Wijsheid een gave Gods

God geve mij, te spreken overeenkomstig mijn inzicht
en te denken op een manier 
die past bij wat mij is gegeven,
want Hijzelf is zowel de gids naar de wijsheid
als de taalmeester van de wijzen.

Want wij zijn in zijn hand,
wijzelf en onze woorden
en ook alle inzicht  en kunstvaardigheid.

Hijzelf heeft mij gegeven 
betrouwbare kennis van wat er bestaat,
zodat ik de bouw ken van het heelal
en de kracht van de elementen,
het begin en het eind en het midden der tijden,
dewisselingen van de zonnewenden
en de opeenvolging van de seizoenen,
de kringloop der jaren en de stand der sterren,
de geaardheden van de dieren
en de instincte van de wilde beesten,
de macht van de geesten en de gedachten van de mensen,
de verschillen tussen de planten en de krachten van de wortels.

Al wat verborgen en al wat zichtbaar is
heb ik leren kennen.

- Wijsheid 7: 15 - 21

Eigenschappen van de wijsheid

22. want de wijsheid, de maakster van alles,
heeft mij onderricht.
In haar  immers is een geest,
die verstandig is, heilig,
enig, veelzijdig, subtiel,
beweeglijk, doordringend, smetteloos,
helder, onkwetsbaar, bedacht op het goede, scherpzinnig,
onweerstaanbaar, weldadig, menslievend,
standvastig, onwankelbaar, onbekommerd,
alles vermogend, alles overziende,
alle geesten doordringend,
hoe verstandig, zuiver en subtiel ze ook zijn.

26. Zij is de afglans van het eeuwig licht,
de onbeslagen spiegel van Gods werkzaamheid 
en het beeld van zijn goedheid.

27. Hoewel zij één is, vermag zij alles;
hoewel zij in zichzelf blijft, vernieuwt zij alles;
van geslacht tot geslacht treedt zij binnen
in heilige zielen
en maakt hen tot vrienden van God
en tot profeten.

28. Want God bemint alleen diegene
die met de wijsheid samenwoont.

- Bijbelboek: Wijsheid 7, 22- 28

 

 

 

Ik ben Zijn troetelkind

 De Wijsheid roept de mensen!

'Mensen, ik roep jullie, ik spreek tot jullie allemaal.'

Als je onverstandig bent, leer dan van mij hoe je verstandig kan worden.

 

Ik ben de Wijsheid,en ik woon bij de Verstandigheid.

Door goed na te denken ben ik wijs geworden.

Diep ontzag voor de Heer hebben, betekent:

ver weg blijven van het kwaad, van trots en van misdaad.

Ik haat ook alle leugens.

Door mij leer je goed na te denken en naar goede raad te luisteren.

Mensen die mij zoeken zullen mij ook vinden.

Ik houd van ze.

Schuif mijn woorden niet aan de kant.

Want als je mij vindt,

heb je het leven gevonden.

 

Over de wijsheid

Een eeuwigheid geleden werd ik al ingezet, vanaf het begin, voor het oerbegin van de aarde.

Toen  er nog geen wateren waren, werd ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water.

Voor de bergen werden neergezet, voor de heuvels er waren was ik al geboren, toen hij de aarde en de velden nog niet gemaakt had, noch het geheel van aardschollen van het vaste land.

Toen hij de hemel bepaalde, was ik erbij.

Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van het land beneden, toen hij de wolken daarboven bevestigde, toen hij de bronnen op het land van kracht voorzag, toen hij de boorden van de zee bepaalde, zodat de wateren zijn bevel niet overtraden, toen hij de fundamenten van de aarde opmat: toen was ik al kind op zijn schoot en elke dagzijn geluk, altijd spelend aan zijn voeten, spelend op de wijde rondheid van zijn aarde, en beleefde mijn geluk aan de mensenkinderen.

- Spreuken 8, 23

Sophia perennis, de 'eeuwige wijsheid'

Sophia perennis, de 'eeuwige wijsheid', is geen religie. Het is het niveau dat ons de ervaring van ons ware zijn schenkt. Het is de essentie van alle religies, de ervaring van de werkelijkheid waar alle religies uit voortkomen en waar alle confessies naar verwijzen.

Sophia perennis is de herkenning van een heilsboodschap waar alle religies op gegrondvest zijn. Het is de ervaring van de oergrond van het zijn, die zich als rationeel niet te bevatten evolutie voltrekt, de oerenergie die alle vormen en structuren gestalte geeft en ons mensen de eigenlijke duiding van ons leven schenkt.

