Levenswerk

Every person, in the course of his life, must build - staring with the natural territoty of his own self - a work, an opus, into which something enters from all the elements of the earth.

He makes his own soul throughout all his earthly days; and at the same time he collaborates in another work, in another opus, which infinitely transcends, while at the same time it narrowly determines, the perspectives of his individual achievement; the completing of the world.

- The Divine Milieu  Pierre Teilhard de Chardin

Like Noah

Start a huge foolisch project, like Noah.

It makes no difference what people think of you.

- Rumi

Opus ; een werk om Thuis te komen

Thuis

Alsof je een plek bereikt,
om je heen kijkt en weet
dat je thuis bent.

Een weiland, vergeten
langs duinen en bosrand,
iemand buigt tussen jou 
en een feest - op zoek

naar de wijn, een gezicht
wordt zijn eerste woorden,
wat geschreven werd voor jou
door een nooit gevoelde hand.

Alsof je dit al kende
voor je het zag. Er geweest was
voor je er zou komen.

 

Zo thuis.

- Kees Spiering

O taste and see..

Is God niet verhuld in de mens?

Jahwe is een totale innerlijke tegenstrijdigheid, de onmisbare voorwaarde voor zijn enorme dynamiek, zijn almacht en alwetendheid. In Jahwe is het kwade en zeker ook het goede. Jahwe is echter geen mens; hij is helper en vervolger in een, waarbij het ene aspect even werkelijk is als het andere. Jahwe heeft de mensen op het oog. Voor hem zijn ze zelfs een hartkwestie van de eerste orde. Hij heeft ze nodig, zoals zij hem nodig hebben, dringend en persoonlijk.

Leiding of chaos

Je hebt jezelf aan oefeningen onderworpen teneinde je ziel, je diepste zelf, op haar meest fundamentele niveau te vinden. Je hebt een licht geworpen op de diepste soort zelfkennis, waarbij je verschoof van een verstandelijk begrip van de aard van de ziel naar een ervaring ervan. Je weet bijvoorbeeld verstandelijk dat je naar het beeld en de gelijkenis van God bent gemaakt, maar wanneer je de betekenis van dat onderricht ervaart, word je erdoor verlicht.

Toch is de ervaring van het weten - of het opgenomen worden in de beeld en de gelijkenis van God- niet iets wat je door woorden kunt bevatten. het wordt pas echt wanneer het van binnenuit is verlicht, en dat kun je niet opwekken - deze mystieke ervaring moet je door God worden gegeven. Tot dan blijven die woorden vage theologische theorie.

Waarheden van de ziel

Er is een merkwaardige veronderstelling dat iets alleen dàn 'waar' is, wanneer het zich als een fysiek feit voordoet of heeft voorgedaan. Fysiek is niet het enige criterium voor een waarheid. Er bestaan namelijk ook psychische waarheden, waarheden van de ziel die fysiek noch verklaard, noch bewezen of bestreden kunnen worden. Tot deze categorie behoren de religieuze uitspraken. Ze hebben zonder uitzondering betrekking op zaken die fysiek niet te verifiëren zijn. 

Het feit dat dat de religieuze uitspraken vaak zelfs in tegenstelling tot de fysiek geverifieerbare feiten staan, bewijst de zelfstandigheid van de geest ten opzichte  van de fysieke waarneming, en bovendien een zekere onafhankelijkheid van de zielservaring van de fysieke gegevens. De ziel is een autonome factor, en religieuze uitspraken zijn zielsbekentenissen, die in laatste instantie op onbewuste , dus transcendentale processen berusten. 

Wanneer we over religieuze inhouden spreken begeven en bewegen we ons in een wereld van beelden die op iets onuitsprekelijks wijzen. We weten niet hoe duidelijk, of hoe onduidelijk, dewe beelden, gelijkenissen en begrippen ten opzichte van hun transcendentale object zijn. Zeggen we bijvoorbeeld 'God', dan geven we uiting an een beeld of woordbegrip dat in de loop van de tijd vele veranderingen heeft ondergaan. Daarbij zijn we niet in staat met ook maar enige zekerheid aan te geven - tenzij dan door het geloof- of dezebeelden - of deze veranderingen slechts beelden en begrippen zijn, of het Onuitsprekelijke zelf. Je kunt God immers voorstellen als eeuwig stromend, levensvol werken, dat zich in een oneindig e verscheidenheid aan vormen voordoet, maar even goed kun je Hem zien als eeuwig onbewogen onveranderlijk Zijn.

