De mystieke betekenis van de Drie- Eenheid

De mystieke betekenis van de drie- eenheid, waar in alle ( ziels) krachten verenigd zijn, is een bewustzijn van licht. Het goddelijke is een universele, verenigende kracht - zowel op het kosmische als het intieme vlak- die religieuze traditionele zienswijzen overstijgt en aan iedere religie ten grondslag ligt.

De Triade is bepalend voor onze ware identiteit, brengt het Koninkrijk der hemelen  op aarde en leert ons God kennen.

De niet- biologische Drie-eenheid

De heilige drie-eenheid is een van de fundamentele dogma's van het christendom, een mysterieuze, ingewikkelde overtuiging dat de aard van God de vader, de zoon en de heilige geest bevat.Het kruisteken - het ritueel van het zegenen- eert deze overtuiging.

De symbolische betekenis is de metafysische, alchemistische kracht van het samensmelten van drie kosmische krachten in één kracht, gesymboliseerd in de alomvattende compassie en het alomvattende bewustzijn van het Christusbewustzijn, de mystieke betekenis van de drie-eenheid, waar in alle krachten verenigd zijn. 

Visioen; bewustzijn van Licht.
Teresa van Avila had een visioen waarin het goddelijke mysterie  en de kracht van de heilige drie-eenheid haar werden geopenbaard. God openbaart dat het goddelijke geen seksuele identiteit heeft. Het is een bewustzijn van licht. De aard van het goddelijke heeft 3 uitdrukkingswijzen: kennis, macht en substantie. Hier worden de drie aspecten van God individueel verlicht.  De waarheid is dat alle drie de goddelijke Personen  slechts één sunstantie en één kracht en één weten  en één God zijn. Alle materiële leringen zijn slechts symbolen voor een veel grotere waarheid. Dit  breekt overigens de patriarchale zienswijze op God volledig af.

Het goddelijke is een universele, verenigende kracht - zowel op het kosmische als het intieme vlak- die christelijke zienswijzen overstijgt en aan iedere religie ten grondslag ligt. Het zou bevrijdend, buitengewoon en diepzinnig zijn wanneer het biologische beeld van de heilige drie-eenheid door spirituele alchemie werd omgezet in een universele -gouden- waarheid.

Het krijgen van zo'n transcendent visioen dwingt je ziel wijd open te gaan, en je loopt het risico iedere connectie met aardse autoriteit te verliezen. Hoe zou je nog kunnen luisteren naar de argumenten van theologen die de biologische interpretatie van de drie-eenheid bespreken nadat de waarheid zelf je ziel had verlicht?

O eeuwige Drie- eenheid

'U bent een diepe zee,
O eeuwige Drie-eenheid,
waarin ik, hoe dieper ik duik?
steeds meer vind, en hoe meer
ik vind, hoe meer ik ga zoeken.'

- Catharina van Siena

Het visioen van Augustinus

Lopend over het strand ziet Augustinus ineens een kind (engel) dat ijverig met een schelp het water van de zee in een kuiltje giet. Nieuwsgierig vraagt Augustinus wat het aan het doen is. Het kind antwoordt dat het de zee in een kuil wil gieten. Augustinus merkt op dat dat onbegonnen werk is. Het kind zegt dan: ' zo is het ook voor de mensen onbegonnen werk het geheim van de heilige Drie-eenheid te willen doorgronden.'

Niet zonder elkaar

God is in mij het vuur,
ik ben in Hem Zijn schijn,

Hoe kan Hij zonder mij,
ik zonder Hem dan zijn?

- Agelus Silesius

Drie - eenheid Hindoeïsme

Brahma (de schepper), Vishnu(de beschermer) en Shiva (de verwoester) zijn de belangrijkste goden in het Hindoeïsme. Zonder de een, kan de ander niet bestaan en daarom worden ze wel Trimurti of hindo-drie-eenheid genoemd. Trimurti is de benaming voor de drie belangrijkste aspecten van Ishvara of God.

De goddelijke dans

God is niet alleen de danser. Hij is de danser zelf en nodigt de mens uit om onderdeel te zijn van deze dans. Bij dit beeld van de Drie-eenheid gaat het om de flow en om het relationele karakter.

Hier is sprake van een God die zeer op ons betrokken is.

Is-heid

Meester Eckhart doorzag de grote denkfout van het Christendom. Hij besloot boven op de voorhanden hemel een andere hemel te plaatsen, een hemel waarin God alle persoonsvormigheid heeft afgelegd. God bestaat niet, God is.

Boven de goddelijke personen, zweeft naar Eckhart's stellige overtuiging de godheid, zij die één is, ongedeeld, uit wie wij voortkomen, tot wie wij terugkeren, wier glimlach wij met ons meedragen.

Eckhart kent een geboortetheologie(elders op deze site) en een hoogtetheologie. De hoogtetheologie; de godheid bestaat niet, de godheid is. De godheid heeft geen kern, geen midden, geen gezicht. Deze godheid bestaat niet op deze of gene wijze, zij is slechts - en deze is-heid deelt zij met ieder schepsel en al het geschapene, ofschoon je haar als mens niet onmiddellijk bemerkt, noch in de dingen, noch in jezelf. Daarvoor moet je oog leren krijgen, daarvoor moet je zoveel van jezelf wegdoen als Eckhart wegdoet van God. En dat is veel.

