Wat de oesterschelp treft, beschadigt de parel niet.

- Rumi

De pelgrimstocht van de ziel

De allegorie ' Het lied van de Parel' is te vinden in 'De Handelingen van Thomas, een oorspronkelijk Syrisch geschrift uit het begin van de derde eeuw.

De oorspronkelijke tekst is echter veel ouder. Het is een gnostisch lied uit het oude Perzië, vol symboliek en esoterische kennis. In de Gnosis gaat het om het weten van het hart. In het hart staat geschreven wat je op aarde komt doen, wat de parel is die je in dit leven moet zoeken. Als je vanuit je hart leeft, zul je zeker je parel op aarde vinden. 

Lied van troost
Dit lied gaat over een Koningszoon die op zoek gaat naar zijn parel; een lied waarin aan al het menselijk leed een zin wordt toegeschreven. Het wijst op het feit dat de ware vrijheid van de mens alleen in de geest bestaat.

De ronde parel is het symbool voor verworven esoterische kennis, wijsheid en liefde. De glanzende parel staat ook voor de tranen van pijn en onmacht. De pijn kan echter getransformeerd worden tot innerlijke wijsheid en liefde. De pijn van het heden zijn de parels van de toekomst.

In deze gnostische tekst worden we herinnerd aan onzze ware afkomst, het rijk van het licht. De parel is zowel de goddelijke gnosis die tot Zelfrealisatie leidt als de Geest zelf die in de materie verborgen ligt. In tijden van crises kan deze tekst ons inspireren aan onze ware afkomst, Het Rijk van het Licht.

 lied-van-de-parel.pdf

of www.theosofie.nl

Het lied van de parel: de opdracht

Het lied gaat over een prins die toen hij 'een klein kind' was in het paleis van zijn ouders woonde in een land in het Oosten. Op een dag zonden zijn ouders hem weg uit het Oosten. hij moet op reis, afdalen naar Egypte. Ze voorzien hem van voedsel en allerlei schatten voor onderweg, maar zijn lichtkleed, dat ze in liefde voor hem gemaakt hebben, evanls een purperen bovenkleed, nemen ze hem af.

Ze sluiten een overeenkomst met hem en drukken die hem op zijn hart, opdat hij die niet vergeet: als je afdaalt naar Egypte breng dan de ene parel terug die zich midden in de zee bevindt, omringd door de luid sissende slang. Dan zul je het lichtkleed aantrekken en het purperen bovenkleed dat daarbij hoort en samen met je broer, die de tweede is in macht, ons koninkrijk beërven.

 

 

 

 

 

Het ouderlijk huis verlaten

Het Lied van de Parel gaat over de menselijke ziel die wordt ingewijd in de stoffelijke wereld. Haar oorsprong is het onvergankelijke Rijk van het Licht, het paleis van de ouders in het Oosten. In het ouderlijk huis, het rijk van het licht, is alles in vrede, er is rijkdom en weelde, er zijn geen verlangens.

Talloze mythen spreken over een paradijselijke beginsituatie van de nog onervaren mens en over zijn 'val' in de stoffelijke wereld, die gesymboliseerd wordt in de verandering van 'kleding', zo verhaalt Het Lied van de Parel dat voor de nog jeugdige en onervaren ziel (het kleine kind) de tijd is aangebroken om het Paleis in het Oosten te verlaten. 

De ziel moet de oorspronkelijke geestelijke eenheid, zijn thuis, verlaten, afdalen in de stoffelijke wereld kan gezien worden als een inwijding, het opdoen van de kennis der tegenstellingen, waarbij de geestelijke oorsprong een tijdlang niet meer herinnerd wordt. Het is een soort slaap, een geestelijke 'dood', waaruit de ziel moet worden opgewekt, zodat ze, voorzien van de kennis der tegenstellingen, zo spoedig mogelijk naar het ouderlijke huis, de eigen essentie, het totale zijn.

Tijdens de lange reis door de stoffelijke wereld is de ziel (het kleine kind) volwassen geworden, zonder echter haar reine onschuld te verliezen. Op mystieke wijze wordt een toaalbewustzijn geopenbaard; al hetgeen eerst onzichtbaar was is in beweging gekomen.

Ontwaak; bewust worden

Hoe weet je dat je ontwaakt bent?

- Je weet dat het leven na de dood verder gaat
- Je weet dat onze werkelijkheid gesluierd is en maar een deel vertegenwoordigt van de grote waarheid
- je weet dat het gaat om onvoorwaardelijke liefde

Vaak moeten mensen door een crisis heen om wakker te worden. 

-------------------------------------

Dit lied gaat ook over geestelijk groeien, de ontwikkeling die we doormaken.
Het Lied van de Parel leert ons dat we door de slang heen de parel kunnen pakken. 
De parel staat voor bewustzijn.
De slang staat voor gevaren en crisissen.

De ziel heeft haar Koninklijk Kleed achter gelaten bij de afdaling naar de aarde. Vanuit de goddelijke wereld is er een kleine goddelijke vonk afgedaald  en geïncarneerd in de mens. Het grootste deel is 'thuis' gebleven, maar spreekt wel tot ons via het geweten. Hier komt ook ons gevoel van heimwee vandaan.

Alleen degene die weet (gnosis) kan de weg weer terug vinden. Ons lagere zelf kunnen we dan weer verbinden met ons hogere zelf. Het doel is bewust worden. Je kunt pas zien wat je kent, waar je je bewust van bent geworden.