Ons verstand is van één ding zeker, namelijk  dat het beelden hanteert, voorstellingen, die afhankelijk zijn van de menselijke fantasie en haar bepaaldheid door tijd en plaats, en die zichdaarom in hun duizende jaren oude geschiedenis veelvuldig veranderd hebben. Ongetwijfeld ligt aan deze beelden een bewustzijntranscendent iets ten grondslag, dat ervoor zorgt dat de religieuze uitspraken niet zo maar onbegrensd en chaotisch variëren. Integendeel, ze laten zien dat ze betrekking hebben op een beperkt aantal principes, respectievelijk archetypen.  Deze zijn op zich onkenbaar, zoals de psyche zelf, of zoals de materie.

Aangezien ik met numineuze factoren te maken heb, wordt niet alleen mijn intellect, maar ook mijn gevoel erbij betrokken. Ik kan daarom geen gebruik maken van koele objectiviteit, maar moet mijn emotionele subjectiviteit aan het woord laten komen om weer te geven wat ik voel als ik deze indrukken heb ontvangen.

Erken de leiding die je krijgt

Erken de leiding die je krijgt. Je bidt altijd om leiding, ook als je je daar niet bewust van bent. En je krijgt altijd leiding- zelfs nu- hoewel je dat misschien niet hoort of beseft.  Plaats je tegenover je ziel en open jezelf voor haar stem en  aanwezigheid in je. Goddelijke leiding heeft verschillende routes naar je ziel: je intuïtieve systeem(overleving, onderbuikintuïtie, en organische en fysieke symptomen zoals lage rugpijn, angst, maagzweren, depressie, slaapstoornissen en diverse andere chronische aandoeningen die je zeggen dat er iets mis is, dromen, en auditieve en visuele leiding. Kortom,leiding vindt altijd haar weg naar je toe.

De vraag is, waarom negeer je deze? Op hoeveel manieren je die vraag ook beantwoordt, de waarheid is dat je ten diepste ban bent dat dat uiteindelijk zal leiden tot verwoesting en vernedering. het erkennen van leiding betekent dat je de aanwezigheid van God, de realiteit van God erkent. Het erkennen van het goddelijke betekent dat je moet handelen wanneer je leiding ontvangt, en handelen betekent verandering. Verandering betekent controleverlies en dat kan leiden tot .... vernedering. Toch kun je niet ontkennen, dat je, zolang je ademt, leiding krijgt.

 Ga er niet van uit dat goddelijke leiding alleen stroomt wanneer je hulp hebt. Leiding blijft stromen, of je problemen hebt of niet. Leiding overstijgt problemen, gebroken harten en trauma's, en stroomt via dromen en heldere momenten. Dit lijkt voor veel mensen een geheel nieuw concept van hun relatie tot God. Maar of leiding nu in rustige tijden of bij trauma's komt, het is aan jou om de moed te hebben deze te erkennen, de systemen  te leren waardoor God je bereikt, en te erkennen wanneer een fysieke stress ofsymptoom in feite wordt veroorzaakt door onderdrukte of verkeerd geïnterpreteerde leiding of enkel door indigestie of nervositeit over een aspect in je dagelijks leven.

Evaluur je verzoeken om leiding, bid niet effe tussendoor, gebeden worden verhoord. Het is aan jou om te ontvangen en te luisteren. Welke'invallen' krijg je? Welke intuïtieve informatie moet je verwerken.Blik terug op je biologische feedback. Waar voel je spanning? Op welke punten in je leven ondervind je gelijktijdig stress en om welke leiding heb je gevraagd? Welke leiding wil je het minst horen?

De opdracht aanvaarden

Wanneer je eenmaal erkent dat er leiding is, zullen je altijd wegen worden getoond voor alle moeilijkheden die zich voordoen. Je zult nooit midden in een gebed in de steek worden gelaten. Deze oefeningen openen je geleidelijk aan voorde manier waarop je intuïtieve kanalen werken, maar wat belangrijker is, ze brengen je langzaamaan tot het besef dat je wist dat je intuïtieve kanalen aldoor al werkten. Je vermogen om in het licht te kijken, groeit. Je zult je uithoudingsvermogen ontwikkelen om de leiding die je krijgt op te volgen, waarbij je alle angsten die onderweg naar boven komen, onder ogen ziet. 

