vrijheid van iedere soort. En vrijheid zal zijn deel worden.

 

Bevrijding van de dualiteit

Vereer de vrouw en heilig haar niet als moeder van het ras, of als minnares of echtgenoot, maar als tweelinggestalte van de man, als zijn evenwaardige deelgenoot in het lange lijden in het leven van de dualiteit. Maar in haar zal hij zijn eenheid  vinden, en zij in hem haar bevrijding van dualiteit. En de twee zullen te eniger tijd tot één worden in de Overwinnaar, in hem die man noch vrouw is, de volmaakte mens.

Overwinnaars, één geworden mensen, volmaakt meester van zichzelf.