The Master- Alchemist

You are the master- alchemist.

You light the fire of love in earth en sky

In heart and soul of every being.

Through your love existence and non- existence merge. 

All opposites unite.

All that is profane becomes sacred again.

De alchemistische kracht van de liefde

'Zoals de liefde, beschikt de poëzie over de alchemistische kracht die het wezen transformeert door het schokeffect van de extase.'

In meerdere gedichten gebruikt Rumi de alchemistische kracht van de liefde.De geestelijke liefde kan alles transformeren, alles sublimeren, als de minnaar ten minste over de moed beschikt zich te vernieten en afstand te doen van van het ego* dat het enige beletsel is voor de vereniging met de Beminde. Zich blindelings in de liefde storten vergunt de toegang tot de geheimen van het universum en het schouwen van geestelijke waarheden tijdens visionaire taferelen.

* het ego wil voor alles een verklaring

De Alchemie

Het kardinale element in de werkelijkheidsopvatting van de alchemisten is hun overtuiging dat de gehele werkelijkheid een geestelijk- materiële eenheid vormt waarin alle verschijnselen met elkaar verbonden zijn in een zichzelf  organiserend wordingsproces. Er bestaat dus niet iets wat alleen geestelijk of alleen materieel is. Iets, wat dan ook, is steeds beide tezamen.

Er is voor alchemisten ook geen wezenlijk verschil tussen anorganische en organische stoffen: metalen zijn levende wezens die groeien als planten. Ook de planeten aan het firmament zijn levenden wezens die constant op die metalen inwerken. Niets staat los van iets, alles roept elkaar op, en dat steeds in paren van tegenstellingen.

De mens staat in directe relatie tot deze werkelijkheid, maakt er onlosmakelijk deel van uit en is ook een geestelijk- materiële eenheid. Hij is opgebouwd uit dezelfde elementen als al het andere, soms in een meer duistere, soms in een meer lichtende verhouding. Ook de mens is voortgekomen uit deze geest- materie, ook in hem werkt die 'oer-wortel', en hij kan er zelf ook op inwerken. De geestelijk- materiële werkelijkheid die een mens is, staat weer onder rechtstreekse beïnvloeding van de planeten en de tekens van de dierenriem. Zon, maan en sterren participeren in dit gebeuren en zijn er de grote enenergiemotoren van.

Wie van een dergelijke visie doordrongen is, is ervan overtuigd dat zijn innerlijke houding rechtstreeks invloed heeft op het werk dat hij uiterlijk doet. Anders gezegd, wie letterlijk lood in goud wil veranderen om in contact te komen met de ziel van de kosmos, gaat bij zijn eigen ziel te rade. Als men zijn eigen 'lood' in de duistere spelonken van zijn ziel onaangetast laat, zal dat zonder meer de uitwendige transformaties belemmeren.

Steeds sterker groeide het besef dat de mens zelf ook een transmutatie diende te ondergaan en in de smeltkroes terecht moest komen, om zo het edele van het onedele te zuiveren.

Twee soorten alchemie

Door de eeuwen heen hebben er twee soorten alchemie bestaan: een praktische en een beschouwende. In de eerste gaart het om de metaalbewerking als zodanig, in de tweede om de mystieke zoektocht van de mens.

Tegendelen

Alles bestaat bij de gratie van zijn tegendeel.

Waarom smaakt honing zoet?

Omdat azijn zuur smaakt.

--------

God schiep pijn en leed opdat geluk zichzelf laat zien door contrast.

Want verborgen dingen komen aan het licht door middel van het tegendeel,

God heeft geen tegendeel, dus is hij verborgen.

---------

God laat je van het ene gevoel naar het andere laveren en onderwijst door middel van tegenstellingen. Vandaar dat je twee vleugels hebt om mee te vliegen in plaats van een.

---------

Nacht doet de dingen van de dag teniet - 

Door traagheid wordt de geest weer opgeladen

Dan doet de dag de nacht te niet en gaat 

Traagheid op in het licht.

 

We mogen dan slapen en rusten in het donker,

Bevat het donker niet het levenswater?

Hergeeft een ogenblik van stilte niet de schoonheid aan de stem?

alles bestaat bij de gratie van zijn tegendeel:

 In de zwarte kern van het hart schiep God het eeuwige licht van de liefde.

- uit : Masnavi   Rumi

 

Het effect van tegendelen

Dingen worden duidelijk door hun tegendelen.

