De eeuwige vraag

De eeuwige vraag die altijd weer wordt gesteld, staat in 'De Profeet': 'Wie van jullie voelt niet dat zijn vermogen tot liefde grenzeloos is?

Voor Kahlil Gibran, schrijver van 'De Profeet' en 'Beloved  Prophet, ' bleef liefde de hoogste deugd en de dynamische kracht die het leven van de wereld en de geest versterkte. Voor hem kan geen enkele gave het unieke geschenk evenaren dat alleen liefde kan bieden. Hij had een geloof in de geneeskracht van universele liefde en in de Eenheid van het bestaan.

Zijn interpretatie van het universum was gebaseerd op zijn geloof dat de hele schepping vol liefde was. Voor Gibran was liefde zowel een holistische zijnstoestand als een diepe spirituele ervaring, een 'heilig mysterie' dat voorgoed 'woordloos' bleef. Het is onmogelijk een dergelijke liefde te definiëren, al bevat ze spirituele en platonische aspecten. Gibran laat er geen twijfel over bestaan dat het enige wat naar  zelfverwezenlijking leidt, het pad van ware liefde is. 

Met andere woorden, iedereen is op een pelgrimstocht naar die hemelse stad van liefde. Liefde kan kwetsen en pijnlijk zijn en veel leed met zich meebrengen. Gibran trof dat aspect aan in geschriften van zowel oosterse soefi's als middeleeuwse mystici.

Beloved

All your talk is worthless

when compared to one whisper

of the Beloved.

- Rumi

Libanees 'Hooglied der Liefde'

Twee spirituele denkers, vrienden en afkomstig uit Libanon; Kahlil Gibran en Mikhail Naimy.

Ze richten een schrijverskollectief op in New York; de Pen League,

Mikhail Naimy ( 1889 - 1988) schreef twee bijzondere, hoogst ongewone boeken * waarin hij in  innerlijk gevoerde gesprekken  uiting geeft  aan zijn bewogenheid met leven en  dood en het  meedelen van het Andere aan het' ziele- aanzicht' in de mens. Alkes laat hij de revue passeren, het constateren, de aanklacht, de verontrusting, het oordeel, de opstandigheid. Maar ook het stilvallen van dit alles, waardoor een open ruimte geschapen wordt voor het inzicht dat uiteindelijk voert tot liefde.

Hoogtepunt is dan ook het 'Hooglied der Liefde'' de totale overgave aan Gods wil. Zonder deze zelfovergave kan de mens nimmer tot een wezenlijke verandering en vernieuwing komen.

---------

Kahlil Gibran  is  overal ter wereld bekend van zijn gedichtenbundel ' De Profeet'.
Hij schreef ook 'Beloved Prophet' een briefwisseling met zijn 'andere helft' Mary Haskell

---------

* zie literatuur/ bronnen

Onthul jezelf

Wat de bezem is voor het huis,

is zelfonderzoek voor het hart.

Veegt uw hart grondig.

Een goed gereinigd hart is een onaantastbare vesting.

---------------

'Vraag niet naar dingen 

Om hun sluiers te laten vallen.

Onthul jezelf en dingen zullen onthuld worden.'

---------------

'Als je echt mensen  regeert,

duik dan naar hun diepste diepten.

Want mensen zijn meer dan schuimende golven.

Maar om tot de uiterste diepten van de mens te duiken,

moet je eerst naar je eigen uiterste diepte duiken.

----------------

'Hoeveel te oneindig is een zee de mens?

Wees niet zo kinderachtig om hem van top

tot teen te meten en denk dat je zijn grenzen hebt gevonden

-------------

Denk dus alsof je elke gedachte in vuur in de lucht zou moeten etsen

zodat alles en alles te zien is.

Want dat is het inderdaad

-------------

- Mikhaïl Naimy

Profeet van de liefde

Kahlil Gibran ( 1883 - 1931) dichter, filosoof en kunstenaar geboren in Libanon, hunkerde naar een perfecte wereld vol liefde. De wereld die hij zocht, was er een van begrip, van logica en van posititief denken. De mensen in een dergelijke wereld genieten niet van oplichting, en evenmin klampen zij zich vast aan bijgeloof. Want de geest is de enige lamp die het donkere pad van onwetendheid verlicht.