God is zonder religie.
Wat je daarbij ook moet wegdoen, is de religie. Niet omdat religie verkeerd is, maar omdat je op een gegeven moment aan de religie voorbij moet. Alle rituelen zijn toevoegsels, bedenksels, uiterlijkheden die een beletsel voor je vormen. Als je ook maar iets in je gezindheid voorop stelt wat niet God in zichzelf is, dan kan dat nooit zo goed zijn of het is een hindernis voor je ten aanzien van de hoogste waarheid.

Een autonome sfeer
Het gegeven van een God, vertoevend in een autonome sfeer 'vreemd aan tijd en ruimte.' Zo vreemd, dat ze tegelijkertijd wel en niet tot de schepping behoort. Ze is immers gemaakt van een materie  die het geschapene omvat (want ze is groter dan de ruimte in zijn geheel) en zich tegelijk aan het geschapene onttrekt( want ze is kleiner dan het kleinste elementaire deeltje).

Zielsvonkje
De ziel heeft iets in zich, een vonkje van kennisvermogen, dat nooit uitdooft, en in dit vonkje als het bovenste deel van het gemoed veronderstelt men het goddelijke beeld van de ziel. Dit vonkje is van dien aard dat zij geen mengsel of vermenging kan verdragen.

Niets en Iets
God is een niets, God is een iets.
Wat iets is, is ook niets.
Met het woord God ga je een ruimte binnen waar nooit een God is geweest en nooit een God zal zijn. Die ruimte hebben we allemaal in en bij ons. Op die momenten waarop je jezelf bent ontworden, sta je in een grotere ruimte waar in ook God is ontworden.

Eckhart doorbreekt het denken in intimiteit kenmerk van alle mystiek. Dat God God is, daarvan ben ik een oorzaak; zou ik er niet zijn, dan was God niet God. Wij zijn het die God tot God maken omdat we niet anders kunnen dan denken in oorzaak en gevolg, waarom en daarom. Er is een voorbij en daar wilde Eckhart naar toe. Net zoals Zen, Tao, Kwantummystiek en andere denkrichtingen.

 

Evoluerend godsbeeld

'Toen ik een kind was, sprak ik als een kind,
voelde ik als een kind, dacht ik als een kind.
Nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke  afgelegd.

Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van 
aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele,
maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.'

Paulus in 1 Kor 13, 1- 12

De triade in jezelf

'For I am and I know and I will.

I will to be and to know.'.

Als God een triade is; dan zijn mensen dit ook. Wij mensen hebben een van God doordrongen identiteit. Die bestaat uit drie aspecten: zijn, kennen en willen. Een leven , een geest en een essentie. Ook hier is er sprake van verschil en zijn ze onafscheidelijk en alleen door introspectie te herkennen. Het is een psychologische triade. 

God heeft de de perfecte geest; geheugen, begrip en wil. De innerlijke dynamiek van deze drie- eenheid : het woord van de vader brengt liefde voort. Het is het Eerste Principe in onszelf.

Reflecteer op de triade in jezelf; kennis komt voort uit het ervaren van liefde, vanuit het weten van de Eenheid, vanuit een intimiteit die alles raakt (lichaam, ziel, geest en hart). Het betreft geen intellectuele liefde en ook geen theorie.

God is een niet- residentiële entiteit

De Soefi's en Eckhart weten dat God een niet- residentiële entiteit is en niet gevonden kan worden in huizen van aanbidding. Gods manifestatie is het zwakst in tempels. Ritualistisch formalisme is geen sleutelzekerheid om God te ervaren.

Boeddha verlaat het koninklijk paleis voor de niet in kaart gebrachte wildernis om zijn wezen te bevrijden.

Jezus gaat de tempel binnen om de tafels van de geldwisselaars en duivenverkopers om te gooien.

Abraham valt het Babylonische heiligdom binnen en verslaat de afgoden die de mensen aanbidden. Deze sloop van heilige beelden is geen bewering dat het monotheïsme boven het polytheïsme staat; het is een oproep om barrieres voor zelfbewustzijn weg te nemen.

Mohammed ontdekt Allah in een grot ver weg van de Kaaba, het gebedenhuis .

Ook Eckhart weet ondanks het feit dat hij het grootste gedeelte van zijn leven in kerken heeft doorgebracht dat de open deuren van heilige gebouwen barricades vormen om God te bereiken. Echter ook de wildernis ( geestelijke woestijn) kan geestelijk onvruchtbaar zijn voor de zoekers van God. Eckhart verwerpt afzondering, onthouding en verlating als voorwaarden  om God uit de lagen van de duisternis te halen. Iemand die God zoekt, kan God ervaren in het dagelijks leven, op klaarlichte dag, en gewone dingen doen ; voor zoekers is  God overal.

' Het oog dat ziet, kan God zien en het oog dat niet ziet, kan ook God zien. Het oog waarmee ik God zie, is hetzelfde oog waarmee God mij ziet, ' zegt Eckhart. Wat een toegewijde nodig heeft om God te ervaren, is geen theologie, maar stilte.

 

Flow; eenheid van lichaam en geest

Flow is een moderne versie van wat de oude mathematici van de school van Athene' Phi of de gulden snede' noemen. Een gemoedstoestand van innerlijke verbondenheid die met een verlichte staat van zijn van doen heeft. Een relatieve eenheid van hoofd en hart.

Phi vormt de grondslag voor de Drieenheid van het Christendom. Het is de relatieve maat van absolute kwetsbaarheid die voor innerlijke groei van belang is. De kwetsbaarheid die je terugbrengt naar het mysterie van de onvoorwaardelijke liefde en de drie-eenheid die de mens na de 'zondeval' in zichzelf kan herinneren en terugvinden.