Wij mensen zijn slechts een oogwenk in dit tijdloze uni ersum. Het toegroeien naar dit besefbetekent een beslissende stap in het rijpingsproces van de mensheid. Het gaat om de afstemming op de kosmische wet. Want wat we 'God', 'godheid', 'leegte' noemen, is niet buiten ons. Het zijn veeleer namen voor de diepste kern van het evolutionaire gebeuren, die alle concepten van theologische of filosofische aard overstijgt. Het heeft geen vaste positie en geen bepaalde plaats. De enige positie is het hier en nu waarin deze oerwerkelijkheid, die we zoveel verschillende namen hebben gegevenm zich manifesteert.

Sophia perrennis overstijgt iedere confessie en is tegelijkertijd haar vervulling. Wie haar heeft ervaren kan altijd naar zijn religieuze traditie terugkeren. Hij zal deze voortaan echter anders duiden en vieren, want de ervaringleidde hem naar de eigenlijke oorsprong van datgene wat geloof betekent. Ze wijst de weg naar een inzicht dat vrij is van voorstellingen, meningen en concepten.

' Een bijzondere overlevering buiten de Schriften, onafhankelijk van woord en letterteken: onmiddellijk wijzend op het menselijk hart'. Sophia perennis, de 'eeuwige wijsheid', leidt tot een leven in harmonie met de oergrond van het zijn en maakt ons met de eigenlijke betekenis van ons menszijn vertrouwd. Deze wijsheid verwerven we na de diepe ervaring van de tijdloze oergrond.

Rumi - Eeuwige Wijsheid

Vanuit dat vertrekpunt-
naar Allah's evenbeeld geschapen,
als ziel eens 'ja' gezegd,
geen profeet of boodschapper
ooit naar de mensheid gekomen
om mensen ongelukkig te maken,
geen wijs of heilig boek,
of het dient verlichting en inspiratie te brengen-
kunnen we misschien nog wel iets van onze  wereldgeschiedenis
en
ons eigen levensverhaal maken.

Rumi wordt in het Westen in snel tempo een spreekbuis voor de philosophia perennis, de eeuwige wijsheid, die altijd precies op het juiste moment komt omdat zij tijdloos is. Rumi is de brenger van een boodschap die uitermate relevant is en voor de moderne mens precies op  tijd komt, omdat ze gaat over de ware mens die in elk van ons leeft, de mens die altijd dezelfde was en dat ook altijd zijn zal, maar die schuilgaat onder de sluier van onwetendheid en onachtzaamheid die de moderne beschaving over hem heen heeft geworpen, een sluier die nu plotseling uiteen wordt gereten door de enorme fouten van de beschaving, die zich totaal laat beheersen door het verstand en door hebzucht, hoewel ze zich erop voorstaat dat ze zich laat leiden door verlichte ideeën.

Bij Rumi komen zowel de verbeelding als de rede aan het woord. Beide vormen van kennis moeten weer tot een eenheid omgesmeed worden. Om eenheid te ervaren en het geheel te kennen hebben we spirituele intelligentie nodig als getuige van onze behoefte. Een van de kenmerken van spirituele intelligentie is dat we steeds beter zicht krijgen op de manier waarop we de werkelijkheid interpreteren.

Een model van het goddelijke is heel iets anders dan een levende band met God. Rumi zegt in zijn Masnawi: ' Als de genadige Vorst zich vertoont, is gebrek aan gereedschap een uitermate krachtig werktuig. Kunnen houdt in dat je zegt: 'Dat heb ik gedaan, en dat je je opstelt alsof je alles zelf zou kunnen, maar het gaat er juist om dat je erkent dat je niets kunt en niet uit jezelf bestaat.'

Het soefisme reikt ons vele wegen aan om dichter bij het goddelijke te komen. Een belangrijk deel van dit pad houdt zich bezig met het herkennen van de afmetingen en dimensies van de goddelijke genade. Een eerste stap bij het wekken van het hart zou kunnen zijn dat je je richt op wat de goddelijke genade je schenkt.

Of zoals God tegen Job zei: 'Ik heb vanuit mijn genade aan elk van je haren geduld geschonken. Luister, besteed niet zoveel aandacht aan je geduld, kijk nu naar Mij die je dat geduld geeft.'