Laat liefde, menselijk en teer, de komende dag bepalen, was Kahlil Gibran's oproep aan zijn generatie. Gibran's beroemdste boek, De profeet, heeft de status van een heilig boek, vele generaties beschouwen hem als een profeet en verklaarden liefde tot de nieuwe religie.

Kahlil Gibran: Liefdes poëzie

En altijd is het zo geweest dat de liefde haar eigen diepte

Niet kent dan op het moment van scheiding.

--------------

Geliefden omhelzen meer wat tussen hen is dan elkander.

-------------

Liefde veegt het heden samen met het verleden en de toekomst.

Alles is gericht op verandering en groei.

-----------------

Mijn eerste glimp van jou was niet echt de eerste.

Het uur waarin onze harten elkaar ontmoetten, 

bevestigde in mij het geloof in de Eeuwigheid

en de onsterfelijkheid van de ziel.

---------------

Ik werd opnieuw geboren toen mijn ziel en mijn lichaam 

elkaar liefkregen en een huwelijk aangingen.

--------------

Liefde die zich niet elke dag vernieuwt, 

wordt een gewoonte en vervalt tenslotte in slavernij.

--------------------

Wanneer je het prettig gaat vinden je naaste lief te hebben,

houdt dat op een deugd te zijn.

Naimy en het inzicht dat tot liefde voert

Alles speelt zich in de mens af; onze innerlijke dialoog voert ons uit de verontrusting  tot een inzicht dat uiteindelijk voert tot de Liefde.

In 'Het Boek van Mirdad' zegt hij: ' Wij leven opdat we zullen leren lief te hebben. We hebben lief opdat we zullen leren te leven. Geen andere les wordt van de mens gevraagd....De liefde die een deel van het geheel uitsluit, veroordeelt  zichzelve tot smart....Zolang gij door liefde smart lijdt, hebt ge uw ware zelf niet gevonden, noch de gouden sleutel der Liefde. Omdat ge een kortstondig zelf liefhebt, is ook uw liefde kortstondig.'

Hoogtepunt van het 'Hooglied van de Liefde' is  de totale overgave aan Gods wil. Zonder deze zelfovergave kan de mens nimmer tot een wezenlijke verandering en vernieuwing komen. Want Liefde behoort niet toe aan het domein van de dualiteit. Wie vertontrust is, wordt geroepen tot levensverandering- wie door inzicht verandert, zal - het kan niet anders- door de Liefde totaal vernieuwd worden.

Gesprek met de Ander

Hoe gelukkig zijn zij

voor wie de herinneringsbeelden

vooral bestaan uit liefde

die al het andere overstraalt.

Zij zijn het die de weg van goed en kwaad

tot het einde zijn gegaan:

zij hebben hun ware wezen gevonden;

de poorten van het verloren paradijs

hebben zich voor hen geopend,

en ze zijn binnengegaan

om er te blijven,

buiten ruimte en tijd

en buiten het bereik van de dood.

Degenen echter die nog niet

binnengingen 

in het koninkrijk van de liefde,

zijn gedoemd

om van het ene leven tot het andere

uit hun geheugen

en dat van het universum

de vruchten te oogsten

van het goed en het kwaad

dat zij als zaad hebben uitgestrooid.

Dat is dan hun beloning of hun straf,

hun oordeel en hun vonnis.

Er is nog een ander idee, mijn God,

dat als een bliksem door mijn hoofd

schiet:

het heeft te maken met wat er in de' schatkist' zit,

in het binnenste van mijn hoofd.

Wat zich daar bevindt,

is geen materie

die je kunt bevoelen of die zich laat meten

en waarvan je het gewicht

op een weegschaal kunt aflezen,

maar een onvoorstelbare hoeveelheid

verinnerlijkte beelden en afdrukken

van wat ik in mijn leven ervaren heb.

Er bestaat niets van wat ik op aarde of

aan de hemel zag,

van wat ik aanraakte, voelde of proefde,

geen stem die ik hoorde,

geen woord dat ik sprak of schreef,

geen beweging - spontaan of opzettelijk- 

geen droom die ik droomde,

geen hoop die ik koesterde,

geen idee, wens of gevoel

dat niet een spoor in mijn geheugen achterliet.

