Onze eigen blinde vlek

'We zoeken doorgaans een soort bevrijding voor ons zelf en niet van ons zelf.'

Wij zijn daarin onze eigen blinde vlek.

---------------

De oudste wijsheid op aarde vertelt ons hoe we ons bewust kunnen verbinden met het Ene terwijl we nog in het lichaam verblijven.

Dan wordt de mens werkelijk geboren. Wanneer de mens zijn bestemming misloopt is de natuur geduldig; Ze zal hem op een dag bereiken en hem oproepen het heilige doel te vervullen.

-  Radhakrishnan

Visionaire oplettendheid

Als heel worden of iets van heil of iets van God, mijn deel zou worden dan moet dat van binnenuit en niet van buitenaf plaatsvinden.

Heilsbemiddeling wil niet zeggen: het heil van buitenaf aandragen, maar de andere mens helpen een bewustwordingsproces te ontwikkelen ten aanzien van het in hem reeds aanwezige heil.

Het zelf ontdekken en niet op gezag aannemen, vervangt het geloven door weten. Kierkegaard zei ooit: 'Want eerst wanneer ik het ontdek, is het ontdekt, eerder niet, al wist de hele wereld het.' Ga niet door het leven gesteund door het geloof van een ander' schreef Anker Larsen, een andere Deen.

Je moet het kennelijk zelf uitvinden.

En toen begon ik te zoeken en te lezen; over innerlijke vrijheid, verlichting, zelfrealisatie, wedergeboorte en over de belofte van een nieuw leven. Over in vrede kunnen zijn, hier, nog in dit zelfde bestaan.  En over de ontmoeting met mijn diepste oorzaak; de Gods ontmoeting, 'Zeker Iemand' noem ik Hem.

De verlossingsleer

Ook Jezus predikte een verlossingsleer, een innerlijk Koninkrijk, dat door een andere wijze van 'kijken' en middels genade(Pinksteren) verkregen kon worden.Dat zag Hij als het doel van zijn komst.

Deze verlossingsleer laat zich vergelijken met die welke de mystieke kern uitmaken van andere wereldfilosofieën. Je kunt je dan ook de vraag stellen of het huidige christendom de betekenis van de komst van Jezus wel op de juiste wijze heeft geïnterpreteerd.

De mystieke variant bleef lang onzichtbaar en nog is het zo dat mystieke werken wel geconsumeerd maar niet gevolgd worden. De verstandelijke vorm van kennisname neemt toe, en die, welke door ervaring wordt verkregen, af. We lezen ons liever compleet. Wij lezen en zoeken de waarheid met ons verstand en draaien ons hoofd af wanneer een oud gezegde ons voorlegt dat de vrede die wij zoeken ons verstand te boven gaat.

 Wij lezen veel, maar ervaren niet, want het begrijpen maakt het ervaren overbodig. We verklaren en vergelijken liever. De mysticus Johannes van het Kruis zegt hierover: ' Alles wat men zich door de voorstelling kan verbeelden en door de rede in dit leven begrijpen en zich denken kan, is en kan zelfs in de verte geen middel tot eenheid met God zijn.'

Wat een bewering! En naarmate het verstand dus vooruit loopt op de ervaring, vormt ze haar eigen werkelijkheid. Zo ook met het Koninkrijk der hemelen. Het ervaren van God maakt plaats voor onze mening over Hem. Dat is rustgevend want stel dat de ervaring anders uitpakt dan hetgeen wij naar tevredenheid aan kennis over Hem hebben verzameld? Neem het voorbeeld vann Paulus bij Damascus; van je paard geworpen, drie dagen blind en drie jaar in de gevangenis.

 

Correcties

Ideeën over God blijven hun eigen vormen aannemen. Zij worden niet gecorrigeerd of getoetst door ervaring. Correcties zijn onvermijdelijk. Wat niet in overeenstemming is met oorspronkelijke structuren van het universum wordt noodgedwongen ontbonden of 'gericht', d.w.z  dat het bijgestuurd wordt in de goede richting.

Op structuren die afwijken werkt deze correctie alleen maar wetmatig corrigerend. Uiteindelijkk is zij, ook als zij verbrekend werkt, Liefde. Want op deze manier haalt zij dat terug tot de oorspronkelijke ontwikkeling van het universum wat zich daarvan heeft  verwijderd en wat zich daar nog verder van wil verwijderen.

Wie tegen een muur loopt zal deze op smartelijke wijze ervaren als 'toorn'. Wie tegen de muur aanleunt zal hem als helpende 'liefde' ondergaan., aldus Jacob Boehme.

God brengt voortdurend mijn wereld letterlijk tot leven en je leert zien dat het eeuwig leven Nu volop aanwezig is en niet als een vage belofte of in volgende levens. Mystici hebben die levende ervaring centraal gesteld en vanuit een onrustig verlangen (Augustinus) naar werkelijk weten begint dan het echte zoeken. Over een zelf doorleefde ervaring zegt Meister Eckhart: ' Het moet de mens niet voldoende zijn een gedachte God te hebben, want als de gedachte verdwijnt, dan verdwijnt ook die God.'

Deze mysticus adviseert ons om de onrust in onze ziel niet te laten uitdoven in een rationele geruststelling.Slechts de eigen doorleefde ervaring brengt ons tot het absolute weten en is daarmee de plaats van bestemming.

Do not cling to me

Het is goed om te stoppen; je moet niet te lang doorgaan.

Mensen niet afhankelijk maken.

Ieder van ons is verantwoordelijk voor zijn of haar leven.

Deze website( en blogs ) bevat  mystieke  richtingaanwijzers naar het onzichtbare, onhoorbare en onkenbare; op de manier waarop  Evelyn Underhill dat in haar tijd deed.

Veel  dank aan: Caroline Myss, Mirabai Starr, Richard Rohr voor hun boeken.

En Teresa van Avila, Antoine de St Exupery , Jacob Boehme, Rumi, Tagore, Kabir en vele mystici die hun ontmoeting met het goddelijke weergaven.

En de  facebook groepen die mij met de voeten op aarde hielden.

En de 'Geest' die een flow veroorzaakte.

En 'Zeker Iemand' die een plan had met mij, en geduld en een liefdesgeschiedenis  aanging.

En om de 'triniteits- gedachte' af te maken: ook ik ben een 'Dochter van de Eigenaar.'

Tov

'Hartzien'

God schiep de mens naar zijn evenbeeld,

Naar het beeld van God schiep hij hem,

Mannelijk, vrouwelijk schiep hij hen.

De liefde voor elkaar is de mensen aangeboren, om de oorspronkelijke natuur weer te kunnen herstellen;  zij tracht uit twee een te maken en de menselijke natuur te genezen

 ----------------

' Enkel met het hart kan men goed zien.

Het essentiële is onzichtbaar voor  de ogen.' 

- Antoine de Saint- Exupery

 

 ----------------

Er wordt niet opgegeven op de wegen die door het hart zachtjes en subtiel doch overduidelijk en onmiskenbaar worden aangeduid. Gedachten kunnen twijfels geven. Voorbij logica, realiteitszin, nuchterheid, illusie en misleiding vestigen zich gevoelens die niet weg te drukken zijn, omdat ze echt zijn en meer reëel zijn dan de tastbare feiten die je een ander beeld lijken aan te reiken.

 

 

Navolging

Garden of miracles,

what kind of garden

are you?

- Jalal - ud- Din Rumi