Dynamiek van de ziel

Het meesterwerk, de mens, moet ontwaken en zich bewust worden van het bestaan. 

Het leven moet hervonden worden.

In school van de liefde ontwaakt je bewustzijn,train je je aandacht en wordt het hart puur.

Het doel van religie wordt gehaald;, de nadruk ligt op de heiligheid van het leven .

De leer van de wederopstanding  d.w. z  'De transformatie van mijzelf'' is prioriteit no 1.

Wij hebben deel aan ' De mystieke ervaring ' door het lezen van teksten die een dynamische bijdrage geven in het werk aan de ziel.

Doel is een alomvattende gezonde geesteshouding te krijgen.

Bespiegeling

En een oude priester zei: Spreek tot ons over godsdienst.

En hij zeide:

Heb ik deze dag over iets anders gesproken? Is godsdienst niet elke daad en iedere bespiegeling, en wat geen daad noch bespiegeling is, maar een wonder en een verrassing die eeuwig in de ziel opborrelt, zelfs terwijl de handen de steen houwen of het weefgetouw bedienen?

Wie kan zijn uren voor zich uitspreiden, zeggende:'Dit uur voor God en dat voor mijzelf, dit voor mijn ziel en dat voor mijn lichaam?

Het vrije lied komt niet door tralies en draden. En voor wie aanbidding een venster is, dat geopend maar ook gesloten kan worden, hij heeft nog niet het huis van zijn ziel bezocht, welks vensters van dageraad tot dageraad reiken.

Je dagelijks leven is je tempel en je godsdienst. Wanneer je het binnentreedt, neem dan al wat je hebt mee. Neem de ploeg en het aambeeld, de hamer en de luit, en wat je voor je gebruik of voor je genoegen gemaakt hebt. Want in je droom kun je niet uitstijgen boven je verworvenheden, noch lager vallen dan je mislukkingen.

En neem alle mensen mee: Want in aanbidding kun je niet hoger vliegen dan hun verwachtingen, noch je dieper verootmoedigen dan hun wanhoop.

En zo je God wilt kennen, tracht dan geen raadselen op te lossen. Zie liever om je heen en je zult hem zien spelen met je kinderen. Je zult hem zien glimlachen in de  bloemen, en zijn handen zien oprijzen en wuiven in de bomen.

- De Profeet  Kahlil Gibran

Het verlangen naar je reuzen-zelf

Je bent goed wanneer je in harmonie bent met jezelf. Maar ook al ben je niet in harmonie met jezelf, daarom ben je nog niet kwaad. Want een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, is geen hol van dieven, maar alleen een verdeeld huis. En een schip zonder roer kan doelloos door drijven en toch niet naar de bodem zinken.

Je bent goed wanneer je van jezelf tracht te geven. Toch ben je niet kwaad als je eigen voordeel zoekt. Want wanneer je op eigen voordeel uit bent, ben je alleen een wortel die zich aan de aarde vastklampt en zoogt aan haar borst. Wanneer de vricht kan niet tegen de wortel zeggen: ' Wees als ik, rijp en vol en steeds gevend van je overvloed.

Je bent goed wanneer je je volkomen van je woorden bewust bent, toch ben je niet kwaad als je slapend je tong zonder doel laat voortstrompelen. En zelfs een stamelende rede kan een zwakke tong versterken. Je bent goed  wanneer je vastberaden  en  met stoutmoedige schreden op je doel afgaat. Toch ben je niet kwaad, wanneer je er hinkend naar toeloopt. Ook zij die hinken, lopen niet achteruit. Maar jij die sterk en snel bent, zie toe dat je niet hinkt voor de kreupele in de mening dat dit vriendelijkheid is.

Je bent goed op talloze wijzen, en je bent niet kwaad wanneer je niet goed bent. Je bent enkel talmend en luo. Jammer dat de herten de schildpadden geen snelheid kunnen leren.

In het verlangen naar je reuzen-zelf ligt je goedheid: en dat verlangen sluimert in allen. Maar in sommigen is dat verlangen een bruisende stroom die met kracht de zee tegemoet snelt, meevoerend de geheimen der heuvelen en de liederen van het woud. En in anderen  is het een vlakke stroom die zich in hoeken en bochten verliest en slechts aarzelend de kust nadert. Maar wie heftig verlangt zegge niet tot hem wiens verlangen gering is: ' Waarom ben je zoo langzaam en aarzelend?'

Want de waarlijk goeden vragen niet aan die naakt gaan:'Waar is je kleed?', noch aan de onbehuisdenn: 'Wat is er met je huis gebeurd?'

- De profeet Kahlil Gibran