Je bevrijdt jezelf nooit volledig van de angst voor vernedering, en toch komt er een dag, een moment, een punt waarop je de kracht van je innerlijke stem die tegen je spreekt met een bevelend gezag, zult horen.Dit is op zich al een mystieke ervaring, omdat je voor het eerst in je leven zonder spoortje van twijfel zult weten dat het gezag van je ziel zich vermengt met Gods opdrachten. Dat kan gebeuren in iets heel kleins of tijdens een belangrijk keerpunt in je leven.

Maar op dat moment zal een gevoel van weten je een richting geven die je zult herkennen als niet onderhandelbaar. Vanaf dat moment weet je wat het is om God te horen. Dat maakt trouwens geen einde aan de uitdaging of je deze stem zult volgen. Het vergroot alleen maar de druk.

Van donker en licht

De confrontatie met ons innerlijk, onze ziel, brengt ons een uitzonderlijke bevrijding. Onze kindertijd en de vele(onbekende) trauma's zien we in een ander licht; de deur naar een andere wereld gaat open. Veel herinneringen vallen  op hun plek en daardoor komen we in een ander energie-level. Zowel in therapie-sessies als in de vele religies kennen we de confrontatie met onze donkere, onbewuste kanten; het principe van niet-bestaan en tot bestaan komen, door de innerlijke duisternis onder ogen te zien.

De reis naar binnen is een gevaarlijke tocht, vergelijkbaar met een woeste zee , een woestijn of een jungle  vol enge dieren. Hier komen we in contact met onze onderdrukte natuur. We vangen deeltjes op van onze 'zonden';onze neiging tot zelfvernietiging, onze trucjes om te overleven waarbij we de grootsheid van het leven uit het oog zijn verloren.

We moeten  onze schaduw genezen door liefde. Maar kan liefde onze gebroken en verwoeste delen herstellen? Hoe kunnen we een nieuw innerlijk verwerven? In ieder geval niet door ons ego te versterken met dat wat de maatschappij om ons heen op zo een moment doet. Nee, je draagt je schaduw mee evenals de liefde voor jezelf.

Psychotherapie is een poging om de geschiedenis en haar(uit) werking in de complexen te her-zien. Een verandering in de psyche is een verandering in de geschiedenis. Daarom is psychische verandering zo moeilijk; het betekent de geschiedenis beroeren. Er roert zich echter niets in onszelf of in de wereld als de geschiedenis niet wordt gedragen.Een revolutie die verzuimt om de geschiedenis mee te slepen, verandert niets; het zal de psyche onberoerd laten en aldus een nieuwe verdringing worden.

Theologie laat ons zien dat de kracht en macht van de 'Duivel' niet groeit in onze schaduw maar in ons licht. Hij wint wanneer we het contact met onze donkere kanten verliezen, wanneer we het zicht verliezen op onze zelf-vernietiging  en bedrog. Theologie zegt dat trots direct richting de 'Duivel' leidt, ook de psychologie beaamt dat trots  ons blind maakt voor onze persoonlijke schaduw en een blinde fascinatie heeft voor ons eigen 'licht'. De beste bescherming  is dus niet het verstevigen van het goede en het licht, maar vertrouwelijk leren omgaan met je schaduw, je donkere kanten. Dat maakt je menselijk.

De gaven van je ziel vrijlaten

Het is eerlijk om je af te vragen waarom je al het nauwgezette werk van zelfreflectie en voortdurend innerlijk onderhoud moet doen. Wat is het uiteindelijke doel? Je ziel is een vat van genade: compassie, harmonie, wijsheid, liefde, uithoudingsvermogen, humor, geduld, genezing en visie. Het intense werk van reiniging en het opbouwen van uithoudingsvermogen maakt dat je deze kwaliteiten in jezelf ontdekt, niet als theorie maar als feit. Die kwaliteiten worden de echte substantie van wie je bent in de wereld; het zijn de bouwstenen van je hoogste potentieel.

Kies één kwaliteit van de ziel tegelijk uit de lijst hierboven. Denk in je dagboek langdurig na over die kwaliteit en pas de zin en de betekenis van de kracht ervan in je leven toe. Hoe zou de goddelijke kracht de kwaliteit van je leven veranderen? Neem die kracht met je mee de wereld in. Stel je voor dat je verbonden bent met die genade alsof hij voortdurend door je heen stroomt en je gedachten en daden beïnvloedt. Denk op een later moment na over het verschil dat genade in je leven heeft gemaakt.