En het komt me voor, mijn God, dat mijn brein

waarin alle beelden zich hebben gegrift - op

zo'n schitterende wijze dat het alle begrip te boven gaat - 

dat dit brein zal vergaan, want het is materie en het zal

de weg van materie gaan.

Maar de daarin vastgelegde beelden en indrukken

zullen niet vergaan, want zij zijn geen materie.

En het komt me voor dat de som van deze beelden

de kern vormt van het 'ik', waardoor alle mensen op deze aarde

van elkaar verschillen.

En dit innerlijke wezen ontwikkelt  zich voortdurend verder,

Tot het Uw Wezen bereikt en daarin oplost,

zoals hagelstenen in de beek,

de beek in de rivier

en de rivier in zee.

En deze oplossing

is geen vernietiging of verval,

ook geen overgang van zijn in niet- zijn,

maar veeleer de overgang

van een begrensd zijn naar een eeuwig,

onbegrensd Zijn.

-  Mikhail Naimy ( 83 jaar )

 

Verschillende aspecten van de liefde

'Een man en een vrouw zijn als twee vogels: ze mogen niet te dicht bij elkaar vliegen, anders raken hun vleugels verstrengeld en storten ze naar beneden.' - Kahlil Gibran

Liefde voor God, liefde voor het land, liefde voor je familie en vrienden, liefde tussen mannen en vrouwen; liefde voor de natuur; en liefde voor de hele mensheid. Deze fragmenten  brengen ook het gevoel van mededogen over dat Gibran uitdrukt in zijn visie op mannen en vrouwen, die als gelijken worden beschouwd in hun behoefte aan zelfverwezenlijking. Alleen met de kennis van het hart kunnen we zelfkennis krijgen; woorden zijn machteloos en ontoereikend.

 'Hou van elkaar als twee pilaren die hetzelfde dak steunen.
Terwijl je samen naar de horizon kijkt.
Zorg dan dat er wat ruimte is tussen jezelf en je Geliefde.
Zonder dat zul je elkaar verstikken en je liefde uitputten.

Vul elkaars beker maar drink niet uit elkaars beker.
Steun en help elkaar, maar maak de problemen van de ander niet tot de jouwe.

Je hoeft je niet volkomen te vermengen met elkaar om volledig lief te hebben.
Je grootste behoefte en je diepste angst, zoals verlatings- en bindingsangst zijn eigenlijk ook één. 
Je verwart overgave met jezelf uitleveren en weifelt.
Geef je harten maar geeft ze niet aan elkaar in bewaring.'

Een heilig contract

'Tussen ons in, Mary staat een onbekende God',  dit schreef  Kahlil Gibran aan zijn geliefde Mary, over wat hij noemde; een 'partnerschap' groter dan een huwelijk.

'Mijn andere prachtige helft die ik altijd heb gemist sinds we uit de gewijde hand van God zijn ontstaan. Uitingen van liefde zijn maar klein vergeleken met het fantastische erachter. Volg de liefde als ze je wenkt, ook al zijn haar paden moeilijk en steil. Als de liefde je vindt, verteert ze je, al het andere wordt onbelangrijk.'

--------------------------
Vraag en uitgangspunt: Waarom laten we schadelijke verbintenissen toe in ons leven?

 Laat het tijdelijk zijn en 'ga opnieuw onderhandelen met God' over een nieuwe verbintenis.

Waarom laat je een contract herschrijven, want: Herschrijven is een indrukwekkende levensveranderende ervaring. Vele kanten van onszelf veranderen. Elk contract geeft je iets in ruil voor iets anders, dit is de prijs die je moet betalen. Denk aan status, waardering, veiligheid enz.

Wat zijn de condities van zielscontracten:
- we moeten er aan voldoen
- we mogen geen vraagtekens zetten
- we moeten liefhebben zonder te kennen
- we moeten ontwaken en niet onbewust blijven
- we moeten trouw blijven  en doelbewust leven
- we krijgen 'geschenken' die een raadsel zijn tot we de werkelijke bedoeling begrijpen. Deze geschenken hebben te maken met het doel en de missie die het gevolg zijn van het nieuwe contract. Voor niets gaat de zon op!!!!!