Het tegengestelde van liefde is niet zoals je denkt haat, maar onverschilligheid.

De spanning van tegendelen veroorzaakt een  energieke kracht, vol potentie.

Zodra we ons bewust worden van de effecten van tegendelen ontstaat er een derde, hogere  kracht in ons..

Dit is alchemistische liefde

Dit is liefde: opwieken naar de hemel,

Elk moment een honderdtal sluiers stukrijten,

Eerst laat je de normale adem los,

Je eerste stap zet je zonder voeten.

---

Ik was dood en werd levend, ik was in tranen en begon te lachen.

Het geluk van de liefde kwam en ik werd voor altijd gelukkig.

De geboorte van de geest

Ook in de tradities van de vrijmetselaars- rozenkruisers kijkt men uit naar ' de geboorte van de geest'. Zij zien een kwalijke ontwikkeling in de westerse beschaving, die wordt steeds minder spiritueel, in de letterlijke betekenis van het woord. Een ontwikkeling waarin alleen nog een rationeel, empirisch verstaan van de werkelijkheid, op ons enthousiasme kan rekenen.

Wat is dan de 'geest'?

Elk wezen bestaat uit een soma(lichaam), een psyche(anima) en een pneuma(spiritus). Alles en iedereen heeft een lichaam. Of het nu een planeet, een boom, een kat, een mineraal of een mens betreft, ze hebben allemaal een stoffelijk, materieel aspect. Deze materie kan van velerlei gehalte en samenstelling zijn, maar op een of andere wijze zijn daar steeds de elementen vuur, aarde, lucht en water bij betrokken.

Alles en iedereen heeft ook een psyche. Al die 'stoffen' worden 'bezield' door een immaterieel principe. Elk lichaam heeft ook een eigen ziel, een minerale, vegetatieve, animale of menselijke ziel. Kenmerkend voor de menselijke psyche zijn: zelfbewustzijn, redeneren, weten en voelen. De kat heeft een kattenziel, die hem als een hond doet reageren, maar ook een boom heeft een ziel, zij het een eigensoortige. Ook van de zon en de maan gaat een bezielende werking uit.

Door alle lichaam en psyche heen leeft de pneuma. Wat houdt de mensen, de bomen, de dieren, de ronddraaiende planeten, de aarde en de zee bijeen? Dat is de levensgeest, de adem van de kosmos. De bijbel spreekt hier over de ruach. Zij is de grote inspirator, de levensadem. De geest is de universele motor van energie die lichaam en ziel letterlijk begeestert. Deze geest maakt dat planten, dieren en mensen, zon en maan ten diepste verwant zijn aan elkaar, want in allen werkt dezelfde geest. Het is niet verrassend dat in vrijwel alle culturen deze geest als 'goddelijk' werd ervaren.

Inspiratie

Wanneer men deze geest ervaart - want daar gaat het om - vallen de tegenstellingen weg. Dan ondervindt  men het bestaan als een totaliteit. Om de klassieke Chinese term te gebruiken, het is een tao-ervaring die alle yin en yang tegelijkertijd omvangt en te boven gaat. Uiteindelijk wil elk mens een diepere zin in zijn leven ontdekken, die zowel zijn ziel als zijn lichaam inspireert.

Het moment dat de geest over ons komt, is altijdbijzonder van aard, ongrijpbaar en onuitsprekelijk. Soms is zo'n ervaring extatisch groot, soms ingetogen klein. Zij is niet te plannen, niet te willen, laat staan dat ze via denken is op te roepen. Zij overvalt je, uit het niets! Maar niet voor niets, het is aan ons de bedoeling uit te werken in ons leven.

Elke mystieke ervaring is in het begin niet makkelijk te formuleren of te definiëren. Men begint pas langzaam de samenhang tussen de beleefde openbaring en de eigen levenssituatie te zien. Pas na het tijdstip waarop de leerlingen de heilige Geest ontvingen, begonnen ze eerst deugdelijk te werken. Echte ontmoetingen hebben altijd gevolgen. Het zet je op een spoor dat je verder zal voeren. Wie op weg gaat en zich losmaakt, kan veel herijken.

Een ontmoeting met de Geest gebeurt niet uniform, maar is hoogste individualiteit. God's geest ontmoet elk mens op de voor hem beste manier. En elk mens die kan inhaken, heeft het beste deel gekozen.